Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Úvod

Pravidla uplatniteľné vo Švédsku v súvislosti poplatkom za podanie žiadosti pri európskom platobnom rozkaze zahŕňajú:

Zákon (2008:879) o európskom platobnom rozkaze [Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande], paragraf 5: Žiadateľ o vydanie európskeho platobného rozkazu musí uhradiť poplatok za podanie žiadosti. Vláda môže vydať nariadenia stanovujúce výšku poplatku.

Poplatok za podanie žiadosti sa musí uhradiť vopred.

Ak si žiadateľ nesplní povinnosť uhradiť poplatok za podanie žiadosti, žiadosť sa zamietne.

Nariadenie (2008:892) o európskom platobnom rozkaze [Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande], paragraf 3: Pri úhrade poplatku za podanie žiadosti musí žiadateľ uviesť osobné identifikačné číslo odporcu alebo registračné číslo organizácie.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Ak žiadate o vydanie európskeho platobného rozkazu vo Švédsku, musíte uhradiť poplatok za podanie žiadosti. Poplatok za podanie žiadosti sa musí uhradiť vopred. Znamená to, že poplatok za podanie žiadosti sa musí uhradiť, aby švédsky orgán presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten) mohol začať spracúvať žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu. Po podaní žiadostí vám švédsky orgán presadzovania práva zašle príkaz na úhradu. ktorý obsahuje informácie o spôsobe úhrady poplatku za podanie žiadosti.

Akú sumu musím uhradiť?

V súčasnosti musíte uhradiť poplatok za podanie žiadosti vo výške 300 SEK.

Čo sa stane, ak súdne poplatky neuhradím včas?

Ak sa poplatok za podanie žiadosti neuhradí včas, žiadosť sa zamietne ešte pred začatím jej spracúvania.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Poplatok za podanie žiadosti neuhrádzajte vopred. Namiesto toho počkajte, kým vám švédsky orgán presadzovania práva zašle list, v ktorom budú uvedené všetky podrobnosti o spôsobe úhrady.

Čo musím spraviť po úhrade?

Po včasnej úhrade poplatku za podanie žiadosti nemusí robiť nič. Švédsky orgán presadzovania práva sleduje, či došlo k pripísaniu platby. Po zaznamenaní platby v účtovníctve začne švédsky orgán presadzovania práva spracúvať vašu žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu.

Posledná aktualizácia: 05/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.