Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Kedy budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Norma týkajúca sa súdnych poplatkov sa uvádza v konsolidovanom znení zákonov a právnych predpisov o súdnych poplatkoch uvedenom v dekréte prezidenta republiky č. 115

z 30. mája 2002.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V občiansko-právnom konaní každá strana hradí poplatky za vykonané úkony a poplatky za úkony potrebné pre priebeh konania, ak to stanovuje zákon alebo súd (článok 8 konsolidovaného znenia o súdnych poplatkoch, dekrét prezidenta republiky č. 115/2002).

V občiansko-právnom konaní sú poplatky takéto:

  • jednotný poplatok;
  • poplatky za oznámenie;
  • poplatky za vyhotovenie kópie.

Kedy budem musieť zaplatiť?

Sumy, ktoré sa majú zaplatiť, sa stanovujú v článku 13 a článku 30 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002, pokiaľ ide o jednotný poplatok a paušálnu zálohu za oznámenia poslané na žiadosť súdnej kancelárie.

Poplatky za vyhotovenie kópie sa stanovujú v článkoch 267 a nasl. dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002 a uvádzajú sa v tabuľkách č. 6, 7 a 8 prílohy k tomuto dekrétu.

V súlade s článkom 46 zákona č. 374/1991, ktorým sa ustanovuje zmierovací súd, akty a opatrenia do výšky 1 033 EUR podliehajú len úhrade jednotného poplatku.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade nezaplatenia súdna kancelária alebo spoločnosť poverená výberom týchto poplatkov (dohoda so spoločnosťou Equitalia Giustizia s.p.a.) zašle výzvu na zaplatenie, v ktorej sa uvedú pokyny, ako uhradiť jednotný poplatok (článok 248 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002).

V prípade neuhradenia poplatkov za vyhotovenie kópie a sumy stanovenej v článku 30 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002 súdna kancelária môže odmietnuť vykonať úkon (článok 285 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002).

Ako môžem zaplatiť?

Ak sa platba vykoná v Taliansku, možno zaplatiť prostredníctvom poštového účtu, formulára F23 alebo kolkov kúpených v trafike alebo u schváleného predajcu.

Ak sa platba vykoná zo zahraničia, možno uhradiť bankovým prevodom na tento účet:

KÓD BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení treba súdnej kancelárii poslať príslušné potvrdenie o zaplatení ako dôkaz o realizácii platby.

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.