Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Malta

Autor obsahu
Malta

Úvod

Poplatky uplatniteľné na tento postup sú stanovené v článku 1 ods. 2, článku 2 a článku 13 ods. 1 sadzobníka B zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 maltskej zbierky zákonov).

Poplatky za registráciu nemožno uhradiť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Platba sa vyžaduje v súvislosti s týmito formulármi:

Formulár A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu

Formulár D – Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu

Formulár E – Európsky platobný rozkaz

Formulár F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu

Formulár G – Vyhlásenie o vykonateľnosti

Koľko musím zaplatiť?

Formulár A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu: 30,00 EUR poplatok za registráciu a 7,20 EUR za každé oznámenie odporcovi (odporcom) a navrhovateľovi formuláru D alebo E

Formulár F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu: 30,00 EUR poplatok za registráciu a 7,20 EUR za oznámenie každému odporcovi

Formulár G – Vyhlásenie o vykonateľnosti 20,00 EUR poplatok za registráciu

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Formulár sa spracúva až po úhrade poplatku.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť na tento bankový účet:

Meno majiteľa účtu

COURT SERVICES AGENCY (Úrad pre služby súdov)

IBAN (medzinárodný číslo bankového účtu)

MT94VALL22013000000050011428265

National Bank Key (vnútroštátny kód banky)

SORT CODE 22013

Číslo účtu

50011428265

Kód BIC/SWIFT

VALLMTMT

Názov banky

BANK OF VALLETTA

Adresa banky:

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Mena, v ktorej sa účet vedie

EURO

Čo by som mal urobiť po zaplatení?

Predložíte potvrdenku vydanú bankou, prostredníctvom ktorej sa transakcia uskutočnila.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.