Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Úvod

Ak v Estónsku podáte na súd návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, musíte zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste podávali návrh na vnútroštátne konanie. Štátne poplatky a ďalšie trovy konania sa upravujú v Občianskom súdnom poriadku a zákone o štátnych poplatkoch.

Aké poplatky sa platia?

Po podaní návrhu musíte zaplatiť štátny poplatok na pokrytie trov konania. Okrem toho možno budete musieť hradiť náklady na doručenie procesných písomností v priebehu konania (náklady v rozmedzí 40 – 70 EUR za využívanie služieb súdneho úradníka, ak sa písomnosti doručujú v Estónsku, alebo náklady na preklad, ak sa písomnosti doručujú v zahraničí). Ďalšie náklady sa neuplatňujú.

Aká je výška poplatkov?

Ak v Estónsku podáte na súd návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, musíte zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste podávali návrh na vnútroštátne konania, t. j. 3 % z celkovej výšky nároku (výška peňažného nároku, t. j. súčet výšky primárnej pohľadávky a sekundárnych pohľadávok), minimálne však 45 EUR.

Pri zmene zo skráteného konania o platobnom rozkaze na bežnú žalobu treba uhradiť dodatočný štátny poplatok v hodnote zodpovedajúcej sume, ktorá nie je pokrytá v štátnom poplatku, ktorý ste zaplatili pri podávaní návrhu na skrátené konanie o platobnom rozkaze. Výška štátneho poplatku, ktorý treba uhradiť za podanie žaloby, sa odvíja od výšky vášho peňažného nároku. V prípade nároku do výšky 350 EUR, ktorého sa domáhate žalobou, napríklad treba zaplatiť štátny poplatok vo výške 75 EUR, v prípade nároku vo výške 351 – 500 EUR sa platí štátny poplatok vo výške 100 EUR, v prípade nároku vo výške 501 – 750 EUR sa platí štátny poplatok vo výške 125 EUR a pod. (sadzby sú platné s účinnosťou od 14. mája 2019).

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Štátny poplatok musíte uhradiť ešte pred podaním návrhu. Ak ste štátny poplatok neuhradili, súd stanoví lehotu, v rámci ktorej môžete poplatok zaplatiť. Ak poplatok v tejto lehote neuhradíte, súd váš návrh zamietne.

Ak podáte návrh na zmenu zo skráteného konania o platobnom príkaze na žalobu, súd žalobu neprijme, kým za ňu nezaplatíte dodatočný štátny poplatok.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátne poplatky sa dajú uhradiť iba bankovým prevodom. Platobné karty sa neprijímajú. Príjemcom všetkých platieb určených súdom je ministerstvo financií.

V prípade platobných príkazov určených štátnemu orgánu alebo štátom zriadenej nadácii sa musí ako príjemca uvádzať ministerstvo financií a rovnako sa musí uviesť číslo bežného účtu.

Každý orgán má vlastné referenčné číslo, na základe ktorého oddelenie štátnej pokladnice prevedie prijatú sumu na účet príslušného orgánu prostredníctvom elektronického systému štátnej pokladnice.

Podrobnejšie informácie o účtoch, na ktoré sa uhrádzajú štátne poplatky, a referenčných číslach súdov nájdete na webovom sídle estónskych súdov.

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Musíte súdu predložiť potvrdenie o uhradení štátneho poplatku, aby súd mohol prijatie štátneho poplatku overiť. Potvrdenie musí obsahovať: meno osoby, ktorá štátny poplatok uhrádza, bankové údaje a podrobnosti o účte, na ktorý bol štátny poplatok uhradený, výšku uhradeného poplatku a dátum platby. Súd môže prijatie platby overiť elektronicky, takže nemusíte predkladať platobný príkaz potvrdzujúci uhradenie štátneho poplatku. Súd si ho však v prípade potreby môže vyžiadať.

Posledná aktualizácia: 05/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.