Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Introduction

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Opłata sądowa w sprawach cywilnych, w tym w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, to podatek pobierany przez państwo na początku postępowania, po wniesieniu pozwu przez stronę. Zagadnienia związane z opłatami zostały uregulowane w ustawie nr 10/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. dotyczącej określonych opłat na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz Krajowego Instytutu Toksykologii i Kryminalistyki (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), zmienionej królewskim dekretem nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz zarządzeniem HAP/2662/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. (zmienionym zarządzeniem HAP/490/2013 z dnia 27 marca 2013 r.).

Zagadnienie to jest również uregulowane królewskim dekretem nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczącym mechanizmów drugiej szansy, ograniczenia obciążeń finansowych i innych środków zabezpieczenia społecznego (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą nr 10/2012, o której mowa powyżej.

Opłatę należy uiścić za pośrednictwem urzędu skarbowego (Agencia Tributaria) przy użyciu formularza do pobrania, który należy wypełnić w następujący sposób (proszę kliknąć tutaj) lub wniosku, który zostanie wygenerowany z chwilą wprowadzenia danych (proszę kliknąć tutaj), co pozwala na dokonanie opłaty online (wariant ten jest dostępny wyłącznie dla dużych podmiotów gospodarczych).

Płatności należy dokonać z chwilą złożenia formularza A. Płatności może dokonać przedstawiciel ustawowy lub adwokat (abogado) w imieniu podatnika, w szczególności jeżeli podatnik nie zamieszkuje w Hiszpanii. Osoba, która nie zamieszkuje w Hiszpanii, nie musi występować o numer identyfikacji podatkowej przed samodzielnym ustaleniem wysokości należności podatkowej. Przedstawiciel prawny lub adwokat nie ponoszą odpowiedzialności podatkowej za tę płatność.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty podatnikiem jest ten, kto dokonuje czynności prawnej pociągającej za sobą nałożenie opłaty, mianowicie wnoszący pozew lub powództwo wzajemne na formularzu A, w przypadku gdy roszczenie opiera się na dokumencie stanowiącym pozasądowy tytuł egzekucyjny na podstawie art. 517 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. dotyczącej postępowania cywilnego (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) i gdy roszczenie to przekracza kwotę 2 000 EUR. W przypadku tytułu egzekucyjnego nie uiszcza się opłaty. Podobnie, wszystkie osoby fizyczne oraz osoby prawne, którym przysługuje pomoc prawna, nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty, o ile wykażą, że spełniają warunki uzyskania pomocy prawnej określone w obowiązujących przepisach.

Ile mam zapłacić?

W postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty obowiązuje opłata stała w wysokości 100 EUR powiększona o kwotę zmienną w wysokości uzależnionej od kwoty dochodzonych roszczeń. Oblicza się ją poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania przez obowiązującą stawkę w sposób zilustrowany w poniższej tabeli.

Podstawa opodatkowania

Podatnik

Stawka podatkowa

Maksymalna zmienna kwota stawki

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,25 %

10 000 EUR

Kwota podlegająca opodatkowaniu jest kwotą objętą postępowaniem sądowym. Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty kwota objęta postępowaniem sądowym jest równa kwocie należności głównej, powiększonej o odsetki i kary umowne.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty dotyczącego roszczenia w wysokości 9 000 EUR na rzecz osoby prawnej opłata wyniosłaby 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli dowód uiszczenia opłaty nie został przedstawiony na samym początku, urzędnik sądowy (Letrado de la Administración de Justicia) wezwie podatnika do przedstawienia takiego dowodu, przy czym przed jego otrzymaniem nie rozpozna roszczenia wskazanego w formularzu. Nieprzedstawienie dowodu uiszczenia opłaty nie powoduje wstrzymania biegu terminów określonych w prawie procesowym; jeżeli opłata pozostaje nieuiszczona po wezwaniu do zapłaty przez urzędnika sądowego, nie można rozpatrzeć pisma procesowego, zaś postępowanie będzie się toczyć dalej lub w stosownych przypadkach zostanie zakończone.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłata musi być uiszczona w drodze samodzielnego ustalenia wysokości należności podatkowej przed złożeniem pisma procesowego przez odpowiednią stronę. Opłatę należy uiścić przy użyciu urzędowego formularza nr 696 na potrzeby samodzielnego ustalenia wysokości należności podatkowej z tytułu czynności wymiaru sprawiedliwości (proszę kliknąć tutaj) bądź poprzez złożenie formularza wygenerowanego z chwilą jego wypełnienia (proszę kliknąć tutaj). Płatności można dokonać osobiście w każdym urzędzie skarbowym. Formularz jest dostępny w języku hiszpańskim i w języku angielskim.

Jedynie duże podmioty gospodarcze mogą obecnie dokonywać płatności online – przelewem bankowym, kartą kredytową itp. – ponieważ przepisy dotyczące opłat zostały ostatnio zmienione, a odpowiednie funkcjonalności techniczne jeszcze nie działają.

Opłaty sądowe są zaliczane do pomocy prawnej, która została uregulowana ustawą nr 1/1996 z dnia 10 stycznia 1996 r. dotyczącą pomocy prawnej(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), głównie w art. 1–8 i 46–51.

Na stronie https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita znajdują się odpowiednie informacje na temat rodzajów pomocy prawnej, o którą można się ubiegać. Proszę wybrać samorząd zawodowy (Colegio de Abogados) w miejscu, w którym mieści się sąd rozpoznający sprawę.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Do formularza A należy załączyć dowód uiszczenia opłaty w postaci należycie zatwierdzonego urzędowego dokumentu (w wersji papierowej lub elektronicznej).

W Hiszpanii nie istnieje możliwość wysłania europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną. Dowód płatności (niezależnie od tego, czy otrzymano go w wersji papierowej czy elektronicznej) należy przesłać w wersji papierowej z innymi wymaganymi dokumentami.

Na etapie, w którym elektroniczne składanie dokumentów stanie się możliwe, w przypadku wyboru tego wariantu opłata będzie obniżana o 10 %. Prawo przewiduje zwrot 60 % opłaty, gdy dochodzi do zawarcia ugody lub uznania roszczenia, co skutkuje zakończeniem sporu.

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.