Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Táto otázka je upravená v článku 1017 až 1022 Súdneho poriadku, v článku 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o úhradu poplatkov za svedkov, ako aj v Zákonníku o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä v článkoch 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V článku 1018 Súdneho poriadku sa stanovuje, čo predstavuje tieto výdavky:

1. rôzne súdne a registračné poplatky. Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za zapísanie podania do súdneho registra, poplatky za vyhotovenie a poplatky za zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch). Poplatok za zapísanie do súdneho registra sa pohybuje v rozmedzí 30 a 100 EUR v závislosti od konajúceho súdu. Poplatok za vyhotovenie predstavuje 35 EUR.

Registračné poplatky sa hradia pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 EUR (bez súdnych trov) a sú stanovené vo výške 3% z tejto sumy.

2. náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi úkonmi;

3. náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia: v rozmedzí 0,85 a 5,75 EUR za stranu;

4. poplatky za akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania vrátane poplatkov za svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám.  K tejto sume sa pripočíta príspevok na náhradu cestovných nákladov (0,0868 EUR/km).

Súdny znalec v rámci súdnej expertízy stanoví svoje náklady a poplatky, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení výšky konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby znížiť (napr. ak boli vynaložené zbytočné výdavky).

5 . cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca, a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne na účely súdneho konania.

6. náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku); platí ju neúspešná strana a predstavuje paušálny príspevok na náklady a poplatky za právne zastupovanie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10%.

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Od 750,01 EUR do 5.000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

Od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

Od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

Od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

Od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

Od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

6 000,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

Od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

Od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Nad 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Spory s neoceniteľnou peňažnou hodnotou

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Nad 2 500,01EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Spory s neoceniteľnou peňažnou hodnotou

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.

Koľko mám zaplatiť?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa výška poplatku stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa vec nezapíše do súdneho registra.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnych zástupcov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Všetky potvrdenia o platbe je potrebné si starostlivo uchovať, aby mohli byť na požiadanie okamžite predložené.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.