Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Úvod

Aké poplatky sa platia?

Aká je výška poplatkov?

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Európske konanie o platobnom rozkaze [nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktoré nadobudlo účinnosť 12. decembra 2008] umožňuje veriteľom získať svoje nepopreté cezhraničné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach prostredníctvom jednotného konania, ktoré funguje na základe vzorových tlačív. Pri tomto konaní sa nevyžaduje, aby sa strany dostavili na súd. Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi EÚ s výnimkou Dánska.

Súdna rada (Raad voor de rechtspraak) určila okresný súd v Haagu (Rechtbank Den Haag) ako jediný okresný súd príslušný na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho platobného rozkazu. Ak je podaný odpor, v konaní sa môže pokračovať v súlade s bežnými pravidlami podľa územnej príslušnosti.

Na podanie návrhu v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je potrebné použiť tlačivo A. Toto tlačivo je dostupné na webovom sídle Európskej komisie vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Tlačivo

Návrhy možno podať na okresnom súde v Haagu iba v holandčine.

Návrhy v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze možno poslať na adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Ďalšie informácie vám poskytne register pre všeobecné záležitosti (griffie Algemene Zaken) na svojom telefónnom čísle +31 (0)703812264.

Aké poplatky sa platia?

Tieto poplatky závisia od výšky pohľadávky z istiny. Pozri aj: Aká je výška poplatkov?

Aká je výška poplatkov?

Ďalej sa uvádza prehľad poplatkov platných v roku 2019.

Povaha/výška pohľadávky alebo návrhu

Súdny poplatok pre iné ako fyzické osoby

Súdny poplatok pre fyzické osoby

Súdny poplatok pre osoby s obmedzenými prostriedkami

Súdny poplatok za súdne spracovanie vecí na úrovni podokresu

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na:

– neurčitú sumu alebo

– sumu nepresahujúcu 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 500 EUR ale nepresahujúcu 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Súdny poplatok za súdne spracovanie iných vecí, než sú veci na úrovni podokresu

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na:

– neurčitú sumu alebo

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu nepresahujúcu 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Ďalšie informácie nájdete na týchto webových sídlach: Rechtspraak.nl a Raad voor Rechtsbijstand.

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak nezaplatíte súdne poplatky včas, postup návrhu sa zastaví a vec sa zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Navrhovateľovi sa vystaví faktúra na uhradenie súdnych poplatkov. Platbu možno vykonať bankovým prevodom.

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Po zaplatení súdnych poplatkov by ste mali počkať na ďalšie informácie, ktoré vám poskytne okresný súd v Haagu.

V nariadení, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa stanovuje, že súd vydá európsky platobný rozkaz čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania návrhu.

Súvisiace odkazy

Poplatky platné v roku 2019

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

Posledná aktualizácia: 03/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.