Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Dispozițiile privind plata taxelor judiciare și a costurilor în cadrul procedurilor civile, inclusiv în cadrul procedurii europene de somație de plată, sunt prevăzute în Codul de procedură civilă și în Baremul taxelor de stat colectate de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă (GPK).

Codul de procedură civilă:

„Capitolul opt. Taxe și costuri, Secțiunea I – Costul acțiunii

Costul acțiunii
Articolul 68. Valoarea monetară a obiectului cauzei reprezintă costul acțiunii.

Costul acțiunii
Articolul 69. (1) Valoarea costului acțiunii este:
1. în cadrul acțiunilor privind creanțe monetare: suma revendicată;

Stabilirea costului acțiunii
Articolul 70. (1) Costul acțiunii este specificat de reclamant. Costul acțiunii poate fi contestat fie de pârât, fie de instanță, care acționează din oficiu, cel târziu în timpul primei ședințe de judecată pentru examinarea cauzei. În eventualitatea unei discrepanțe între costul indicat și costul efectiv, instanța stabilește costul acțiunii.
(2) Hotărârea instanței de a majora costul acțiunii poate fi contestată printr-o acțiune incidentă.
(3) În cazul în care costul acțiunii este dificil de evaluat la momentul introducerii acțiunii, instanța stabilește costul aproximativ al acțiunii și, ulterior, se aplică o taxă suplimentară sau se rambursează taxa plătită în plus în funcție de costul stabilit de instanță în momentul soluționării cauzei.

Secțiunea II. Taxe de stat și costuri

Obligația de a achita taxele și costurile
Articolul 71. (1) Taxele de stat aplicabile costului acțiunii și cheltuielile de judecată sunt colectate pentru soluționarea cauzei. În cazul în care acțiunea nu poate fi evaluată, instanța stabilește valoarea taxelor de stat.
Taxe de stat
Articolul 73. (3) Taxele de stat sunt colectate în conformitate cu un barem adoptat de Consiliul de miniștri, atunci când se prezintă o propunere de protecție sau de facilitare și când este emis documentul pentru care trebuie să se plătească o taxă.

Documente care trebuie anexate la cerere
Articolul 128. Următoarele documente sunt prezentate alături de cerere:
1. procura, în cazul în care declarația este depusă de un mandatar;
2. dovada plății taxelor de stat și a costurilor, în cazul în care astfel de taxe și costuri sunt datorate;
3. copii ale cererii și ale documentelor anexate la aceasta, în funcție de numărul de pârâți.

Verificarea cererii
Articolul 129. (1) Instanța verifică conformitatea cererii.
(2) În cazul în care cererea nu este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (1) și la articolul 128, reclamantului i se solicită să remedieze neconformitățile în termen de o săptămână și este informat cu privire la posibilitatea de a recurge la asistență judiciară în cazul în care are nevoie de aceasta și are dreptul să o primească. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată sau nu este cunoscută de instanță, comunicarea are loc prin afișarea unui anunț într-un loc desemnat în acest scop la sediul instanței, timp de o săptămână.
(3) În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și documentele anexate la aceasta sunt returnate, iar dacă adresa nu este cunoscută, cererea rămâne la sediul instanței, la dispoziția reclamantului. O acțiune incidentă poate fi formulată împotriva returnării cererii fără prezentarea unei copii a comunicării.”

Baremul taxelor de stat colectate de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă
„Secțiunea I
Taxe colectate în cadrul procedurilor judiciare
Articolul 1. O taxă de 4 % din costul acțiunii, dar nu mai puțin de 50 BGN se colectează pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere a unei părți terțe cu drepturi independente.

13. Următoarele taxe sunt colectate pentru eliberarea unui certificat:
2. un certificat privind emiterea unei somații europene de plată și o hotărâre de încuviințare a executării: 40 BGN;”

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței.

Care sunt taxele aplicabile?

Taxele de stat sunt colectate atunci când este introdusă acțiunea. Reclamantul trebuie să anexeze la cerere dovada plății oricăror taxe de stat și costuri datorate.

Ce sumă voi avea de plătit?

Pentru o cerere privind o somație europeană de plată și o hotărâre de încuviințare a executării: 40 BGN.
Taxa judiciară pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere a unei părți terțe cu drepturi independente în cadrul procedurilor civile standard este de 4 % din costul acțiunii, dar nu mai puțin de 50 BGN. Valoarea costului acțiunii în cadrul acțiunilor pentru creanțe monetare este egală cu suma revendicată. În eventualitatea unei obiecții la cererea privind o somație de plată și a unui consimțământ expres pentru trecerea la procedurile de acțiune standard, reclamantul trebuie să crediteze contul instanței cu soldul taxei pentru o acțiune standard.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu anexează la cerere dovada plății taxelor de stat datorate atunci când introduce acțiunea, cererea este considerată neconformă. În astfel de cazuri, instanța îi va trimite reclamantului o notificare prin care îl înștiințează că trebuie să plătească taxele de stat în termen de o săptămână. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată sau nu este cunoscută de instanță, notificarea se realizează prin afișarea unui anunț într-un loc desemnat în acest scop la sediul instanței timp de o săptămână.
În cazul în care reclamantul nu plătește taxele judiciare datorate în termen de o săptămână, cererea și documentele anexate sunt returnate, iar dacă adresa nu este cunoscută, cererea rămâne la sediul instanței, la dispoziția reclamantului. În aceste situații, acțiunea este respinsă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței, iar dovada plății trebuie prezentată judecătorului/instanței judecătorești care examinează cauza prin intermediul grefei. Taxa judiciară nu poate fi achitată în numerar la casieria instanței. Fiecare instanță are contract cu o bancă care îi prestează servicii. Conturile bancare sunt indicate pe site-ul internet oficial al instanței.

Ce fac după ce am plătit?

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței, iar dovada plății trebuie prezentată judecătorului/instanței judecătorești care examinează cauza prin intermediul grefei.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.