Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Česko

Autor obsahu
Česko

Úvod

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

Aká je ich výška?

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch. V prílohe zákona je sadzobník poplatkov. Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Poplatky sa platia na účet zriadený v Českej národnej banke pre príslušný súd. Poplatky, ktoré nepresahujú 5 000 Kč, je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

V konaní o európskom platobnom rozkaze je potrebné zaplatiť súdne poplatky podľa všeobecnej úpravy. Uplatňujú sa tu rovnaké pravidlá ako pre iné občianskoprávne konania.

Aká je ich výška?

Sadzby poplatkov za konanie sú stanovené ako pevná suma alebo ako percento v prípade poplatku, ktorého základ je vyjadrený peňažnou sumou. Percentuálny poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou k zákonu č. 549/1991 Z. z. o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska konania o európskom platobnom rozkaze je relevantné základné pravidlo založené na kritériu peňažného plnenia.Za návrh na začatie občianskoprávneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie, je poplatok stanovený takto:

  • Do sumy 20 000 Kč je poplatok stanovený na sumu 1 000 Kč.
  • Pri sume, ktorá je vyššia ako 20 000 Kč a nepresahuje 40 000 000 Kč, tvorí poplatok 5 % tejto sumy.
  • Pri sume, ktorá je vyššia ako 40 000 000 Kč, tvorí poplatok 2 000 000 CZK a 1 % zo sumy, ktorá presahuje 40 000 000 Kč; suma nad 250 000 000 Kč sa nezapočítava.

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby a v konaní o opravných prostriedkoch aj podaním opravného prostriedku pred súdom alebo inou inštitúciou. Poplatok je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Ak poplatok nebol zaplatený pri podaní žaloby alebo opravného prostriedku, vyzve súd poplatníka, aby ho zaplatil v lehote, ktorú mu určí; po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku súd zastaví konanie (s výnimkou určitých osobitných situácií stanovených v zákone). Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje.

Ak nadobudne rozhodnutie o pozastavení konania z dôvodu nezaplatenia poplatku právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Bankové údaje možno nájsť na webových sídlach jednotlivých súdov, ktoré sú dostupné na webovom portáli https://www.justice.cz/. Poplatky do výšky 5 000 Kč je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Vo veciach poplatkov za konanie rozhoduje súd, ktorý je vecne a miestne príslušný prejednávať a rozhodovať vo veci na prvom stupni. Vo veciach poplatkov za konanie pred odvolacím súdom a dovolacím súdom rozhoduje súd, ktorý rozhodoval vo veci na prvom stupni, ak nie je ďalej uvedené inak.

Ak poplatníkovi vznikne povinnosť zaplatiť poplatok v súvislosti s odvolacím alebo dovolacím rozhodnutím o veci samotnej, alebo v súvislosti s odvolacím alebo dovolacím rozhodnutím, ktorým sa konanie ukončuje, rozhoduje vo veciach súdnych poplatkov súd prvého stupňa, ak o nich nerozhodol odvolací alebo dovolací súd.

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet príslušného súdu alebo odovzdaním kolkových známok príslušnému súdu sú povinnosti poplatníka, pokiaľ ide o zaplatenie súdnych poplatkov, splnené. Nie je povinný súdu predkladať žiadne iné doklady.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.