Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Ustawa nr 71/1992 o opłatach sądowych i opłatach za wypisy z rejestru karnego, z późniejszymi zmianami.

Opłaty sądowe można wnieść kartą debetową lub kredytową, przelewem bankowym lub dokonując płatności w oddziale zagranicznego banku.

Jakie opłaty są pobierane?

Zgodnie z § 1 ustawy nr 71/1992 o opłatach sądowych i opłatach za wypisy z rejestru karnego, z późniejszymi zmianami, opłaty sądowe pobiera się od poszczególnych czynności lub postępowań sądowych, jeżeli są one prowadzone na wniosek lub w ramach czynności organów administracji sądów i organów prokuratury; opłaty te są wymienione w tabeli opłat sądowych i opłat za wypisy z rejestru karnego, która stanowi załącznik do wspomnianej ustawy.

Opłatom sądowym podlegają również postępowania i czynności prowadzone z inicjatywy organu na korzyść strony wnoszącej opłatę, jeżeli zostały wyraźnie wymienione w tabeli.

Ile wynoszą opłaty?

Stawki opłat są określone w załączniku w wysokości stałej lub w wysokości stosunkowej obliczonej od podstawy opłaty. Jeśli stawka opłaty jest określona w odniesieniu do postępowania, oznacza to postępowanie w jednej instancji. Opłatę w tej samej wysokości pobiera się w również w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie.

Opłata od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty wynosi – o ile nie ustalono specjalnej stawki – 6% kosztów (zaspokojenia) roszczenia pieniężnego lub wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 16,50 euro. To samo ma zastosowanie w przypadku wniesienia zarzutów.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty przy składaniu pozwu, pisma wszczynającego postępowanie w sprawie, apelacji lub skargi kasacyjnej sąd wzywa stronę, która ma wnieść opłatę, do uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie – zwykle w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli pomimo wezwania strona nie wniesie opłaty w terminie, sąd zawiesza postępowanie. Sąd poucza stronę, która ma wnieść opłatę, o skutkach niewniesienia opłaty.

Sąd nie zawiesza postępowania ze względu na niewniesienie opłaty, jeżeli:

  1. rozpoczął już procedowanie w sprawie;
  2. po wszczęciu postępowania rozszerzono żądania pozwu lub pisma wszczynającego postępowanie w sprawie lub wytoczono powództwo wzajemne w tej samej sprawie;
  3. wezwanie dotyczy wniesienia opłaty w wysokości niezgodnej z treścią ustawy;
  4. obowiązek wniesienia opłaty przez stronę powstał w związku ze złożeniem wniosku o zarządzenie środków pilnych (l. poj. neodkladné opatrenie);
  5. przed upływem terminu do wniesienia opłaty sądowej złożono wniosek o zwolnienie z opłaty, który to wniosek sąd uwzględnił; jeżeli sąd udziela wyłącznie częściowego zwolnienia z opłaty sądowej, wzywa stronę, która ma wnieść opłatę, do zapłaty kwoty, która nie jest objęta zwolnieniem.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty pobierane przez sądy, organy administracji sądów i organy prokuratury można wnieść gotówką, kartą debetową lub kredytową, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bądź dokonując płatności w oddziale zagranicznego banku. Płatności gotówką, kartą debetową lub kredytową, przelewem bankowym lub w oddziale zagranicznego banku są realizowane przy użyciu wyposażenia technicznego osoby prawnej należącej w 100% do Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu, o ile właściwy organ spełnia odpowiednie wymagania. Opłaty można wnieść gotówką, jeżeli sądy, organy administracji sądów i organy prokuratury zapewniły do tego odpowiednie warunki oraz jeżeli wysokość opłaty w danym przypadku nie przekracza 300 euro, z wyjątkiem opłat wymienionych w pozycji 17 (w sprawach dotyczących rejestru handlowego), które można wnieść gotówką, nawet jeżeli ich wysokość przekracza 300 euro. Jeżeli sąd, organ administracji sądów i prokuratura są zintegrowane z centralnym systemem ewidencji opłat, opłaty uiszczone przekazem pocztowym, kartą debetową lub kredytową, przelewem bankowym lub w drodze płatności w oddziale zagranicznego banku są wpłacane na rachunek operatora systemu.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wniesienie opłaty można potwierdzić za pomocą standardowych dowodów płatności stosowanych w przypadku zwykłych transakcji w zależności od sposobu płatności, tj. dowodu wpłaty, potwierdzenia nadania przekazu pocztowego, wyciągu z rachunku itp.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.