Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európsky platobný rozkaz je zjednodušený postup na získanie rozsudkov o nesporných nárokoch v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa vyžaduje úhrada súdnych poplatkov. Ak si želáte zaplatiť debetnou/kreditnou kartou, príslušné údaje o karte by sa mali uviesť v dodatku k tlačivu A„Návrhu na vydanie európského platobného rozkazu“.

Ak by bolo potrebné vymáhať nárok, bude si to vyžadovať ďalšie súdne poplatky. Podrobnejšie informácie o druhoch dostupných postupov nájdete na stránkach o vymáhaní, pokiaľ ide o Anglicko a Wales.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese možno nájsť v letáku EX50 – Občianske a rodinné súdne poplatky

Splatný poplatok sa zakladá na hodnote nároku.

Pre jednoduchšiu orientáciu sú poplatky uvedené v nasledujúcej tabuľke; ich výška bola správna od 17. novembra 2016. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť platnosť aktuálnych sadzieb, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sa daného prípadu zúčastňujú. Tieto poplatky sú v librách šterlingov (GBP); na výpočet ekvivalentu v eurách sa musí uplatniť výmenný kurz platný v deň podania návrhu.

1.1 Pri začatí konania (vrátane konaní uskutočnených po udelení povolenia na uskutočnenie konania) na vymáhanie peňažnej sumy, pričom ak sa požaduje suma:

Splatný poplatok (£)

a) vymáhaná súma nepresahuje 300 £

35 £

b) presahuje 300 £, ale nepresahuje 500 £

50 £

c) presahuje 500 £, ale nepresahuje 1 000 £

70 £

d) presahuje 1 000 £, ale nepresahuje 1 500 £

80 £

e) presahuje 1 500 £, ale nepresahuje 3 000 £

115 £

f) presahuje 3 000 £, ale nepresahuje 5 000 £

205 £

g) presahuje 5 000 £, ale nepresahuje 10 000 £

455 £

h) presahuje 10 000 £, ale nepresahuje 200 000 £

5 % hodnoty nároku

i) presahuje 200 000 £

10 000 £.

Ak chcete vymáhať nárok, platí sa ďalší poplatok.

Musíte zaplatiť súdny poplatok na podanie návrhu na súd, pričom v rôznych fázach súdneho konania je nutné zaplatiť ďalšie súdne poplatky. Môže sa na vás vzťahovať „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že nemusíte platiť súdny poplatok vôbec, resp. musíte zaplatiť len jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Takže napr. v prípade požiadania o odpustenie pri podaní prvého návrhu, sa vám udelí odpustenie len tohto prvého poplatku za povolenie uskutočnenia konania. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas súdneho konania môžu meniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas súdneho konania.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak žiadateľ nedoplní príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo platba nie je z nejakého dôvodu realizovaná, súd, ktorý o návrhu koná, zašle navrhovateľovi tlačivo B „Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu navrhovateľom“ so žiadosťou, aby boli poskytnuté podrobné údaje o platnej kreditnej karte, s cieľom umožniť úhradu súdnych poplatkov. Ak nebude prijatá správna platba, o návrhu sa nebude konať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Úhrada súdneho poplatku sa vykoná tak, že sa súdu poskytnú správne platobné údaje. V prvom kole by sa to malo uskutočniť poskytnutím príslušných údajov vo tlačive A „Návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu“.

Platba sa zvyčajne realizuje debetnou/kreditnou kartou. Je možné, že na súde, na ktorom sa návrh podáva, nebudú dostupné všetky spôsoby platby podľa tlačiva A. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť, ktorý spôsob platby môže použiť.

Takisto by malo byť možné použiť prostredníctvom telefónu kreditnú kartu. Mnohé súdy majú k dispozícii zariadenia na takéto spôsoby platby kartou, ale je potrebné si vopred overiť, či je tento spôsob k dispozícii na príslušnom súde.

Elektronickú platbu možno realizovať len voči niekomu, kto má adresu v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bol návrh podaný správne, súd vydá voči odporcovi európsky platobný rozkaz (formulár E). Navrhovateľovi sa súčasne zašle oznámenie o vydaní, spolu s potvrdením o platobnej transakcii.

Potvrdenka bude zvyčajne mať rozmery 8 x 12 cm s názvom súdu v hornej časti s jeho poštovou adresou a sumou vyplatenou, ako aj s uvedeným dátumom a časom platby v dolnej časti.

Viac informácií nájdete v časti venovanej cezhraničným pohľadávkam v Európskej únii.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.