Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinanemčinaestónčinaangličtinafrancúzštinataliančinalotyštinamaltčinaportugalčinafínčina.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké druhy súdnych poplatkov sa vyberajú?

Koľko by som mal uhradiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím načas?

Ako uhradiť súdny poplatok?

Aký je ďalší postup?

Úvod

Poplatky v občianskom súdnom konaní sú upravené v zákone o súdnych trovách (občianske veci) z 28. júla 2005 (konsolidované znenie: zbierka zákonov z roku 2014, bod 1025). Poplatok je spravidla splatný pri každom podaní žalobného návrhu vrátane žalôb podaných ako súčasť konaní, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. V poľských právnych predpisoch sa v uvedenom zákone stanovuje možnosť podať žiadosť o oslobodenie od týchto trov (hlava IV – Oslobodenie od súdnych trov).

Aké druhy súdnych poplatkov sa vyberajú?

Poplatok uplatniteľný v prípade európskeho platobného rozkazu je pomerný poplatok.

Koľko by som mal uhradiť?

Pomerný poplatok sa vyberá pri veciach týkajúcich sa vlastníckych práv vo výške 5 % hodnoty sporu (t. j. sumy uvedenej v žalobnom návrhu); jeho výška však nemôže byť nižšia ako 30 PLN ani vyššia ako 100 000 PLN. V prípade návrhu na zrušenie európskeho platobného rozkazu sa vyberá polovičný poplatok.

Čo sa stane, ak nezaplatím načas?

Podľa článku 1262 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964 (zbierka zákonov č. 43, bod 269, v znení zmien) súd neprijme žiadne opatrenie v reakcii na procesnú písomnosť, za ktorú nebol uhradený príslušný poplatok. Inými slovami, poplatok sa musí uhradiť, keď sa podáva procesná písomnosť (žalobný návrh), za ktorú je splatný, alebo sa alternatívne musí podať žiadosť o oslobodenie od súdnych trov.

Procesné dôsledky vyplývajúce z neuhradenia poplatkov za procesnú písomnosť sa okrem iného uvádzajú v článku 130článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa článku 130 Občianskeho súdneho poriadku, ak procesnú písomnosť (vrátane žalobného návrhu) nemožno spracovať v dôsledku neuhradenia poplatku, predsedajúci sudca vyzve príslušnú stranu, aby uhradila tento poplatok do jedného týždňa, lebo v opačnom prípade sa jej procesná písomnosť vráti. Ak bola procesná písomnosť podaná osobou žijúcou v zahraničí, ktorá nemá určeného zástupcu v Poľsku, predsedajúci sudca určí lehotu na uhradenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Ak poplatok nebude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa strane vráti. Ak poplatok bude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Podľa článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku sa procesná písomnosť podaná právnym zástupcom alebo patentovým zástupcom, za ktorú nebol uhradený poplatok, vráti bez výzvy na uhradenie, ak je poplatok viazaný na hodnotu sporu, ako uviedla príslušná strana, alebo je jeho výška úmerná tejto hodnote. Ak sa však poplatok za procesnú písomnosť uhradí do jedného týždňa od doručenia rozhodnutia o vrátení písomnosti, písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Ako uhradiť súdny poplatok

Postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach sa riadi nariadením ministra spravodlivosti z 31. januára 2006, ktorým sa stanovuje postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach (zbierka zákonov č. 27, bod 199), ktoré je vykonávacím právnym predpisom pre uvedený zákon o súdnych trovách (občianske veci).

Súdne poplatky v občianskych veciach možno uhradiť bezhotovostne na bežný účet príslušného súdu (číslo účtu možno získať priamo od súdu alebo z jeho webového sídla alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo v pokladni súdu alebo formou kolkov, ktoré si možno zakúpiť v pokladni súdu.

Aký je ďalší postup?

Po úhrade poplatkov a vyriešení prípadných nezrovnalostí súd vydá európsky platobný rozkaz.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.