Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Estonija

RazširiSkrči

Če je treba državno takso plačati na podlagi sodne odločbe, jo je treba plačati na račun, naveden v sodbi, in navesti referenčno številko, navedeno v sodbi.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Uvod

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Državne takse in druge stroške postopka urejata zakonik o civilnem postopku in zakon o državnih taksah. Državne takse in stroške postopka, ki jih je treba plačati sodišču, je mogoče plačati le z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ko vložite vlogo, boste morali plačati državno takso za kritje stroškov postopka. Med postopkom lahko nastanejo tudi drugi stroški, na primer stroški vročanja procesnih aktov in stroški tolmačenja ali prevajanja.

Koliko moram plačati?

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Višina državne takse je odvisna od višine zneska, ki ga zahtevate. Na primer, za zahtevek v višini 500 EUR boste morali plačati državno takso v višini 140 EUR, za zahtevek v višini 1 000 EUR bo državna taksa znašala 245 EUR, za zahtevek v višini 1 500 EUR bo višina državne takse 280 EUR, za zahtevek v višini 2 000 EUR pa bo taksa znašala 315 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Državno takso morate plačati vnaprej, ko vložite vlogo. Če še niste plačali državne takse, vam sodišče ponudi možnost, da jo plačate v roku, ki ga določi sodišče. Če državne takse ne plačate do tega roka, bo sodišče vašo vlogo zavrglo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državne takse je mogoče plačati le z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni možno. Za vsa plačila sodiščem je prejemnik plačila ministrstvo za finance.

Če državno takso plačate vnaprej, morate v polju za namen plačila na plačilnem nalogu čim bolj natančno navesti, za kateri postopek plačujete državno takso. Če oddate vlogo prek javnega sistema za obdelavo e-vlog, lahko državno pristojbino plačate v istem okolju prek spletne bančne povezave. Če je treba državno takso plačati na podlagi sodne odločbe, jo je treba plačati na račun, naveden v sodbi, in navesti referenčno številko, navedeno v sodbi.

Več informacij o računih za državne takse in referenčnih številkah sodišč je na voljo na spletišču estonskih sodišč.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišču morate predložiti podatke o plačilu državne takse, da lahko preveri prejem plačila. Predložiti je treba naslednje podatke: ime osebe, ki plačuje državno takso, podatke o banki in računu, na katerega je bila plačana državna taksa, plačani znesek in datum plačila. Sodišče lahko prejem plačila preveri po elektronski poti, zato vam ni treba predložiti plačilnega naloga, ki potrjuje plačilo državne takse. Vendar ga lahko sodišče po potrebi zahteva.

Zadnja posodobitev: 14/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.