Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Úvod

Podľa článku 33 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) právne náklady (tiesāšanās izdevumi) zahŕňajú:

1. súdne poplatky;

2. kaucie;

3. výdavky súvisiace s vedením konania.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa platí štátny poplatok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

Počas súdneho konania môže účastníkovi vzniknúť povinnosť zaplatiť štátu aj súdne výdavky spojené s preskúmaním veci (napríklad výdavky súvisiace s hľadaním odporcu na základe žiadosti navrhovateľa alebo s doručením, vydaním a prekladom predvolaní a iných procesných dokumentov).

Koľko musím zaplatiť?

Podľa článku 34 ods. 1 bodu 9 Občianskeho súdneho poriadku sa za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, platí štátny poplatok 2 % zo sumy dlhu, pričom nemožno presiahnuť sumu 500 EUR.

Pokiaľ ide o výdavky spojené s preskúmaním veci, ich výška sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov (napríklad od spôsobu doručenia písomností, a to poštou alebo elektronicky).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak k návrhu nie sú priložené doklady potvrdzujúce úhradu štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenými zákonom, súd podľa článku 133 Občianskeho súdneho poriadku zastaví konanie v súvislosti s návrhom a stanoví navrhovateľovi lehotu na nápravu nedostatkov.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote napraví nedostatky, za dátum podania návrhu sa považuje deň, keď bol prvý raz podaný na súde.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky nenapraví, návrh sa bude pokladať za nepodaný a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu navrhovateľovi nebráni tomu, aby ho navrhovateľ opäť podal na súd v súlade s bežnými postupmi stanovenými zákonom.

Ak sú súdne výdavky spojené s doručovaním písomností, súd písomnosti nedoručí pred uhradením príslušného poplatku. Ak sa však výdavky spojené s preskúmaním veci neuhradia štátu dobrovoľne ešte pred preskúmaním veci, vymáhajú sa podľa všeobecných pravidiel o výkone rozsudkov.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Štátne poplatky a súdne účty (Valsts nodevas un tiesu konti).

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok článok 34 Občianskeho súdneho poriadku, okrem odseku 6) je potrebné uhradiť takto:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné č.: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Štátny poplatok za podanie návrhu na výkon exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu možno uhradiť na účet štátnej pokladnice. Štátny poplatok za podanie návrhu na výkon exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku okrem odseku 6) je potrebné uhradiť takto:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné č.: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Výdavky spojené s preskúmaním veci a výdavky súvisiace s výkonom záväzkov v nadväznosti na výzvu možno uhradiť na účet Správy súdov (Tiesu administrācija). Výdavky spojené s preskúmaním veci (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku) a výdavky súvisiace s výkonom záväzkov v nadväznosti na výzvu (článok 406.3Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné (mestské) súdy a krajské súdy:

Príjemca: Správa súdov

Registračné č.: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa výdavky spojené s preskúmaním veci uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri podaní návrhu na súd musíte priložiť doklady potvrdzujúce uhradenie štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenými zákonom. Akékoľvek výdavky spojené s preskúmaním veci musíte uhradiť ešte pred preskúmaním veci.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.