Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Úvod

Súdne trovy za európske konanie o platobnom rozkaze sú stanovené v zákone o súdnych trovách (Gerichtskostengesetz – GKG). Súdne trovy možno uhradiť priamo pri podávaní návrhu alebo bankovým prevodom na účet uvedený na faktúre od súdu.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Európsky platobný rozkaz sa vystaví až po zaplatení stanoveného poplatku. Konkrétne poplatky sú stanovené v zozname poplatkov (Kostenverzeichnis – KV-GKG), ktorý je prílohou k zákonu o súdnych trovách. Pod číslom 1100 KV-GKG je pre európske konanie o platobnom rozkaze stanovená sadzba poplatku vo výške 0,5.

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa spravidla zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky. Ak okrem hlavného nároku vzniknú aj úroky alebo náklady ako vedľajší žalobný návrh, hodnota tohto vedľajšieho žalobného návrhu sa pri stanovení hodnoty sporu nezohľadňuje.

Koľko musím zaplatiť?

Súdny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za vydanie európskeho platobného rozkazu:

Hodnota sporu do

Poplatok v EUR

Hodnota sporu do

Poplatok v EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak nie je uhradený preddavok trov konania, súd nevydá platobný rozkaz a v konaní sa nebude pokračovať.

Aby bolo možné priradiť platbu k príslušnej spisovej značke, musí navrhovateľ uviesť pri prevode bezpodmienečne aj spisovú značku.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Preddavok trov konania sa môže vyplatiť priamo pri podaní návrhu. Ak sa tak súd ešte neurobil, zašle navrhovateľovi faktúru za súdne trovy. Platby je možné uskutočniť bankovým prevodom. Nie je možná platba kreditnou kartou ani inkaso z bankového účtu navrhovateľa zo strany súdu.

Ak bola navrhovateľovi poskytnutá právna pomoc, súdne trovy a preddavok sa neplatia. Príslušnú žiadosť možno podať na súd, na ktorom bol podaný aj návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Iné spôsoby platby nie sú k dispozícii.

Čo by som mal urobiť po zaplatení?

Po vykonaní platby súd priradí platbu k návrhu a návrh spracuje.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.