Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse ureja zakon št. 549/1991 o sodnih taksah. Taksna tarifa je priloga k navedenemu zakonu. Takse so prihodek državnega proračuna.

Takse se plačajo na račun, odprt za pristojno sodišče pri češki nacionalni banki. Takse v višini do 5 000 CZK se lahko plačajo tudi s kolki.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse v postopku za evropski plačilni nalog so urejene s splošnim predpisom. Uporabljajo se enaka pravila kot za druge civilnopravne postopke.

Koliko moram plačati?

Višine taks za sodne postopke so določene kot fiksni znesek ali kot odstotek, kadar je osnova za izračun takse izražena v denarnem znesku. Odstotek takse je zmnožek osnove za izračun takse in stopnje takse. Posamezne stopnje so določene v taksni tarifi, ki je priloga k zakonu št. 549/1991 o sodnih taksah.

Z vidika postopka za evropski plačilni nalog je relevantno osnovno pravilo, ki temelji na merilu denarnega plačila. Za vlogo za začetek civilnega sodnega postopka, katerega predmet je denarno plačilo, se taksa določi na naslednji način:

  • pri zneskih do 20 000 CZK se uporabi fiksna taksa v višini 1 000 CZK;
  • pri zneskih nad 20 000 CZK in do vključno 40 000 000 CZK znaša taksa 5 % zadevnega zneska;
  • pri zneskih nad 40 000 000 CZK znaša taksa 2 000 000 CZK plus 1 % od vrednosti zneska, ki presega 40 000 000 CZK; zneski nad 250 000 000 CZK se ne upoštevajo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obveznost plačila takse nastane z vložitvijo tožbe ali, v primeru pritožbe, z vložitvijo pritožbe; obveznost plačila takse lahko naloži tudi sodišče ali druga institucija. Taksa se plača ob nastanku taksne obveznosti.

Če taksa ni plačana ob vložitvi tožbe ali pritožbe, sodišče vložnika pozove, naj jo plača v roku, ki mu ga za to določi; če taksa v tem roku ni plačana, sodišče postopek ustavi (razen v nekaterih posebnih primerih, določenih v zakonu). Plačilo takse po izteku roka se ne upošteva.

Če postane sklep o ustavitvi postopka zaradi neplačila takse pravnomočen, obveznost plačila takse ugasne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Bančni podatki so na voljo na spletiščih posameznih sodišč, ki so dostopna prek spletnega portala https://www.justice.cz/. Takse v višini do 5 000 CZK se lahko plačajo tudi s kolki.

O vprašanjih glede takse za postopek odloča sodišče, ki je stvarno in krajevno pristojno za obravnavo zadeve in odločanje o njej na prvi stopnji. O vprašanjih glede takse za postopek pred pritožbenim sodiščem ali pritožbenim sodiščem zadnje stopnje odloča sodišče, ki je o zadevi odločalo na prvi stopnji, razen če je v nadaljevanju navedeno drugače.

Če mora oseba plačati takso v zvezi z odločbo pritožbenega sodišča ali pritožbenega sodišča zadnje stopnje, ki se nanaša na vsebino zadeve, ali v zvezi z odločbo pritožbenega sodišča ali pritožbenega sodišča zadnje stopnje, s katero se postopek konča, o sodni taksi odloča prvostopenjsko sodišče, če o tem ni odločilo pritožbeno sodišče ali pritožbeno sodišče zadnje stopnje.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Obveznosti zavezanca za plačilo sodne takse so izpolnjene, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro bančnega računa pristojnega sodišča ali ko so pristojnemu sodišču predloženi kolki. Zavezancu za plačilo sodne takse ni treba predložiti nobenih drugih dokazil.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.