Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Súdne trovy za európske konanie o platobnom rozkaze sú stanovené v „zákone o trovách konania“ (Gerichtskostengesetz – GKG).

Súdne trovy sa môžu uhradiť buď v čase podania návrhu alebo formou úhrady faktúry trov konania. Technicky sa platba realizuje bankovým prevodom.

Aké sú poplatky?

§ § 12 ods. (3) a (4) GKG stanovujú, že európsky platobný rozkaz by sa mal vydať až po zaplatení stanoveného poplatku.

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o trovách konania (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV-GKG). Bod 1100 KV-GKG stanovuje sadzbu poplatku za európske konanie o platobnom rozkaze vo výške 0,5.

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa zvyčajne zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky. Ak okrem hlavného nároku vzniknú aj úroky alebo náklady ako vedľajší žalobný návrh, hodnota tohto vedľajšieho žalobného návrhu sa nezohľadňuje.

Koľko musím zaplatiť?

Súdny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za vydanie európskeho platobného rozkazu:

Hodnota sporu do Poplatok v EUR Hodnota sporu do Poplatok v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak nie je uhradený preddavok trov konania, súd nevydá platobný rozkaz a v konaní sa nebude pokračovať.

Aby bolo možné priradiť platbu k príslušnej spisovej značke, musí navrhovateľ uviesť v údajoch prevodu bezpodmienečne aj spisovú značku.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Preddavok trov konania sa môže vyplatiť priamo pri podaní návrhu. Ak ešte nebol zaplatený, súd zašle navrhovateľovi faktúru trov konania.

a) Prevod

Platba prevodom je možná.

b) Kreditná karta

Platba kreditnou kartou nie je možná.

c) Inkaso z bankového účtu navrhovateľa nie je možné.

Platba inkasom z bankového účtu navrhovateľa nie je možná.

d) Právna pomoc

Pokiaľ bola navrhovateľovi schválená právna pomoc, nemusí trovy konania ani preddavok zaplatiť. Žiadosť o schválenie právnej pomoci možno podať na súd, na ktorom bol podaný aj návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

e) Iné

Iné druhy platieb neexistujú.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Po vykonaní platby súd priradí platbu k návrhu a návrh spracuje.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.