Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Introducere

În cazul somației europene de plată, se aplică normele privind calcularea și plata taxei de timbru prevăzute la articolul...alineatele (1)-(3) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania.

În conformitate cu Rezoluția nr. 1240 a Guvernului Republicii Lituania din 27 octombrie 2011 de aprobare a normelor de calculare, plată, compensare și rambursare a taxei de timbru, această taxă poate fi plătită și prin mijloace electronice.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxa de timbru se plătește în cuantumul specificat la punctul următor.

Cât trebuie să plătesc?

În cazul unei cereri de emitere a unui ordin judecătoresc, taxa de timbru este egală cu un sfert din suma care trebuie plătită pentru procedurile judiciare în instanță, dar nu poate fi mai mică de zece euro, cu excepția cazului în care o persoană a fost scutită integral sau parțial de la plata taxei de timbru prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească sau în cazul în care plata taxei de timbru a fost amânată.

În cazul în care, după emiterea ordinului de către instanță, debitorul formulează obiecții iar creditorul introduce o acțiune în cadrul procedurii generale, taxa de timbru menționată mai sus se deduce din valoarea taxei de timbru care trebuie plătită pentru cerere.

În cazul în care se consideră că cererea creditorului nu a fost depusă în cazul menționat la articolul 439 alineatul (6) din Codul de procedură civilă, taxa de timbru plătită nu este rambursată solicitantului.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cererea trebuie să fie însoțită de documente și de alte dovezi care să servească drept bază pentru cererile solicitantului, precum și de dovezi că taxa de timbru a fost plătită.

În cazul în care taxa de timbru nu a fost plătită, instanța emite un ordin care stabilește un termen adecvat pentru conformitate, ce nu poate fi mai scurt de șapte zile. Ordinul este expediat cel târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii sale.

Dacă partea la procedură care depune actul de procedură a respectat instrucțiunile instanței în termenul specificat, se consideră că actul de procedură a fost depus la data depunerii sale inițiale în instanță. În caz contrar, se consideră că actul de procedură nu a fost depus și, în cel mult cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru conformitate, judecătorul emite un ordin de returnare a actului de procedură, împreună cu orice document însoțitor, către persoana care l-a depus.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa de timbru se plătește în contul de venituri bugetare al Inspectoratului Fiscal de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, prin metoda aleasă de persoana în cauză (e-banking, plata în numerar, transfer bancar etc.).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dovada plății taxei de timbru este ordinul de plată sau un alt document de confirmare a plății, care trebuie să conțină următoarele detalii:

  1. numele, prenumele și codul numeric personal al plătitorului (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
  2. numele, prenumele și codul numeric personal al celeilalte părți (pârât, debitor etc.) (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
  3. data efectuării plății;
  4. codul plății;
  5. suma plătită;
  6. scopul plății (indicat ca „taxă de timbru”, și denumirea instanței unde sunt inițiate procedurile)

În cazul în care taxa de timbru este plătită de un reprezentant al părții la procedură (avocat, asistent juridic sau o altă persoană care reprezintă interesele părții), ordinul de plată sau un alt document care confirmă plata ar trebui să includă, pe lângă datele enumerate mai sus, numele, prenumele și codul numeric personal (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății) ale părții reprezentate.

În cazul în care taxa de timbru este plătită prin mijloace electronice, nu sunt necesare documente care să confirme plata taxei de timbru.

Ultima actualizare: 23/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.