Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európske konanie o platobnom rozkaze sa upravuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

Pokiaľ ide o systém kolkových poplatkov, treba poznamenať, že tento systém sa upravuje mimoriadnym nariadením č. 80/2013 účinným od 26. júna 2013. Toto nariadenie sa prijalo po zmene právneho rámca upravujúceho občianskoprávne konanie prijatím Občianskeho súdneho poriadku a zavedením nových inštitúcií v zmysle Občianskeho zákonníka.

Kolkové poplatky platia všetky fyzické a právnické osoby a predstavujú úhradu za služby, ktoré poskytujú súdy, ako aj ministerstvo spravodlivosti a prokuratúra pri Najvyššom kasačnom a odvolacom súde (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kolkové poplatky sa v Rumunsku môžu uhradiť online, ale elektronický platobný systém zatiaľ nie je v prevádzke.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Kolkové poplatky sú splatné za rozsudky súdov prvého stupňa a za opravné prostriedky podľa podmienok stanovených zákonom.

Fyzické osoby môžu na základe žiadosti využiť zníženie a rozloženie úhrady kolkových poplatkov či oslobodenie od ich úhrady podľa podmienok stanovených v mimoriadnom nariadení vlády č. 51/2008 o súdnej verejnej pomoci v občianskoprávnych veciach, zmenenom a doplnenom zákonom č. 193/2008 v znení neskorších predpisov. Právnické osoby môžu využiť platobné úľavy od úhrady kolkových poplatkov podľa podmienok stanovených v článku 42 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V súčasnom štádiu právnych predpisov sa kolkový poplatok za podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu stanovuje v súlade s článkom 3 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 takto:

  1. do 500 lei – 8 %, ale nie menej ako 20 lei,
  2. od 501 lei do 5 000 lei – 40 lei + 7 % pri každej sume vyššej ako 500 lei,
  3. od 5 001 lei do 25 000 lei – 355 lei + 5 % pri každej sume vyššej ako 5 000 lei,
  4. od 25 001 lei do 50 000 lei – 1 355 lei + 3 % pri každej sume vyššej ako 25 000 lei,
  5. od 50 001 lei do 250 000 lei – 2 105 lei + 2 % pri každej sume vyššej ako 50 000 lei,
  6. nad 250 000 lei – 6 105 lei + 1 % pri každej sume vyššej ako 250 000 lei.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Podľa ustanovení mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 sa kolkový poplatok musí uhradiť vopred. Ak navrhovateľ po uplynutí lehoty stanovenej zákonom alebo súdom nesplnil povinnosť uhradiť poplatok, návrh sa zamietne z dôvodu, že nie je okolkovaný, alebo sa prípadne vybaví v rámci limitov, v ktorých sa kolkový poplatok zákonne uhradil. Navyše v prípade zamietnutia žiadosti o získanie úľavy od úhrady kolkového poplatku a ak navrhovateľ neuhradil splatný kolkový poplatok v lehote stanovenej súdom a nepredložil potvrdenie o úhrade do spisu o veci, súd zamietne návrh z dôvodu, že nebol okolkovaný.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Kolkové poplatky uhrádza dlžník poplatku v hotovosti, prevodom alebo v on-line systéme na osobitný účet pre príjmy miestneho rozpočtu „Súdne kolkové poplatky a iné kolkové poplatky“, vedený územným správnym celkom, v ktorom má fyzická osoba svoje bydlisko alebo miesto pobytu, prípadne v ktorom má právnická osoba svoje sídlo. Náklady na prevod splatných súm za kolkový poplatok hradí dlžník.

Ak osoba, ktorá má uhradiť kolkový poplatok, nemá bydlisko, miesto pobytu ani sídlo v Rumunsku, kolkový poplatok sa musí uhradiť na účet miestneho rozpočtu vedený územným správnym celkom, v ktorom sa nachádza sídlo súdu, ktorý rozhoduje o žalobe alebo návrhu.

Kolkové poplatky možno uhradiť v hotovosti na daňovom úrade územného správneho celku, v ktorom má fyzická osoba svoje bydlisko alebo miesto pobytu alebo v ktorom má právnická osoba svoje sídlo.

Kolkové poplatky možno uhradiť aj bankovým prevodom a v on-line systéme.

Dodnes sa v Rumunsku nezaviedol žiadny elektronický systém uhrádzania kolkových poplatkov, hoci sa tento spôsob úhrady uvádza v zákone.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Potvrdenie o úhrade kolkových poplatkov vydané za platby v hotovosti alebo platobný príkaz sa predkladá pri registrácii návrhu na súde.

Potvrdenia alebo platobné príkazy týkajúce sa kolkových poplatkov nemajú štandardný formát, vydávajú sa vo forme, ktorú prijíma správny celok ako príjemca úhrady.

Ak sa kolkový poplatok uhradí po tom, ako navrhovateľ prijal oznámenie súdu na tento účel, navrhovateľ je povinný do desiatich dní od prijatia oznámenia predložiť potvrdenie o úhrade poplatku.

Potvrdenie o úhrade kolkového poplatku možno predložiť osobne v sídle súdu alebo zaslať poštou, pričom treba uviesť číslo spisu (číslo veci), za ktorý (ktorú) sa vykonala úhrada. Číslo spisu je uvedené v oznámení, ktoré súd posiela dotknutej strane.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.