Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

To področje urejajo členi 1017 do 1022 belgijskega sodnega zakonika (Code judiciaire) in člen 953 tega zakonika, ki se nanaša na plačilo stroškov za priče. Ureja ga tudi belgijski zakonik o pristojbinah za registracijo, hipoteke in storitve sodnega tajništva (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), zlasti člen 142 in naslednji ter člen 268 in naslednji, ki se nanašajo na pristojbine za registracijo.

Katere sodne takse je treba plačati?

Člen 1018 belgijskega sodnega zakonika določa naravo stroškov:

1.° Pristojbine za storitve sodnega tajništva in registracijo ter druge pristojbine. Pristojbine za storitve sodnega tajništva vključujejo pristojbine za uvrstitev na seznam zadev, sestavo dokumentov in izdajanje overjenih kopij (glej člen 268 in naslednje belgijskega zakonika o pristojbinah za registracijo, hipoteke in storitve sodnega tajništva). Pristojbina za uvrstitev na seznam zadev znaša od 30 EUR do 100 EUR, odvisno od sodišča. Pristojbina za sestavo dokumentov znaša 35 EUR.

Pristojbine za registracijo se plačajo za odločbe v zadevah, v katerih je znesek glavnice višji od 12 500 EUR (brez sodnih taks). Znašajo 3% tega zneska.

2.° Stroški sodnih postopkov ter s tem povezane plače in nagrade.

3.° Strošek izdaje overjene kopije sodbe: od 0,85 EUR do 5,75 EUR na stran.

4.° Stroški sredstev za dokazovanje ali pridobivanje dokazov, vključno z nagradami za izvedence in stroški za druge priče. S kraljevim odlokom z dne 27. julija 1972 je bil ta znesek določen na 200 BEF na pričo, kar danes ustreza znesku v višini približno 5 EUR.  Temu znesku se dodajo potni stroški (0,0868 EUR na kilometer).

Če se k pričanju pozove izvedenec, lahko sam določi znesek svojih stroškov in nagrad. Vendar mora biti metoda izračuna jasno navedena, sodišče pa lahko znesek, če je potrebno (na primer, kadar so stroški nastali po nepotrebnem), zniža v podrobni oceni sodnih taks.

5.° Potni stroški in dnevnice sodnikov, sodnih tajnikov in strank v zadevi, kadar je njihovo potovanje odredilo sodišče, in stroški za listine, če so bile sestavljene izključno za namene sojenja.

6.° Taksa za pripravo zadeve (člen 1022 belgijskega sodnega zakonika). To plača stranka, ki v zadevi ne uspe, gre pa za fiksni prispevek k pravnim stroškom in taksam stranke, ki je v zadevi uspela. Zneski temeljijo na indeksu cen življenjskih potrebščin ter se povečajo ali zmanjšajo za 10%, če se indeks poveča ali zmanjša za 10 odstotnih točk.

Znesek terjatve

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

od 750,01 EUR do 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR ali več

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nedenarne terjatve

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12.000,00 EUR

Sodišče za delovne spore (posebna pravila)

Znesek terjatve

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ali manj

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR ali manj

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR ali več

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nedenarne terjatve

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Pristojbine, nagrade in stroški varuha človekovih pravic, imenovanega v skladu s členom 1734 belgijskega sodnega zakonika.

Koliko moram plačati?

Glede na zgoraj navedeno je znesek, ki ga je treba plačati, v celoti odvisen od vsakega posameznega primera, to je od tega, ali ste uspeli ali ne, ali so bili pozvani izvedenci, ali so bile pozvane druge priče, ali so morali sodniki potovati v tujino, ali je bil v zadevo vključen varuh človekovih pravic itd.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Pristojbine za storitve sodnega tajništva se morajo plačati vnaprej, sicer se zadeva ne uvrsti na seznam.

Izvedenci pred začetkom dela vedno zahtevajo predujem.

Če zahtevate zaslišanje priče, morate najprej pri sodnem tajniku plačati zahtevani znesek. Če tega zneska ne plačate, se domneva, da zaslišanja priče več ne zahtevate.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo se lahko izvede s kreditnim plačilom ali plačilnim nalogom, elektronskim prenosom, gotovino ali čekom, ki se plača sodnemu tajništvu (ta možnost je rezervirana za delavce v pravosodju in sodne izvršitelje).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Vsa dokazila o plačilu morajo biti varno shranjena, da jih je mogoče na zahtevo takoj predložiti.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.