Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Szwecja

Autor treści:
Szwecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W Szwecji obowiązują następujące przepisy dotyczące opłaty za wniesienie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty:

ustawa (2008:879) o europejskim nakazie zapłaty § 5 Osoba wnosząca pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest zobowiązana do uiszczenia opłaty od pozwu. Rząd może wydawać przepisy regulujące wysokość opłaty.

Opłatę od pozwu należy uiścić z góry.

Jeżeli powód nie uiści opłaty od pozwu, sąd odrzuca pozew;

rozporządzenie (2008:892) w sprawie europejskiego nakazu zapłaty § 3 Uiszczając opłatę od pozwu, powód musi podać osobisty numer identyfikacyjny lub numer rejestracyjny podmiotu pozwanego.

Przewidziano możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną na specjalny rachunek szwedzkiej służby komorniczej.

Jakie opłaty są pobierane?

Wnosząc pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w Szwecji, należy uiścić opłatę od pozwu. Opłatę od pozwu należy uiścić z góry. Oznacza to, że uiszczenie opłaty od pozwu jest konieczne, aby szwedzka służba komornicza rozpoczęła rozpoznawanie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Opłatę uiszcza się przy wnoszeniu pozwu na formularzu A. Po wniesieniu pozwu powód otrzymuje od służby komorniczej wezwanie zawierające pouczenie o sposobach uiszczenia opłaty za wniesienie pozwu. Powód nie otrzyma wezwania, jeżeli dołączył już do pozwu potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniesienie pozwu na rachunek służby komorniczej.

Ile wynoszą opłaty?

Obecnie opłata od pozwu wynosi 300 koron szwedzkich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Nieuiszczenie opłaty w terminie powoduje odrzucenie pozwu przed rozpoczęciem jego rozpoznawania.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty można wnieść na podany poniżej rachunek. W tytule przelewu należy podać numer sprawy, osobisty numer identyfikacyjny lub numer rejestracyjny podmiotu pozwanego:

  • Plus giro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Co zrobić po jej wniesieniu?

W przypadku wniesienia opłaty w terminie nie ma konieczności dokonywania żadnych czynności. Szwedzka służba komornicza monitoruje opłaty wnoszone na rzecz tego organu. Po zaksięgowaniu opłaty służba komornicza przystępuje do rozpoznania wniesionego pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.