Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V súlade s článkom 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Lotyšska (Civilprocesa likums) súdne poplatky sú:

  • štátny poplatok;
  • súdne kancelárske poplatky;
  • poplatky spojené s preskúmaním veci.

Každý návrh predložený súdu – pôvodný návrh alebo protinávrh, osobitný návrh tretej strany týkajúci sa predmetu sporu, predložený v priebehu konania, návrh podaný v rámci osobitného konania, ako aj akýkoľvek iný návrh podľa článku 34 Občianskeho súdneho poriadku – podlieha úhrade štátneho poplatku. V článku 43 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú osoby, ktoré sú oslobodené od úhrady súdnych poplatkov vrátane štátneho poplatku.

Neúspešný účastník konania musí uhradiť poplatky a trovy, ktoré vznikli účastníkovi konania, v prospech ktorého bol vynesený rozsudok. Ak sa návrhu vyhovie len čiastočne, navrhovateľovi sa prizná suma úmerne k prijatej časti návrhu a odporcovi suma úmerne k zamietnutej časti návrhu. V prípade dodatočného návrhu (blakus sūdzība), návrhu na obnovu konania alebo opätovného preskúmania veci, v ktorej bol vydaný kontumačný rozsudok, sa štátny poplatok (valsts nodeva) nevracia.

Ak navrhovateľ odstúpi od konania, musí uhradiť poplatky a trovy, ktoré vznikli odporcovi. V takom prípade odporca neplatí výdavky, ktoré vznikli navrhovateľovi. Ak sa však navrhovateľ zriekne svojich nárokov, pretože ich odporcova dobrovoľne splnil po podaní návrhu, súd na žiadosť navrhovateľa nariadi odporcovi nahradiť trovy konania.

Ak sa konanie skončí bez preskúmania, súd na žiadosť odporcu uloží navrhovateľovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Ak je navrhovateľ oslobodený od úhrady poplatkov a trov konania, odporcovi možno uložiť povinnosť zaplatiť štátu trovy konania úmerne k časti návrhu, ktorej sa vyhovelo.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu predložený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, podlieha úhrade štátneho poplatku.

Počas súdneho konania môže účastníkovi vzniknúť povinnosť zaplatiť štátu iné súdne poplatky, konkrétne súdne kancelárske poplatky (napríklad za vyhotovenie kópií a duplikátov procesných dokumentov) a poplatky spojené s preskúmaním veci (napríklad poplatky súvisiace s hľadaním odporcu na základe žiadosti navrhovateľa alebo s oznámením, doručením a prekladom predvolaní a iných procesných dokumentov).

Koľko budem musieť zaplatiť?

Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu je štátny poplatok 2 % zo sumy sporu, pričom nemožno presiahnuť sumu 498,01 EUR. Výška súdnych kancelárskych poplatkov sa stanovuje v článku 38 Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ ide o poplatky spojené s preskúmaním veci, ich výška sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov (napríklad spôsobu zasielania písomností – poštou alebo elektronicky).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa k návrhu nepriloží potvrdene o zaplatení štátneho poplatku a iných súdnych poplatkov v súlade so zákonnými ustanoveniami, súd v súlade s článkom 133 Občianskeho súdneho poriadku nepokračuje v skúmaní návrhu a stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov.

Ak navrhovateľ splní požiadavky v stanovenej lehote, návrh sa považuje za podaný v deň jeho prvého podania.

V opačnom prípade sa považuje za nepodaný a vracia sa späť navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu nebráni navrhovateľovi, aby ho opätovne podal na súd v súlade so všeobecnými podmienkami podávania návrhov stanovenými v zákone.

Ak sú súdne poplatky spojené s doručovaním písomností, súd nepristúpi k doručovaniu skôr, ako sa uhradí príslušný poplatok. Avšak v prípade, že sa poplatky spojené s preskúmaním veci neuhradia štátu dobrovoľne ešte pred preskúmaním veci, vymáhajú sa podľa všeobecných ustanovení o výkone súdnych rozhodnutí.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou odseku 6) možno zaplatiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Štátny poplatok za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania (článok 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku) sa uhrádza takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Súdne kancelárske poplatky možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Súdne kancelárske poplatky (článok 38 Občianskeho súdneho) sa uhrádzajú takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa súdne kancelárske poplatky uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Poplatky spojené s preskúmaním veci a poplatky súvisiace s núteným výkonom s upomienkou (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā) možno uhradiť na účet správy súdov (Tiesu administrācija). Poplatky spojené s preskúmaním veci (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku) a poplatky súvisiace s núteným výkonom s upomienkou (článok 406.3 Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné a mestské súdy (rajona/pilsētas tiesa) a krajské súdy (apgabaltiesa):

Príjemca: Tiesu administrācija

Registračné číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: „21499“ a identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa poplatky spojené s preskúmaním veci uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

V čase predloženia návrhu na súd sa k návrhu musia priložiť potvrdenia o úhrade štátneho poplatku a iných súdnych poplatkov v súlade so zákonnými ustanoveniami. Súdne kancelárske poplatky sa musia tiež uhradiť pred poskytnutím príslušnej služby. Poplatky spojené s preskúmaním veci sa musia uhradiť pred preskúmaním veci.

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.