Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: dánčinagréčtinaangličtinapoľština.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Vo Švédsku platia tieto pravidlá týkajúce sa poplatku účtovaného za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu:

§ 5 zákona (2008:879) o európskom konaní o platobnom rozkaze: Každá osoba, ktorá podá návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze, musí uhradiť poplatok. Vláda môže prijať ustanovenia o výške poplatku.

Platný poplatok za návrh sa musí uhradiť vopred.

Ak navrhovateľ neuhradí poplatok za návrh, návrh sa zamietne.

§ 3 nariadenia (2008:892) o európskom konaní o platobnom rozkaze: Pri úhrade poplatku za návrh musí navrhovateľ uviesť osobné číslo alebo registračné číslo odporcu.

Zaplatiť možno elektronicky na účet švédskeho exekučného orgánu (Kronofogdemyndigheten) použitím oznámených bankových údajov.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Ak predkladáte návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze vo Švédsku, musíte uhradiť platný poplatok za návrh. Platný poplatok za návrh sa musí uhradiť vopred. Platný poplatok za návrh sa tak musí uhradiť skôr, ako švédsky exekučný orgán začne spracúvať spis týkajúci sa návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Platba sa vykonáva v rámci návrhu prostredníctvom vzorového tlačiva „A“. Po podaní návrhu dostanete od švédskeho exekučného orgánu platobný príkaz s informáciami o tom, ako uhradiť platný poplatok. Tento platobný príkaz nedostanete, ak k návrhu priložíte potvrdenie o uhradení platného poplatku za návrh na účet švédskeho exekučného orgánu.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V súčasnosti je výška platného poplatku za návrh 300 švédskych korún.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa platný poplatok za návrh neuhradí v stanovených lehotách, návrh sa zamietne ešte pred jeho spracovaním.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Príslušný poplatok za návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze môžete uhradiť na nižšie uvedený účet. Pri platbe uveďte číslo spisu, ako aj osobné číslo alebo registračné číslo odporcu.

  • Plusgiro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak ste včas uhradili platný poplatok za návrh, už nemusíte podniknúť žiadne kroky. Švédsky exekučný orgán si overí príjem platby. Po zaúčtovaní platby švédsky exekučný orgán začne spracovávať váš návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.