Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Litva

Autor obsahu
Litva

Úvod

V prípadoch týkajúcich sa európskeho platobného rozkazu sa uplatňujú pravidlá výpočtu a úhrady kolkových poplatkov uvedené v článku ... ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.

V súlade s uznesením č. 1240 vlády Litovskej republiky z 27. októbra 2001 o prijatí pravidiel výpočtu, úhrady, započítania a preplatenia kolkových poplatkov ich možno uhradiť aj elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Výška kolkových poplatkov, ktorú je potrebné uhradiť, sa uvádza v nasledujúcom bode.

Koľko mám zaplatiť?

Pokiaľ ide o návrh na vydanie platobného rozkazu, výška kolkového poplatku sa rovná jednej štvrtine sumy, ktorú je potrebné zaplatiť, aby sa začalo súdne konanie, nesmie byť však nižšia ako desať eur, okrem prípadu, keď je osoba na základe zákona alebo súdneho rozhodnutia čiastočne alebo úplne oslobodená od úhrady kolkového poplatku, alebo ak sa úhrada kolkového poplatku odkladá.

Ak po tom, ako súd vydá platobný rozkaz, dlžník predloží námietky a veriteľ podá žalobu v rámci riadneho konania, vyššie uvedený kolkový poplatok sa započíta do sumy kolkového poplatku, ktorá sa má uhradiť za návrh.

Ak sa preukáže, že veriteľ nepredložil svoj návrh podľa článku 439 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku, uhradený kolkový poplatok sa žiadateľovi nevráti.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

K návrhu sa musia priložiť doklady a iné dôkazy, o ktoré sa žiadateľ opiera vo svojom návrhu, spolu s potvrdením o uhradení kolkového poplatku.

Ak kolkový poplatok nebol uhradený, sudca prijme rozhodnutie a stanoví primeranú lehotu na nápravu situácie, ktorá však nesmie byť kratšia ako sedem dní. Rozhodnutie sa posiela najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí rozhodnutia.

Ak osoba, ktorá predkladá procesnú písomnosť, splnila pokyny stanové sudcom a napravila situáciu v stanovenej lehote, považuje sa táto písomnosť za podanú v deň, keď sa súdu prvýkrát predložila. V opačnom prípade sa procesná písomnosť nepovažuje za podanú a najneskôr do piatich pracovných dní po ukončení lehoty stanovenej na nápravu situácie sudca vydá rozhodnutie a vráti písomnosť spolu s prílohami osobe, ktorá ju podala.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Kolkový poplatok sa uhrádza na určený účet štátnej daňovej inšpekcie patriacej pod ministerstvo financií, ktorý slúži na výber daní, a to vo forme platby, ktorú si vyberie dotknutá osoba (elektronické bankovníctvo, platba v hotovosti alebo bankovým prevodom a i.).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úhrada kolkového poplatku sa preukáže platobným príkazom alebo akýmkoľvek iným dokladom o platbe, ktorý musí obsahovať tieto údaje:

  1. priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo platcu (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu);
  2. priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo inej osoby (odporca, dlžník a i.) (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu);
  3. dátum platby;
  4. variabilný symbol platby;
  5. zaplatenú sumu;
  6. predmet platby (s uvedením informácie, že ide o kolkový poplatok, a názvu súdu, ktorý rozhoduje).

Ak kolkový poplatok uhrádza zástupca účastníka konania (advokát, právny poradca alebo iná osoba zastupujúca záujmy účastníka konania), platobný príkaz alebo akýkoľvek iný doklad potvrdzujúci platbu by mal navyše obsahovať tieto údaje: priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu) zastupovanej osoby.

Ak sa kolkový poplatok uhrádza elektronicky, nevyžaduje sa žiadny doklad o zaplatení.

Posledná aktualizácia: 23/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.