Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Podľa článku 5 nariadenia o trovách konania (Regulamento das Custas Processuais), ktoré bolo prijaté zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008, sa súdny poplatok (taxa de justiça) vyjadruje v zúčtovacích jednotkách (unidades de conta, UC), pričom jedna zúčtovacia jednotka v súčasnosti zodpovedá sume 102 EUR. Výška súdneho poplatku sa stanovuje v súlade s hodnotou alebo zložitosťou veci.

Nariadenie o trovách konania zahŕňa osobitné pravidlá týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Podľa článku 7 ods. 4 a tabuľky II-A nariadenia o trovách konania v prípade návrhov na platobný rozkaz:

 • do výšky 5 000 EUR: súdny poplatok je 102 EUR (1 UC),
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR: súdny poplatok je 204 EUR (2 UC),
 • od 15 000,01 EUR: súdny poplatok je 306 EUR (3 UC).

Vyšší poplatok sa môže účtovať:

 1. ak sa ukáže, že vec je mimoriadne zložitá, pričom v takom prípade môže súd napokon stanoviť vyšší poplatok v medziach stanovených v tabuľke II nariadenia o trovách konania (článok 7 ods. 7). Podľa článku 530 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) sa za mimoriadne zložité veci na účely úhrady súdneho poplatku považujú žaloby alebo konania o nariadení predbežného opatrenia, ktoré:
  1. zahŕňajú obšírne vyjadrenia alebo nároky;
  2. sa vzťahujú na mimoriadne špecializované právne otázky alebo veľmi špecifické technické záležitosti alebo si vyžadujú kombinovanú analýzu právnych otázok z veľmi odlišných oblastí alebo
  3. zahŕňajú výsluch veľkého počtu svedkov, analýzu zložitých dôkazov alebo rozličné zdĺhavé úkony na získanie dôkazov, a
 2. ak je osobou povinnou zaplatiť súdny poplatok obchodná spoločnosť, ktorá v predchádzajúcom roku podala 200 alebo viac návrhov na nariadenie predbežného opatrenia alebo na začatie iných foriem konaní či exekúcie na súde, registračnom úrade či kontaktnom mieste, pričom v takom prípade sa súdny poplatok za návrhy na platobné rozkazy predložené danou spoločnosťou stanoví takto:
 • do výšky 5 000 EUR: súdny poplatok je 153 EUR (1,5 UC),
 • od 5 000 EUR do 15 000 EUR: súdny poplatok je 306 EUR (3 UC),
 • od 15 000,01 EUR: súdny poplatok je 459 EUR (4,5 UC).

Ak odporca podá odpor v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2006 a konanie pokračuje, výška súdnych poplatkov za európske konanie o platobnom rozkaze sa navrhovateľovi odpočíta od sumy, ktorú má zaplatiť v rámci pokračujúceho konania (článok 7 ods. 6 nariadenia o trovách konania).

Koľko budem platiť?

Pozri predchádzajúcu odpoveď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V súlade s článkom 642 Občianskeho súdneho poriadku vám kancelária súdu nariadi, aby ste do desiatich dní uhradili nevykonanú platbu a aby ste zaplatili dodatočnú pokutu v rovnakej výške zodpovedajúcej najmenej jednej zúčtovacej jednotke a najviac piatim zúčtovacím jednotkám. Ak do desiatich dní nepredložíte doklad o zaplatení dlžných súdnych poplatkov a pokuty, súd nariadi stiahnutie vašej pohľadávky, návrhu alebo odvolania.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Súdne poplatky sa musia uhradiť bankovým prevodom.

Keď na súde podávate návrh na platobný rozkaz, odporúča sa, aby ste počkali na pokyny k spôsobu vykonania platby, ktoré vám poskytne kancelária ústrednej občianskoprávnej sekcie na okresnom súde v Porte. Na tento účel dôrazne odporúčame, aby ste uviedli e-mailovú adresu navrhovateľa alebo jeho zástupcu.  Kancelária súdu vám zašle referenčné číslo (obsahujúce 12 číslic a začínajúce dvojčíslím 70), ktoré by ste mali uviesť v poli poznámok k bankovému prevodu spoločne s číslom konania, aby bolo platbu možné priradiť k danej veci. Súdu musíte predložiť potvrdenie o prevode.

Ak sa rozhodnete zaplatiť pred začatím súdneho konania, t. j. bez toho, aby ste čakali na platobné oznámenie zo súdu, použite tieto platobné údaje (a súdu by ste mali predložiť potvrdenie o prevode):

Majiteľ: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Inštitút pre finančné hospodárenie a infraštruktúru v justičnom systéme)

NIF (daňové identifikačné číslo): 510 361 242

Číslo účtu: 1120014160

NIB (portugalské číslo BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Názov banky: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público – IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (identifikačný kód spoločnosti): IGCPPTPL

Čo mám urobiť po zaplatení?

V súlade s článkom 22 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 419-A/2009 zo 17. apríla 2009 musíte predložiť dokument preukazujúci vykonanú platbu alebo poskytnúť iný dôkaz o platbe spolu s príslušnými podaniami alebo žiadosťou, pokiaľ nie je v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 280/2013 z 26. augusta 2013 stanovené inak.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.