Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Wprowadzenie

W Szwecji obowiązują następujące przepisy dotyczące opłaty za wniesienie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty:

- ustawa (2008:879) o europejskim nakazie zapłaty (Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande): § 5 Osoba wnosząca pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest zobowiązana do uiszczenia opłaty od pozwu. Rząd może wydawać przepisy regulujące wysokość tej opłaty.

Opłatę od pozwu należy uiścić z góry.

Jeżeli powód nie uiści opłaty od pozwu, sąd odrzuca pozew;

- rozporządzenie (2008:892) w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande): § 3 Uiszczając opłatę od pozwu, powód musi podać osobisty numer identyfikacyjny lub numer rejestracyjny podmiotu pozwanego.

Jakie opłaty są pobierane?

Wnosząc pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w Szwecji, należy uiścić opłatę od pozwu. Opłatę od pozwu należy uiścić z góry. Oznacza to, że uiszczenie opłaty od pozwu jest konieczne, aby szwedzka służba komornicza (Kronofogdemyndigheten) rozpoczęła rozpoznawanie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Po wniesieniu pozwu powód otrzymuje od służby komorniczej wezwanie zawierające pouczenie o sposobach uiszczenia opłaty za wniesienie pozwu.

Ile wynoszą opłaty?

Obecnie opłata od pozwu wynosi 300 koron szwedzkich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Nieuiszczenie opłaty w terminie powoduje odrzucenie pozwu przed rozpoczęciem jego rozpoznawania.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty nie wnosi się z góry. Należy poczekać na pismo od szwedzkiej służby komorniczej zawierające wszelkie istotne informacje o sposobie uiszczenia opłaty.

Co zrobić po jej wniesieniu?

W przypadku wniesienia opłaty w terminie nie ma konieczności dokonywania żadnych czynności. Szwedzka służba komornicza monitoruje opłaty wnoszone na rzecz tego organu. Po zaksięgowaniu opłaty służba komornicza przystępuje do rozpoznania wniesionego pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.