Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po úhrade súdnych poplatkov?

Úvod

Ustanovenia týkajúce sa úhrady súdnych poplatkov a trov občianskeho súdneho konania vrátane európskeho konania o platobnom rozkaze sa uvádzajú v Občianskom súdnom poriadku a sadzobníku štátnych poplatkov, ktoré vyberajú súdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom (OSP).

Občiansky súdny poriadok:

„Ôsma kapitola – Náklady a súdne poplatky, časť I – Hodnota sporu

Hodnota sporu
Článok 68. Peňažná hodnota predmetu sporu predstavuje hodnotu sporu.

Hodnota sporu
Článok 69. 1) Hodnota sporu je:
1. v prípade žalôb týkajúcich sa peňažných pohľadávok – požadovaná suma;

Stanovenie hodnoty sporu
Článok 70. 1) Hodnotu sporu určuje žiadateľ. Námietku voči hodnote sporu môže vzniesť odporca alebo z úradnej moci sudca najneskôr do prvého súdneho pojednávania. V prípade rozdielu medzi uvedenou sumou a skutočnou sumou hodnotu sporu stanoví sudca.
2) Proti rozhodnutiu súdu o zvýšení hodnoty sporu možno podať odvolanie.
3) Hodnotu sporov, ktorá sa ťažko určuje v čase podania odvolania, stanoví odhadom sudca. Potom sa podľa hodnoty, ktorú stanovil sudca v čase vydania rozhodnutia, buď uhrádza dodatočný poplatok, alebo sa vracia preplatok.

Časť II – Poplatky a trovy

Povinnosť uhradiť poplatky a trovy
Článok 71. 1) V rámci súdneho konania sa vyberajú poplatky, ako aj trovy konania podľa hodnoty sporu. Ak hodnotu sporu nemožno určiť, výšku poplatku stanoví sudca.
Poplatky
Článok 73. 3) Poplatok sa vyberá v čase predloženia žiadosti o ochranu alebo poskytnutie pomoci a pri vydaní písomnosti, za ktorú sa uhrádza poplatok v súlade so sadzobníkom prijatým Radou ministrov.

Prílohy k návrhu na začatie konania
Článok 128. K návrhu na začatie konania treba priložiť:
1. plnomocenstvo, ak návrh predkladá splnomocnená osoba;
2. potvrdenie o zaplatení poplatkov a trov, ak sú splatné;
3. kópie návrhu na začatie konania a príloh podľa počtu odporcov.

Overenie návrhu na začatie konania
Článok 129. 1) Sudca overí platnosť návrhu na začatie konania.
2) Ak návrh na začatie konania nespĺňa podmienky uvedené v článku 127 ods. 1 a článku 128, žiadateľ sa vyzve, aby do jedného týždňa opravil zistené chyby. Takisto sa informuje o možnosti využiť právnu pomoc, ak ju potrebuje a má na ňu nárok. Ak adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, informácia sa uverejní počas jedného týždňa na mieste určenom súdom na tieto účely.
3) Ak žiadateľ neodstráni chyby v stanovenej lehote, návrh spolu s prílohami sa mu pošle späť, a ak jeho adresa nie je známa, návrh sa ponechá k dispozícií žiadateľa v súdnej kancelárii. Proti vráteniu návrhu na začatie konania, z ktorého nie je vyhotovená kópia na účely doručenia, možno podať protiodvolanie.“

SADZOBNÍK štátnych poplatkov, ktoré vyberajú súdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom
„Časť I
Výber poplatkov v občianskom súdnom konaní
Článok 1. V prípade návrhu na začatie konania, protinávrhu a návrhu tretej osoby s nezávislými právami sa stanovuje poplatok na 4% z hodnoty sporu, nie však menej ako 50 BGN.

Článok 13. V prípade žiadosti o vydanie potvrdenia sa poplatok vyberá takto:

2. Pokiaľ ide o potvrdenie o vydaní európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti – 40 BGN;“

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Poplatok sa vyberá v čase podania žiadosti. Je potrebné, aby žiadateľ priložil k svojmu návrhu na začatie konania potvrdenie o úhrade poplatkov a prípadných splatných trov konania.

Koľko mám zaplatiť?

Pokiaľ ide o vydanie európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti – 40 BGN.
Poplatok za návrh na začatie konania, protinávrh a návrh tretej osoby s nezávislými právami v riadnom občianskom konaní predstavuje 4% z hodnoty sporu, ale nesmie byť nižší ako 50 BGN. Hodnota sporu v peňažných návrhoch sa rovná požadovanej sume. V prípade námietky voči návrhu na vydanie platobného rozkazu a výslovného súhlasu so všeobecným sporovým konaním žiadateľ prevedie na bankový účet súdu sumu zodpovedajúcu zostatku poplatku platného pre všeobecné sporové konanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

V prípade, že žiadateľ nepriloží k svojmu návrhu na začatie konania doklad o úhrade splatného poplatku, návrh je neplatný. V takomto prípade sudca pošle žiadateľovi do jedného týždňa platobný rozkaz. Ak adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, informácia sa uverejní počas jedného týždňa na mieste určenom súdom na tieto účely.
Ak žiadateľ neodstráni chyby v stanovenej lehote, návrh spolu s prílohami sa mu pošle späť, a ak jeho adresa nie je známa, návrh sa ponechá k dispozícií žiadateľa v súdnej kancelárii. V takýchto prípadoch sa konanie končí.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o zaplatení sa musí predložiť sudcovi alebo poverenej osobe v súdnej kancelárii. Súdne poplatky nemožno súdu uhradiť v hotovosti. Každý súd má uzatvorenú zmluvu s bankou poskytujúcou služby. Informácie o bankových účtoch sú uvedené na oficiálnom webovom sídle súdu.

Čo mám urobiť po úhrade súdnych poplatkov?

Súdne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o zaplatení sa musí predložiť sudcovi alebo poverenej osobe v súdnej kancelárii.

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.