Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v súvislosti s európskym konaním o platobnom rozkaze upravuje zákon Slovinskej republiky o súdnych poplatkoch [(Zakon o sodnih taksah, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutie Ústavného súdu, 19/15 – rozhodnutie Ústavného súdu, 30/16 a 10/17 – ZPP-E (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ďalej len „ZST-1“)], ktorý je všeobecným právnym predpisom o súdnych poplatkoch.

V ZST-1 (článok 6) sa stanovuje právny základ pre úhradu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky alebo inými platnými platobnými prostriedkami, čo sa vzťahuje aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze. V praxi sa súdne poplatky môžu hradiť elektronicky prostredníctvom on-line platobných služieb, ktoré poskytujú jednotlivé banky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze sa súdne poplatky uhrádzajú naraz za celé konanie. Súdne poplatky uhrádza navrhovateľ a musí ich zaplatiť pri podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze závisí výška súdnych poplatkov, ktoré musí uhradiť navrhovateľ pri podaní svojho návrhu, od hodnoty predmetu sporu.

Pri výpočte poplatkov sa uplatňuje koeficient 1,2 (položka 1301 v sadzobníku poplatkov uvedenom v ZST-1), pričom poplatky sa vypočítavajú podľa tabuľky uvedenej v článku 16 ZST-1. Keďže rozpätie hodnôt je veľké, nie je tu možné podrobne uviesť všetky hodnoty.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ nezaplatí súdne poplatky načas, súd aj tak začne konanie a následne podľa potreby vymáha súdne poplatky.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

V ZST-1 (článok 6) sa stanovuje právny základ pre úhradu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky alebo inými platnými platobnými prostriedkami, čo sa vzťahuje aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze.

V praxi možno hradiť súdne poplatky elektronicky prostredníctvom on-line platobných služieb, ktoré poskytujú jednotlivé banky, pričom poplatky možno uhradiť aj priamo u poskytovateľa platobných služieb alebo na pokladnici súdu (v hotovosti alebo prostredníctvom terminálu na predajnom mieste).

Pokiaľ ide o elektronické platby, každá banka má svoju vlastnú on-line platobnú službu.

Dlžník môže uhradiť súdne poplatky vopred, to znamená v čase podania návrhu na začatie konania na súde, alebo môže najprv podať návrh na súd a počkať, kým mu súd pošle platobný príkaz, v ktorom okrem výšky splatných poplatkov uvedie aj iné informácie potrebné na vykonanie platby.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak dlžník uhradil súdne poplatky a uviedol referenčné číslo ad hoc (ktoré mu oznámil súd v platobnom príkaze), nemusí súdu predložiť potvrdenie o zaplatení. V tomto prípade je totiž súd informovaný prostredníctvom špeciálneho elektronického bankového systému (UJPnet), v ktorom je uvedenie presného referenčného čísla základným predpokladom na identifikáciu príslušnej platby.

Naopak, ak sa súdne poplatky uhradili bez uvedenia referenčného čísla ad hoc, dlžník musí súdu predložiť potvrdenie o zaplatení. Na platnosť tohto potvrdenia sa nevzťahuje žiadna osobitná formálna požiadavka. Na základe tohto potvrdenia súd podľa potreby overí uhradenie súdnych poplatkov v systéme UJPnet (najmä v prípade, ak sa súdne poplatky neuhradili na pokladnici súdu).

Posledná aktualizácia: 01/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.