Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Introducere

Ce taxe se aplică?

Ce sume trebuie plătite?

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

Cum se efectuează plata?

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Introducere

Taxa judiciară în cauzele civile, inclusiv în cele privind o somație europeană de plată sau o procedură europeană de somație de plată, este o taxă de stat și trebuie achitată la începutul activității jurisdicționale de către partea care introduce acțiunea. Această taxă este reglementată de Legea nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012 privind taxele aferente administrării justiției și Institutului Național de Toxicologie și Medicină Legală (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), modificată prin Decretul-lege regal nr. 3/21013 din 22 februarie 2013 și prin Ordinul HAP/2662/2012 din 13 decembrie 2012 (modificat prin Ordinul HAP/490/2013 din 27 martie 2013).

De asemenea, taxa judiciară este reglementată de Decretul-lege regal nr. 1/2015 din 27 februarie 2015 privind mecanismele de tip „a doua șansă”, reducerea sarcinii financiare și alte măsuri de ordin social (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), care a modificat din nou Legea nr. 10/2012, menționată anterior.

Plata taxei judiciare se efectuează prin intermediul Agenției Fiscale (Agencia Tributaria), utilizând un formular care poate fi descărcat de pe internet și care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (clic aici) sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (clic aici) și care acceptă plata online, însă în prezent doar întreprinderile mari pot beneficia de această opțiune.

Taxa judiciară trebuie achitată la momentul introducerii formularului de cerere A. Plata taxei poate fi efectuată de către reprezentantul juridic sau avocat în numele și pentru persoana impozabilă, în special în cazul în care aceasta nu își are reședința în Spania, fără să fie necesar să furnizeze un cod de identificare fiscală anterior taxării inverse. Reprezentantul juridic sau avocatul nu poartă răspundere fiscală pentru plata respectivă.

Ce taxe se aplică?

În cadrul unei proceduri privind o somație europeană de plată sau al unei proceduri europene de somație de plată, taxa judiciară trebuie plătită de persoana impozabilă care inițiază activitatea jurisdicțională ce duce la faptul generator, și anume persoana care introduce o cerere principală sau o cerere reconvențională prin intermediul formularului A. Numai în cazul în care cererea prezentată în cadrul procedurii se întemeiază pe un document care constituie un titlu executoriu extrajudiciar în conformitate cu articolul 517 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind Codul civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) și cuantumul acesteia este de peste 2 000 EUR nu trebuie să se plătească taxa judiciară. De asemenea, sunt scutite de plata taxei judiciare toate persoanele fizice și persoanele juridice cărora li s-a recunoscut dreptul de a beneficia de asistență judiciară gratuită și care fac dovada faptului că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Ce sume trebuie plătite?

În cadrul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată trebuie să se achite o sumă fixă 100 EUR și o sumă variabilă, care depinde de suma solicitată și care se determină aplicând bazei de impozitare o cotă de impozitare, conform tabelului de mai jos:

Bază de impozitare

Persoană impozabilă

Cotă de impozitare

Cuantumul maxim al taxei variabile

0 – 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,50 %


Peste 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,25 %

10 000 EUR

Baza de impozitare este egală cu cuantumul procedurii judiciare. În cazul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată, cuantumul procedurii judiciare corespunde sumei creanței principale, la care se adaugă dobânzile și penalitățile contractuale.

Pentru o procedură europeană de somație de plată sau pentru o somație europeană de plată cu o bază de impozitare de 9 000 EUR, o persoană juridică va trebui să achite o taxă de 100 EUR + 9 000EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

În cazul în care în dosar nu este inclusă dovada achitării taxei judiciare, executorul judecătoresc (Letrado de la Administración de Justicia) solicită persoanei impozabile să o prezinte, cererea nefiind soluționată până la primirea respectivei dovezi. Neprezentarea dovezii taxării inverse nu împiedică aplicarea termenelor stabilite de dreptul procesual. Astfel, dacă persoana impozabilă nu face dovada achitării taxei în termenele prevăzute după formularea acestei solicitări de către executorul judecătoresc, actul de procedură este lovit de nulitate, iar procedura continuă sau se încheie, după caz.

Cum se efectuează plata?

Taxa trebuie plătită prin procedura taxării inverse înainte de introducerea actului de procedură de către partea interesată. Această taxă se plătește utilizând formularul oficial 696 pentru taxarea inversă aplicabilă exercitării puterii judecătorești, care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (clic aici), sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (clic aici). Plata se poate efectua personal, la oricare dintre instituțiile financiare partenere, formularul fiind disponibil în limba spaniolă sau în limba engleză.

În prezent doar întreprinderile mari pot plăti taxele online, prin transfer bancar, carte de credit, debitarea contului bancar etc., deoarece legislația privind taxele a fost modificată recent și nu s-a instituit încă o soluție tehnică.

Taxele judiciare sunt incluse în asistența judiciară gratuită, care este reglementată de Legea nr. 1/1996 din 10 ianuarie 1996 privind asistența judiciară gratuită (în special de articolele 1-8 și 46-51).

Informații utile sunt disponibile pe pagina web https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, unde se poate solicita recunoașterea acestui drept, alegându-se baroul (Colegio de Abogados) din locul unde se află curtea sau tribunalul care va soluționa acțiunea.

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Formularul A trebuie să fie însoțit de dovada achitării taxei, conform modelului oficial (pe suport de hârtie sau în format electronic), validată în mod corespunzător.

În Spania încă nu este posibil ca formularele pentru procedura europeană de somație de plată sau pentru somația europeană de plată să fie trimise electronic, dovada achitării taxei (care a fost primită pe suport de hârtie sau în format electronic) trebuind trimisă pe suport de hârtie împreună cu celelalte documente necesare.

Atunci când documentele vor putea fi transmise prin mijloace electronice, cei care vor utiliza această opțiune vor beneficia de o reducere de 10 % a taxei. Legea prevede o rambursare de 60 % a taxei în cazul în care se ajunge la o recunoaștere totală a cererii sau la un acord de soluționare a litigiului.

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.