Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske platobné rozkazy upravené týmito predpismi:

  • Zákon o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 v znení novely tohto predpisu z roku 2018.

Na európske platobné príkazy sa od 1. apríla 2019 uplatňuje rozpis 2, časť II, odsek 6.

Od 1. apríla 2020 sa na európske platobné príkazy bude vzťahovať rozpis 3, časť II, odsek 6.

Elektronické platenie poplatkov nie je možné.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V zmysle nariadenia (ES) č. 1896/2006 podanie tlačiva A „Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu" na súde si vyžaduje len zaplatenie jedného poplatku, ktorý zahŕňa všetky súdne postupy.

Zastúpenie advokátom sa zvyčajne nevyžaduje a súdny poplatok nezahŕňa odmeny právnych zástupcov, ani náklady na doručenie písomností odporcovi.

S podaním odporu na tlačive F nie je spojený žiadny poplatok.

Koľko mám zaplatiť?

Poplatok za podanie európskeho platobného rozkazu na súde je 129 libier šterlingov.

Pokiaľ ide o článok 8 zákona o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 a novelizovaný škótsky podzákonný predpis 2018/481, strana môže mať nárok na oslobodenie od poplatku, napríklad ak má nárok na určité štátne dávky alebo má nárok na pomoc v občianskoprávnych veciach.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Pokiaľ ide o článok 3 zákona o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 a novelizovaný škótsky podzákonný predpis 2018/481, súd bez úhrady poplatku neprijme návrh ani nie je povinný žiadnym spôsobom konať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky môžu byť uhradené:

  • šekmi – vystavenými na príjemcu „Scottish Courts and Tribunals Service“
  • debetnými a kreditnými kartami – overte si, ktoré typy kariet sú prijateľné na príslušnom súde a či sa platba môže uskutočniť aj telefonicky.
  • poštovými poukážkami – vystavenými na poukazníka „Scottish Courts and Tribunals Service“
  • hotovosťou – ak ide o platbu poštou , neodporúča sa hotovostná platba

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd spolu s platbou prijme podanie návrhu na tlačive A podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006. Dokumenty a platby by mali byť súdu poskytnuté naraz. Súd následne, ako ďalší krok v procese, vydá alebo zašle tlačivo B, C, D alebo E. Nevyžadujú sa žiadne dôkazy o platbe.

Posledná aktualizácia: 03/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.