Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Rakúsko

Na tejto stránke nájdete informácie o rakúskych súdnych poplatkoch.

Autor obsahu
Rakúsko

Úvod

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa stanovuje, že súdne poplatky za konania o európskom platobnom rozkaze a za občianskoprávne konania nasledujúce v prípade podania odporu proti európskemu platobnému rozkazu v členskom štáte, neprekročia súdne poplatky za bežné občianskoprávne konanie bez predchádzajúceho konania o európskom platobnom rozkaze v danom členskom štáte. Konania o návrhoch na vydanie európskeho platobného rozkazu preto podliehajú paušálnemu poplatku podľa tarifnej položky 1 (Tarifpost 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ktorý je stanovený pre všetky vnútroštátne konania o platobnom rozkaze a občianskoprávne konania.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V konaniach týkajúcich sa návrhov na vydanie európskeho platobného rozkazu v prvom stupni sa uplatňuje tarifná položka 1 GGG v súlade s poznámkou 1 k tarifnej položke 1 GGG. Tento paušálny poplatok sa uhrádza bez ohľadu na to, či sa konanie skončilo. Zníženia

  • (na jednu štvrtinu) sa uplatnia len vtedy, ak je návrh okamžite vzatý späť alebo bol zamietnutý pred doručením namietajúcej strane (poznámka 3 k tarifnej položke 1 GGG), alebo
  • ak je vec urovnaná s právnymi účinkami počas prvého pojednávania [na polovicu; poznámka 4 písm. a) k tarifnej položke 1 GGG], alebo
  • ak sa vec urovná na prvom pojednávaní alebo v dôsledku mediácie začatej najneskôr na tomto pojednávaní na začiatku druhého pojednávania a toto vyrovnanie nadobudne účinnosť [na polovicu; poznámka 4 písm. b) k tarifnej položke 1 GGG].

Podľa rakúskeho systému súdnych poplatkov sa v občianskoprávnom konaní v prvom stupni uhrádza poplatok len za návrh na začatie konania (v tomto prípade teda za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu). Za ďalšie konanie v prvom stupni sa neúčtujú žiadne ďalšie súdne poplatky.

Podľa § 2 bodu 1 písm. a) GGG vzniká povinnosť zaplatiť poplatky, keď je na súd podaný návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Vtedy sa musí zaplatiť poplatok. Najneskôr do tohto dátumu musí byť podaná aj žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: Verfahrenshilfe), ak sú na to splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 20 nariadenia je bezplatná [bez ohľadu na to, či má za cieľ dosiahnuť opravný prostriedok podobný navráteniu do pôvodného stavu (restitutio in integrum) (odsek 1) alebo preskúmanie veci samej (odsek 2)].

Koľko musím zaplatiť?

Výpočet súdnych poplatkov za prvostupňové konanie závisí od hodnoty predmetu pohľadávky (sporná suma = výška uplatňovaného nároku) a od počtu účastníkov konania. Na ilustráciu je tu uvedený kompletný prehľad sadzieb podľa tarifnej položky 1 GGG (platné od 1. mája 2021; úplné aktuálne znenie možno nájsť tu: zákon o súdnych poplatkoch):

Tarifná položka 1

Hodnota predmetu žaloby

Výška poplatkov

do

150 EUR

25 EUR

od

150 EUR do

300 EUR

48 EUR

od

300 EUR do

700 EUR

68 EUR

od

700 EUR do

2 000 EUR

114 EUR

od

2 000 EUR do

3 500 EUR

182 EUR

od

3 500 EUR do

7 000 EUR

335 EUR

od

7 000 EUR do

35 000 EUR

792 EUR

od

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 556 EUR

od

70 000 EUR do

140 000 EUR

3 112 EUR

od

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 670 EUR

od

210 000 EUR do

280 000 EUR

6 227 EUR

od

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 783 EUR

od

350 000 EUR

1,2 % spornej sumy plus 4 203 EUR

V prípade viac ako dvoch strán sa podľa § 19a GGG môže pripočítať pluralitná prirážka (od 10 do 50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade oneskorenej platby je podľa § 31 GGG splatná paušálna pokuta vo výške 23 EUR (k 1. máju 2021). Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá vplyv na samotné vykonanie občianskoprávneho konania. Súdne konanie nie je závislé od úhrady súdnych poplatkov – vedie sa úplne nezávisle.

Vymáhanie súdnych poplatkov súdnym orgánom sa riadi zákonom o vymáhaní súdnych platieb (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ak musí súdny orgán v dôsledku nezaplatenia vydať platobný rozkaz (exekučný titul na vyberanie súdnych poplatkov) podľa § 6a GEG, treba zaplatiť dodatočný poplatok za výber, ktorý v súčasnosti (od 1. januára 2014) predstavuje 8 EUR.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Podľa tohto ustanovenia môžu byť poplatky uhradené bankovými kartami s bankomatovou funkciou alebo kreditnými kartami, formou vkladu alebo prevodu na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na tomto súde. Príslušné údaje o bankovom účte súdu sú uverejnené na webovom sídle spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz) (http://www.justiz.gv.at/ v záložke „Gerichte“).

Okrem toho sa môžu všetky poplatky uhrádzať aj prostredníctvom odúčtovania a inkasa, ak je súd (alebo všeobecne rakúske súdnictvo) vo vzťahu k účtu, ktorý mu bol oznámený stranou povinnou k úhrade, splnomocnený k inkasu súdnych poplatkov v prospech účtu súdu. Podanie (návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu) musí v tomto prípade obsahovať údaj o účte, z ktorého majú byť poplatky stiahnuté, a splnomocnenie k inkasu poplatkov [napr. použitím skratky „Gebühreneinzug!“ („stiahnutie poplatku“) alebo „AEV!“]. V prípade obmedzeného splnomocnenia je takisto možné stanoviť maximálnu možnú sumu na odúčtovanie [§ 5 a 6 nariadenia o inkase (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu prostredníctvom rakúskeho systému elektronického súdnictva (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) sa musia poplatky hradiť inkasom. Oznámenie maximálnej sumy na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok spolkových orgánov na súdne poplatky odôvodnený predložením návrhu, v tomto prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, a neexistuje splnomocnenie na stiahnutie poplatkov, úhrada poplatkov sa musí preukázať pri podaní pripojením dokladu o platbe (prevode;§ 4 GGG). O pripísaní na účet súdu pri platbe predpísaných poplatkov použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu a o inkase z účtu strany je súdny orgán neskôr spätne informovaný spolkovou účtovnou agentúrou. Dokladom o (úplnej) platbe sa ukončí konanie o predpise súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje nárok na vrátenie navyše uhradených súdnych poplatkov (§ 6c ods. 1 bod 1 GEG), ktorý je možné uplatniť do piatich rokov.

Súvisiaci odkaz

Zákon o súdnych poplatkoch

Posledná aktualizácia: 18/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.