NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

În Republica Croația, taxele judiciare sunt reglementate de Legea privind taxele judiciare (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine – NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 118/18) și Decretul privind baremul taxelor judiciare prevăzut de Guvernul Republicii Croația.

În temeiul articolului 5 din Legea privind taxele judiciare, taxele prevăzute în baremul taxelor judiciare pot fi achitate prin plăți fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau pe cale electronică.
În cazul petițiilor depuse electronic, în temeiul reglementărilor speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței, taxa trebuie plătită la momentul depunerii acestora. Suma care trebuie plătită este egală cu jumătate din valoarea taxei stabilite în barem.
În ceea ce privește deciziile comunicate sau notificate de o instanță pe cale electronică, în temeiul reglementărilor speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței, se plătește jumătate din valoarea taxei stabilite în barem în cazul în care plata este efectuată în termen de trei zile de la data comunicării sau notificării electronice.

Care sunt taxele aplicabile?

Se plătesc taxe judiciare în cadrul tuturor procedurilor judiciare civile și comerciale. În temeiul articolului 11 din Legea privind taxele judiciare, sunt scutite de la plată:

 1. Republica Croația și organismele guvernamentale;
 2. persoanele și organismele publice în cadrul procedurilor care rezultă din exercitarea prerogativelor lor;
 3. lucrătorii în cadrul litigiilor și al altor proceduri legate de exercitarea drepturilor lor care decurg din raporturile de muncă;
 4. funcționarii publici și angajații în cadrul litigiilor administrative legate de exercitarea drepturilor lor care decurg din raporturile de muncă;
 5. veteranii cu handicap ai Războiului pentru Independența Croației, pe baza documentelor adecvate care dovedesc statutul lor, precum și persoanele cu handicap, pe baza documentelor adecvate eliberate de Departamentul de expertiză, reabilitare profesională și încadrare în muncă a persoanelor cu handicap;
 6. soții ori soțiile, copiii și părinții luptătorilor uciși, dispăruți sau deținuți în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 7. soții ori soțiile, copiii și părinții persoanelor ucise, dispărute sau deținute în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 8. persoanele refugiate, strămutate și repatriate, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 9. persoanele care beneficiază de ajutor social sub forma unor alocații de subzistență;
 10. organizațiile umanitare, organizațiile pentru protecția familiilor celor uciși, dispăruți sau deținuți în cursul exercitării unor activități umanitare și organizațiile persoanelor cu handicap;
 11. copiii care s-au constituit părți în cadrul unor acțiuni privind obligația de întreținere sau în cadrul unor acțiuni privind cereri de despăgubire întemeiate pe dreptul la întreținere;
 12. părțile care au inițiat proceduri pentru stabilirea maternității sau paternității și proceduri pentru costurile suportate în contextul unei sarcini și al nașterii unui copil în afara căsătoriei;
 13. părțile care solicită restabilirea capacității juridice;
 14. minorii care solicită autorizarea în vederea încheierii unei căsătorii;
 15. părțile la o procedură de încredințare a unui copil și de exercitare a unei relații personale cu un copil;
 16. părțile care inițiază proceduri privind drepturile ce decurg din asigurarea medicală generală și de pensie obligatorie, privind drepturile șomerilor în temeiul reglementărilor referitoare la ocuparea forței de muncă și drepturile în domeniul protecției sociale;
 17. părțile care inițiază proceduri pentru apărarea drepturilor și libertăților omului garantate de Constituție împotriva actelor finale cu caracter individual;
 18. părțile în litigii privind compensarea pentru poluarea mediului;
 19. sindicatele și asociațiile sindicale de nivel mai înalt în cadrul unor proceduri civile privind autorizarea judiciară pentru înlocuiri, în cazul unor litigii colective de muncă, precum și reprezentanții sindicali în cadrul procedurilor civile în exercitarea puterilor conferite de comitetul de întreprindere;
 20. consumatorii ca debitori aflați în faliment;
 21. alte persoane și organisme prevăzute de o lege specială.

Un stat străin este scutit de la plata taxelor în cazul în care acest lucru este prevăzut de un tratat internațional ori sub rezerva reciprocității.

În caz de incertitudine privind condițiile de reciprocitate, instanța va solicita o explicație din partea Ministerului Justiției.

Scutirea prevăzută la punctul 10 se aplică organizațiilor umanitare pentru care ministrul responsabil de chestiunile legate de asistența socială emite o decizie adecvată.

Scutirea de la plata taxelor judiciare nu se aplică organismelor administrațiilor municipale și orășenești, cu excepția cazului în care acestora le-a fost delegată capacitatea de exercitare a puterii publice în temeiul unei legi speciale.

În cadrul procedurilor europene de somație de plată, se aplică următoarele taxe:

 • pentru propunerea de somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o hotărâre privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o plângere împotriva unei somații europene de plată – pârâtul plătește;

dacă dosarul ajunge în fața instanței:

 • în cazul pronunțării unei hotărâri – reclamantul plătește;
 • în cazul unui apel – apelantul plătește;
 • în cazul unui memoriu în răspuns la apel – persoana care a formulat memoriul plătește (răspunsul este opțional);
 • cale de atac extraordinară – este permisă contestarea hotărârii unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție dacă valoarea litigiului este mai mare de 200 000,00 HRK;
 • taxele judiciare se plătesc de către partea care a formulat contestația și de persoana care răspunde la contestație (răspunsul este opțional).

Ce sumă voi avea de plătit?

I. În cazul formulării unei acțiuni în revendicare sau a unei cereri reconvenționale, al pronunțării unei hotărâri și al formulării unei obiecții împotriva unei somații de plată, se achită o taxă judiciară proporțională cu cuantumul sumei în litigiu (calculată doar pentru suma care face obiectul cererii principale, fără dobândă și costuri), după cum urmează:

peste

până la HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

O taxă de 500,00 HRK se plătește pentru sumele de peste 15 000,00 HRK plus 1 % din diferența de peste 15 000,00 HRK, dar nu mai mult de 5 000,00 HRK.

II. Jumătate din taxa menționată la punctul I se plătește în cazul unei propuneri privind o somație europeană de plată, al unei hotărâri privind o somație europeană de plată, al unui memoriu în răspuns la apel și al unei contestații.

III. În cazul unui apel sau al contestării unei hotărâri, se plătește dublul valorii taxelor judiciare menționate la punctul I.

IV. Nu se plătește nicio taxă judiciară dacă, pe parcursul procedurii, se încheie o tranzacție judiciară.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

În cazul în care o parte nu achită taxa în termenul prevăzut sau nu informează imediat instanța în acest sens, instanța va anexa, în termen de 15 zile, un certificat de executare la decizia privind taxa sau la decizia privind plângerea și îl va transmite agenției financiare în vederea executării silite a plății din fondurile părții în conformitate cu dispozițiile legii care reglementează executarea hotărârilor privind activele monetare.

În temeiul articolului 28 din Legea privind taxele judiciare, instanța trebuie, mai întâi, să avertizeze partea la acțiunea judiciară cu privire la obligația de a plăti taxa și, în cazul în care partea nu se conformează imediat avertismentului, instanța trebuie să avertizeze partea că trebuie să plătească taxa în termen de trei zile. În cazul în care partea nu dă curs avertismentului sau nu a fost prezentă la acțiunea judiciară pentru care se datorează taxa și nu a plătit taxa, instanța va adopta o decizie privind taxa pentru care trebuie să se achite în plus 100 HRK.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau pe cale electronică.

Taxa în numerar poate fi plătită și în contul instanței, în acest caz instanța fiind obligată să transfere banii respectivi în veniturile bugetare din taxele judiciare în termen de cinci zile de la data colectării.

Taxele pot fi plătite în timbre fiscale dacă sunt mai mici de 100 HRK.

Informațiile privind metoda de plată a taxelor sunt puse la dispoziție pe site-ul forumului dedicat instanțelor, pe site-urile instanțelor și la sediul instanțelor.

Taxele judiciare pot fi plătite la orice bancă sau oficiu poștal la bugetul de stat al Republicii Croația.

Pentru plata din străinătate a taxelor judiciare, trebuie incluse următoarele informații:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Cont curent poștal (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Număr de referință: 5045-20735-PIN (sau alt număr personal de identificare a plătitorului)

Beneficiar: Ministerul de Finanțe al Republicii Croația, în numele Tribunalului de Comerț din Zagreb

Descrierea plății ar trebui să includă taxa pentru cauza ________ (numărul dosarului și o descriere a plății, de exemplu, taxă judiciară pentru o propunere de somație europeană de plată).

Ce fac după ce am plătit?

După efectuarea plății, dovada plății trebuie transmisă instanței pe rolul căreia se află cauza pentru care a fost achitată taxa, menționându-se numărul cauzei aflate în curs de examinare (dacă este cunoscut) sau, în cazul unei cereri de emitere a unei somații europene de plată, dovada plății prin bancă trebuie să însoțească cererea respectivă.

Părțile trebuie să transmită instanței documentele în mod obișnuit prin poștă (scrisoare recomandată ori livrare obișnuită de colete) sau pe cale electronică, într-o formă care respectă reglementările speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței.

Ultima actualizare: 21/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.