Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Določbe o plačilu sodnih taks in stroškov v civilnem postopku, vključno s postopkom za evropski plačilni nalog, so določene v zakoniku o civilnem postopku oziroma tarifi o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku.

Zakonik o civilnem postopku:

„Osmo poglavje. Takse in stroški, oddelek I – Stroški sodnega postopka

Stroški sodnega postopka
Člen 68. Stroški sodnega postopka so denarna vrednost predmeta zadeve.

Stroški sodnega postopka
Člen 69. (1) Znesek stroškov sodnega postopka je:
1. v sodnih postopkih, ki zadevajo denarne terjatve: zahtevani znesek;

Določitev stroškov sodnega postopka
Člen 70. (1) Stroške sodnega postopka določi tožnik. Stroške sodnega postopka lahko toženec ali sodišče na lastno pobudo izpodbija najpozneje na prvem zaslišanju v okviru obravnave zadeve. V primeru neskladij med navedenimi in dejanskimi stroški določi stroške sodnega postopka sodišče.
(2) Povišanje stroškov sodnega postopka zaradi izdaje sodne odločbe se lahko izpodbija s pritožbo.
(3) Če je stroške sodnega postopka v času sprožitve sodnega postopka težko oceniti, sodišče določi približne stroške, pozneje pa se zaračuna dodatna taksa ali pa se presežna taksa povrne glede na stroške, ki jih sodišče opredeli pri odločitvi z odločbo.

Oddelek II. Državne takse in stroški

Prevzem taks in stroškov
Člen 71. (1) Za obravnavo zadeve se pobirajo državne takse za stroške sodnega postopka in sodni stroški. Kadar sodnega postopka ni mogoče oceniti, določi znesek državnih taks sodišče.
Državne takse
Člen 73. (3) Državne takse se v skladu s tarifo, ki jo sprejme ministrski svet, pobirajo, kadar se predloži vloga za varstvo ali pomoč ter kadar se izda dokument, za katerega se zaračunava taksa.

Priloge k vlogi
Člen 128. Vlogi se priloži naslednje:
1. pisno pooblastilo, kadar vlogo predloži pooblaščeni zastopnik;
2. dokazilo o plačilu državnih taks in stroškov, kadar se ti dolgujejo;
3. kopije vloge in njenih prilog v skladu s številom tožencev.

Preverjanje vloge
Člen 129. (1) Sodišče preveri skladnost vloge.
(2) Če vloga ni skladna z zahtevami iz člena 127(1) in člena 128, se tožniku naroči, naj v enem tednu odpravi neskladja, in se ga obvesti o možnosti pravne pomoči, če jo potrebuje in je upravičen do nje. Če tožnikov naslov ni naveden in sodišču ni znan, se to sporoči tako, da se na mestu, posebej namenjenem temu na sodišču, en teden pusti obvestilo.
(3) Če tožnik ne odpravi neskladij, se mu vloga in priloge vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa vloga ostane na voljo tožniku v uradu sodišča. Zoper vrnitev vloge brez kopije za vročitev se lahko vloži pritožba.“

Tarifa o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku
„Oddelek I
Takse, ki se zbirajo v sodnih postopkih
Člen 1. Za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo, ki jo vloži tretja oseba s samostojnimi pravicami, se pobira taksa v višini 4 % stroškov sodnega postopka, vendar ne manj kot 50 BGN.

13. Za izdajo potrdila se pobirajo takse v naslednjih zneskih:
2. potrdilo o izdaji evropskega plačilnega naloga in razglasitev izvršljivosti: 40 BGN;“

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državne takse se pobirajo za sprožitev sodnega postopka. Tožnik mora vlogi priložiti dokazilo o plačilu morebitnih državnih taks in stroškov, kadar se ti dolgujejo.

Koliko moram plačati?

Za vlogo za evropski plačilni nalog in vlogo za razglasitev izvršljivosti: 40 BGN.
Sodna taksa za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo, ki jo vloži tretja oseba s samostojnimi pravicami, v običajnih civilnih postopkih znaša 4 % stroškov sodnega postopka, vendar ne manj kot 50 BGN. Znesek stroškov sodnega postopka v sodnih postopkih z denarnimi zahtevki je zahtevani znesek. V primeru ugovora zoper vlogo za nalog za plačilo in izrecne privolitve za prehod na standardni sodni postopek mora tožnik nakazati sodišču preostanek takse za standardni sodni postopek.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožnik vlogi pri sprožitvi sodnega postopka ne priloži dokazila o plačilu državnih taks, ki se dolgujejo, se vloga šteje za nepravilno. V takem primeru sodišče tožniku pošlje sporočilo, v katerem mu naroči, naj v enem tednu plača državne takse. Če tožnikov naslov ni naveden in sodišču ni znan, se to sporoči tako, da se na mestu, posebej namenjenem temu na sodišču, en teden pusti obvestilo.
Če tožnik v enem tednu ne plača sodnih taks, se mu vloga in priloge vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa vloga ostane na voljo tožniku v sodnem tajništvu. V takem primeru se zadeva zavrne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, izplačilni dokument pa je treba prek tajništva sodišča predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo. Sodne takse ni mogoče plačati v gotovini na blagajni sodišča. Vsako sodišče ima sklenjeno pogodbo z banko, ki zagotavlja storitve sodišču. Bančni računi so navedeni na uradnem spletišču sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, izplačilni dokument pa je treba prek tajništva sodišča predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnava/-jo zadevo.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.