Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Úvod

Ak žiadateľ (súkromná osoba alebo jej advokát) predloží súdu návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu [vzorové tlačivo A uvedené v nariadení (ES) č. 1896/2006], uhradí príslušné súdne poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak návrh predloží osobne žiadateľ, ktorého nezastupuje advokát, žiadateľ sa oslobodzuje od platby zálohy na odmenu advokáta (pozri odôvodnenie 26 nariadenia). Ak sa návrh prijme a vydá sa európsky platobný rozkaz (vzorové tlačivo E uvedené v nariadení) a ak sa následne nevznesie žiadna námietka, rozkaz sa vyhlási za vykonateľný (vzorové tlačivo G) a žiadateľ dostane vykonateľný titul a uhradí prípadný kolkový poplatok stanovený v závislosti od povahy pohľadávky (pozri zákonník o kolkových poplatkoch).

Aké poplatky treba uhradiť?

Pokiaľ ide o vzorové tlačivo A, hradí sa kolkový poplatok (kolok sa nalepí na návrh, pozri zákonník o kolkových poplatkoch) a súdny poplatok (nákup kolkovej známky alebo predloženie potvrdenia typu B o úhrade vydaného štátnou pokladnicou v prípade elektronickej platby, ktoré sa priložia k súdnemu spisu, pozri zákon GPOI/1912 v znení článku 1 ods. Μ.1 zákona č. 4093/2012: 0,8 % z požadovanej sumy plus poplatky v prospech tretích strán, pokiaľ je požadovaná suma vyššia než dvesto eur. Okrem toho sa vnútroštátnym orgánom vyplácajú sumy vypočítané podľa hodnoty sporu.)

Koľko budem musieť zaplatiť?

Súdne poplatky sa vypočítajú na základe požadovanej sumy uvedenej v platobnom rozkaze v súlade s uvedenými právnymi predpismi.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súd nebude rozhodovať v konaní o vydaní európskeho platobného rozkazu ani v konaní o vydaní vykonateľného titulu (európsky platobný rozkaz vyhlásený za vykonateľný).

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Len osobne na súde, ktorému sa predkladá vzorové tlačivo A alebo návrh na vydanie vykonateľného titulu na základe vzorového tlačiva G. Zatiaľ sa súdne poplatky neplatia elektronicky.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Žiadateľ musí predložiť návrh na príslušnom súde.

Posledná aktualizácia: 21/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.