Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem platiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne novine (Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 118/18] a v nariadení o sadzobníku súdnych poplatkov (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), ktoré schválila vláda Chorvátskej republiky.

Podľa článku 5 zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky stanovené v sadzobníku súdnych poplatkov musia uhradiť bezhotovostne, v hotovosti, vo forme kolkových známok vydávaných Chorvátskou republikou alebo elektronicky.
Pokiaľ ide o podania predložené v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd, poplatky sa hradia v čase predloženia podania vo výške polovice sumy poplatkov stanovených v sadzobníku.
Poplatky sa hradia vo výške polovice sumy poplatkov stanovených v sadzobníku, ak ide o rozhodnutia oznámené súdom v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd, pokiaľ sa poplatky uhradia do troch dní od elektronického oznámenia rozhodnutia.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne poplatky sa uhrádzajú vo všetkých občianskych a obchodných súdnych konaniach okrem výnimiek stanovených v článku 11 zákona o súdnych poplatkoch. Od platby sú oslobodené:

 1. Chorvátska republika a vnútroštátne orgány;
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí v rámci konania;
 3. zamestnanci v sporoch a iných konaniach týkajúcich sa výkonu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov;
 4. štátni úradníci a zamestnanci v správnych konaniach týkajúcich sa výkonu ich práv ako štátnych úradníkov;
 5. telesne postihnuté osoby z vojny za nezávislosť Chorvátska na základe predloženia príslušných dokladov preukazujúcich ich status, ako aj osoby so zdravotným postihnutím na základe predloženia platných dokladov, ktoré vydal Ústav znalectva a opätovného profesionálneho začlenenia a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím;
 6. manželky, resp. manželia, deti a rodičia vojakov, ktorí boli zabití, zmizli alebo boli zajatí vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 7. manželky, resp. manželia, deti a rodičia osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi;
 10. humanitárne organizácie a organizácie poverené ochranou rodín osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zbavené slobody v rámci výkonu humanitárnych činností, a združenia osôb so zdravotným postihnutím;
 11. deti, ktoré sú stranami v konaní o výživnom alebo konaní o nárokoch na základe tohto práva;
 12. navrhovatelia v sporoch týkajúcich sa uznania materstva alebo otcovstva a nákladov vzniknutých tehotenstvom a pôrodom mimo manželstva;
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti;
 14. maloleté osoby žiadajúce o oprávnenie zosobášiť sa;
 15. strany v konaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a o výkone rozhodnutia o právach na udržiavanie vzťahov s dieťaťom;
 16. navrhovatelia v sporoch týkajúcich sa práv vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, práv nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a práv v oblasti sociálneho zabezpečenia;
 17. navrhovatelia alebo žiadatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym činom;
 18. navrhovatelia v sporoch o náhradu škody za znečistenie životného prostredia;
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov v občianskoprávnych konaniach o súdnom schválení výmeny a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskoprávnych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov;
 20. spotrebitelia v postavení dlžníka úpadcu;
 21. iné osoby a organizácie, ak to stanovuje osobitný zákon.

Cudzí štát je oslobodený od úhrady poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve, alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o existencii podmienky reciprocity súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Oslobodenie od poplatkov uvedené v bode 10 sa uplatňuje na humanitárne organizácie, ktoré určil minister zodpovedný za oblasť sociálnej ochrany.

Oslobodenie od súdnych poplatkov sa nevzťahuje na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď sa na ne v súlade s osobitným zákonom preniesol výkon verejnej moci.

V európskom konaní o platobnom rozkaze sa uhrádzajú tieto poplatky:

 • za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ;
 • za rozhodnutie o vydaní európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ;
 • za sťažnosť proti vydaniu európskeho platobného rozkazu – platí odporca;

ak sa konanie dostane pred súd:

 • za rozsudok – platí navrhovateľ;
 • za odvolanie – platí odvolateľ;
 • za odpoveď na odvolanie – platí osoba poskytujúca odpoveď (odpoveď je nepovinná);
 • za mimoriadny opravný prostriedok – preskúmanie rozhodnutia súdu druhého stupňa je možné v prípade, ak výška sporu presahuje 200 000 HRK;
 • súdne poplatky platí osoba podávajúca žiadosť o preskúmanie a osoba poskytujúca odpoveď na žiadosť o preskúmanie (odpoveď je nepovinná).

Koľko budem platiť?

I. V prípade návrhu, protinávrhu, rozsudku a námietky voči platobnému rozkazu sa musia uhradiť súdne poplatky úmerné hodnote predmetu sporu (zohľadní sa len hodnota hlavného nároku bez úrokov a trov), a to:

viac ako

do sumy v HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Nad sumu 15 000,00 HRK sa poplatky stanovujú na sumu 500,00 HRK zvýšenú o 1% z rozdielu nad 15 000,00 HRK, pričom maximálna výška je 5 000,00 HRK.

II. V prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, rozhodnutia o vydaní európskeho platobného rozkazu, odpovede na odvolanie alebo odpovede na žiadosť o preskúmanie sa uhrádza polovica poplatkov uvedených v bode I.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku alebo preskúmaniu sa uhrádza dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neuhrádza, keď sa počas súdneho konania dosiahne mimosúdne vyrovnanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak osoba neuhradí poplatky v stanovenej lehote alebo to bezodkladne neoznámi súdu, súd vydá do 15 dní od vydania rozhodnutia o poplatkoch alebo rozhodnutia o námietke doložku vykonateľnosti a na účely núteného výkonu práva informuje finančný úrad s cieľom vymáhať finančné prostriedky od danej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o vymáhaní finančných prostriedkov.

Podľa článku 28 zákona o súdnych poplatkoch súd najprv upozorní účastníka súdneho konania na povinnosť uhradiť poplatky. Pokiaľ ich nezaplatí okamžite, upozorní ho na povinnosť uhradiť poplatky v lehote 3 dní. Ak osoba nekoná v súlade s rozkazom, alebo ak sa nezúčastnila na súdnom konaní, v súvislosti s ktorým má povinnosť uhradiť poplatky, a nezaplatila ich, súd vydá rozhodnutie o zvýšení poplatkov o sumu 100 HRK.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky sa platia bezhotovostne, v hotovosti, vo forme kolkových známok vydávaných Chorvátskou republikou alebo elektronicky.

Súdne poplatky možno uhradiť v hotovosti na účtovnom oddelení súdu, ktoré je povinné v lehote piatich dní odo dňa prijatia sumy vyplatiť túto sumu na účet štátneho rozpočtu.

Súdne poplatky možno uhradiť vo forme kolkov, ak je suma poplatkov nižšia ako 100 HRK.

Informácie o spôsobe úhrady súdnych poplatkov sa zverejňujú na elektronickej informačnej tabuli, webových stránkach súdu alebo v súdnej kancelárii.

Súdne poplatky možno hradiť bankovým prevodom prostredníctvom akejkoľvek banky alebo pošty, a to na účet štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

Pri uhrádzaní súdnych poplatkov zo zahraničia je potrebné uviesť tieto informácie:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Bežný účet (CC): 1001005-1863000160

Konštantný symbol: HR64

Variabilný symbol: 5045-20735-osobné identifikačné číslo (alebo iné identifikačné číslo platcu)

Prijímateľ: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V poznámke k platbe treba uviesť, že ide o poplatky týkajúce sa veci ________ (číslo veci alebo opis platby, napr. súdne poplatky za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení treba poslať potvrdenie o platbe na súd, ktorý vo veci rozhoduje a ktorému sa uhradili súdne poplatky. Toto potvrdenie o platbe musí obsahovať číslo veci (ak je už známe). V prípade, že sa podáva návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, potvrdenie o platbe treba priložiť k žiadosti.

Strany doručujú písomnosti súdom spravidla poštou (doporučenou zásielkou alebo obyčajnou zásielkou) alebo v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd.

Posledná aktualizácia: 18/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.