Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestie dotyczące opłat sądowych mających zastosowanie w przypadku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty określono w słoweńskiej ustawie o opłatach sądowych (Zakon o sodnih taksah) [Uradni list RS (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii) nr 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 19/15 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 30/16 i 10/17 – ZPP-E (ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu cywilnym); zwanej dalej „ZST-1”), która zawiera przepisy ogólne dotyczące opłat sądowych.

Art. 6 ZST-1 stanowi podstawę prawną uiszczania opłat sądowych w gotówce, pieniądzu elektronicznym oraz za pomocą innych ważnych metod płatności, co ma również zastosowanie do uiszczania płatności w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. W praktyce opłaty sądowe można wnosić drogą elektroniczną za pomocą serwisów do płatności internetowych poszczególnych banków.

Jakie opłaty są pobierane?

W toku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty obowiązuje jednorazowa opłata sądowa od całego postępowania. Za uiszczenie opłat sądowych odpowiada powód, a płatności należy dokonać przy wnoszeniu do sądu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Ile wynoszą opłaty?

Wysokość opłat sądowych należnych w toku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które powód musi uiścić przy wnoszeniu pozwu do sądu, zależy od wartości przedmiotu sporu.

Współczynnik wynosi 1,2 (pozycja 1301 taryfy opłat zawartej w ZST-1), a opłatę oblicza się zgodnie z tabelą zawartą w art. 16 ZST-1. Ze względu na dużą liczbę kategorii ich szczegółowe przytoczenie na niniejszej stronie nie jest możliwe.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli powód nie uiści opłaty sądowej w terminie, sąd mimo to prowadzi postępowanie, i w razie konieczności opłatę sądową egzekwuje się w późniejszym terminie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Art. 6 ZST-1 stanowi podstawę prawną uiszczania opłat sądowych w gotówce, pieniądzu elektronicznym oraz za pomocą innych ważnych metod płatności, co ma również zastosowanie do uiszczania płatności w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

W praktyce opłaty sądowe można wnosić drogą elektroniczną za pomocą serwisów do płatności internetowych poszczególnych banków lub bezpośrednio za pomocą dostawcy usług płatniczych lub w kasie sądu (gotówką lub za pośrednictwem terminalu płatniczego).

Każdy bank posiada własny serwis do płatności internetowych, który umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych.

Opłatę sądową można wnieść z góry, tj. przy składaniu pozwu do sądu, albo można wnieść pozew do sądu i poczekać na otrzymanie z sądu wezwania do zapłaty, w którym zostanie określona należna kwota oraz zostaną podane wszystkie inne dane niezbędne do dokonania płatności.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli przy wnoszeniu opłaty sądowej podano odpowiedni numer referencyjny (wskazany w wezwaniu do zapłaty doręczonym przez sąd), nie ma konieczności dostarczenia sądowi dowodu płatności. W takich przypadkach sąd otrzymuje powiadomienie o dokonaniu płatności ze specjalnego systemu bankowości elektronicznej (UJPnet), a prawidłowy numer referencyjny jest niezbędny do uznania poszczególnych płatności.

Jeżeli jednak opłatę sądową wniesiono bez wskazania odpowiedniego numeru referencyjnego, osoba zobowiązana do wniesienia opłaty musi przedłożyć w sądzie potwierdzenie płatności. Nie istnieją żadne szczególne przesłanki formalne dotyczące ważności takiego potwierdzenia. Na podstawie potwierdzenia sąd, w razie potrzeby, przeprowadza weryfikację wniesienia opłaty sądowej za pomocą platformy UJPnet (w szczególności gdy opłaty sądowej nie uiszczono w kasie sądu).

Ostatnia aktualizacja: 01/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.