Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Na Cypre sa zavedenie európskeho konania o platobnom rozkaze riadi procesným nariadením z roku 2008 týkajúcim sa európskeho konania o platobnom rozkaze (7/2008), ktoré nadobudlo účinnosť 12. júna 2008.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V článku 25 vyššie uvedeného procesného nariadenia sa stanovuje, že súdne poplatky, ktoré treba zaplatiť, nesmú presiahnuť súdne poplatky zaplatené v bežných občianskoprávnych konaniach podľa platného sadzobníka tak, ako sa uvádza vo vzorovom tlačive H prílohy VIII (uvedenom nižšie).

Koľko budem musieť zaplatiť?

Pozri odpoveď na otázku č. 2.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Úhrada súdnych poplatkov je nevyhnutnou podmienkou na spracovanie žiadosti o vydanie európskeho platobného rozkazu.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť prostredníctvom Cyperskej centrálnej banky.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Keď Centrálna banka potvrdí okresnému súdu bankový prevod spolu s dobropisom, spis sa predloží príslušnému sudcovi, ktorý v prípade splnenia podmienok nariadi vykonanie európskeho platobného rozkazu.

PRÍLOHA VIII

SÚDNE POPLATKY

Vzorové tlačivo H

Článok 25 ods. 2

procesného nariadenia z roku 2008 týkajúceho sa európskeho konania o platobnom rozkaze

Údaj

Kolková známka (EUR)

a) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 100 EUR,

ale je nižšia ako 500 EUR

17,00

b) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 500 EUR,

ale je nižšia ako 2 000 EUR

31,00

c) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 2 000 EUR,

ale je nižšia ako 10 000 EUR

48,00

d) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 10 000 EUR,

ale je nižšia ako 50 000 EUR

94,00

e) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 50 000 EUR,

ale je nižšia ako 100 000 EUR

154,00

f) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 100 000 EUR,

ale je nižšia ako 500 000 EUR

256,00

g) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 500 000 EUR,

ale je nižšia ako 2 000 000 EUR

342,00

h) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu –

presahuje výšku 2 000 000 EUR

427,00

Rozumie sa, že ak sa suma požadovaná navrhovateľom zvýši po registrácii žaloby, musí sa uhradiť rozdiel vo výške súdnych poplatkov.

Ak sa hodnota sporu zvýši z dôvodu predloženia protinávrhu, musí rozdiel vo výške súdnych poplatkov uhradiť odporca (žiadateľ, ktorý predkladá protinávrh).

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.