Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

V rámci konania o platobnom rozkaze na účely vymáhania nespornej peňažnej pohľadávky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa platia notárske poplatky, suma ktorých sa stanovuje v zákone L o konaní o platobnom rozkaze z roku 2009 a vyhláške ministerstva vnútra č. 14/1991 z 26. novembra 1991 o notárskych poplatkoch. V súlade s týmito predpismi sa musí v čase začatia konania zaplatiť odmena úmerná k hodnote pohľadávky vo výške 3 % z pohľadávky. Navrhovateľ si môže zvoliť spôsob platby, a to u notára v hotovosti alebo platobnou kartou, bankovým prevodom na účet notára alebo prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Notárske poplatky sú splatné v čase začatia konania.

Mennyit kell fizetni?

Výška notárskych poplatkov je 3 % z čistej sumy pohľadávky (mimo nákladov alebo úrokov), prípadne z kumulovaných pohľadávok, pričom minimálna výška poplatkov je 5 000 HUF a maximálna výška 300 000 HUF. Ak je viac než päť účastníkov konania, minimálna výška poplatkov je 1 000 HUF násobená počtom účastníkov. V prípade peňažnej pohľadávky vyjadrenej v inej mene než HUF sa poplatky vypočítajú na základe protihodnoty pohľadávky vyjadrenej v HUF podľa priemerného výmenného kurzu centrálnej banky platného v deň podania návrhu.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ak navrhovateľ neuhradí notárske poplatky v čase začatia konania, poverený notár vyzve navrhovateľa, aby uhradil poplatky. Ak navrhovateľ neuhradí poplatky v stanovenej lehote, notár návrh zamietne.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Navrhovateľ môže uhradiť notárske poplatky takto:

  1. v hotovosti u povereného notára,
  2. na pošte prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu poskytnutého povereným notárom,
  3. bankovým prevodom na bankový účet notára,
  4. prostredníctvom platobnej karty, ak takáto možnosť u povereného notára existuje.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ak sa poplatky uhradili u notára v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty, navrhovateľ nemusí poskytnúť žiadne potvrdenie o úhrade.

Ak navrhovateľ uhradí notárske poplatky prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu, k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa musí priložiť potvrdenie o úhrade.

Ak navrhovateľ uhradí notárske poplatky prevodom na bankový účet notára, k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa musí priložiť originál alebo kópia výpisu z účtu, kde je uvedená debetná transakcia.

Posledná aktualizácia: 07/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.