Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdny poplatok v občianskych konaniach, ktoré zahŕňajú európske konanie o platobnom rozkaze, je štátnou daňou, ktorá sa platí pri začatí konania na žiadosť jednej zo strán. Poplatok je upravený zákonom 10/2012 z 20. novembra 2012 o určitých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a Národného inštitútu pre toxikológiu a forenznú vedu (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), zmeneným kráľovským dekrétom 3/2013 z 22. februára 2013 a vyhláškou HAP/2662/2012 z 13. decembra 2012 (zmenenou vyhláškou HAP/490/2013 z 27. marca 2013).

Takisto ho upravuje kráľovský dekrét 1/2015 z 27. februára 2015 o mechanizmoch druhej šance, znižovaní finančného zaťaženia a iných opatreniach v rámci sociálneho zabezpečenia (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), ktorým sa ďalej mení vyššie spomínaný zákon 10/2012.

Poplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom daňového úradu (Agencia Tributaria), a to stiahnutím formulára, ktorý sa vyplní nasledovne (kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (kliknite tu) a ktorá umožňuje online platbu (táto možnosť je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky).

Platba by sa mala uskutočniť pri predložení formulára A. Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom právneho zástupcu alebo právnika (abogado) v mene a v prospech zdaniteľnej osoby, predovšetkým ak táto nemá pobyt v Španielsku. V prípade nerezidenta nie je pred samovymeraním potrebné získať daňové identifikačné číslo. Právnemu zástupcovi alebo právnikovi z tejto platby nevyplýva daňová povinnosť.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je osoba, na podnet ktorej sa začne súdny úkon, ktorý povedie k zdaniteľnej udalosti, zodpovedná za úhradu poplatku, t. j. osoba, ktorá si uplatní nárok alebo protinárok prostredníctvom formulára A, ak sa nárok zakladá na dokumente, ktorý predstavuje mimosúdny vykonateľný nástroj podľa článku 517 zákona 1/2000 zo 7. januára 2000 o občianskom súdnom konaní (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), a prekračuje sumu 2 000 EUR. V prípade vykonateľného procesného nástroja je tento nástroj od platby oslobodený. Oslobodenie sa tiež týka všetkých fyzických osôb, ako aj právnych subjektov, ktoré majú nárok na právnu pomoc, ak sú schopné preukázať, že spĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci stanovené v príslušných právnych predpisoch.

Koľko mám zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je splatná pevná suma vo výške 100 EUR plus pohyblivá suma v závislosti od sumy nároku, ktorú je možné stanoviť tak, že sa na základ dane uplatní príslušná sadzba podľa tejto tabuľky:

Základ dane

Zdaniteľná osoba

Daňová sadzba

Maximálna pohyblivá suma sadzby

od 0 EUR do 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,50 %


od 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,25 %

10 000 EUR

Zdaniteľná suma je suma, ktorá je predmetom súdneho konania. V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze tvorí sumu, ktorá je predmetom súdneho konania, výška hlavnej pohľadávky plus úroky a zmluvné pokuty.

V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze v sume 9 000 EUR, ktoré sa týka právneho subjektu, by poplatok predstavoval 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak sa na začiatku nepredloží doklad o zaplatení, justičný právnik (Letrado de la Administración de Justicia) požiada daňovníka, aby takýto doklad predložil, a nespracuje formulár so žiadosťou, až kým tento doklad nedostane. Pri nepredložení dokladu o zaplatení sa budú aj naďalej uplatňovať procesné lehoty stanovené procesným právom, takže ak poplatok nebude na žiadosť právnika zaplatený, procesný úkon nebude môcť pokračovať a konanie bude príslušne buď pokračovať, alebo bude ukončené.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatok je potrebné uhradiť na základe samovymeriavacieho postupu pred tým, ako príslušná strana podá procesný úkon. Poplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom úradného formulára 696 na samovymeranie poplatku za výkon súdnej moci, ktorý sa vyplní nasledovne (kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (kliknite tu). Platbu je možné uskutočniť osobne v ktorejkoľvek inkasnej kancelárii. Formulár je k dispozícii v španielskom a anglickom jazyku.

Online platba je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky prostredníctvom bankového prevodu, kreditnej karty, na ťarchu bankového účtu atď., keďže právne predpisy týkajúce sa poplatkov boli zmenené nedávno a technické riešenie ešte nie je k dispozícii.

Súdne poplatky sú zahrnuté v právnej pomoci, ktorú upravuje zákon 1/1996 z 10. januára 1996 o právnej pomoci(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), predovšetkým články 1 až 8 a 46 až 51.

Príslušné informácie sú dostupné na webovom sídle https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kde je možné požiadať o právnu pomoc. Vyberte advokátsku komoru (Colegio de Abogados), ktorá sa nachádza v mieste, kde sa nachádza súd, ktorý sa bude predmetnou vecou zaoberať.

Čo mám urobiť po zaplatení?

K formuláru A je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku prostredníctvom riadne potvrdeného úradného formulára (v papierovej alebo elektronickej forme).

V Španielsku ešte nie je možné zasielať formuláre s európskym platobným rozkazom elektronicky. Doklad o zaplatení (či už prijatý v papierovej, alebo elektronickej forme) by mal byť zaslaný v papierovej forme spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi.

Po sprístupnení možnosti elektronického podávania bude pri použití tejto možnosti uplatnená 10 % zľava z poplatku. Zákon stanovuje náhradu vo výške 60 % poplatku v prípade dohody alebo akceptácie nároku, ktorá povedie k ukončeniu sporu.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.