Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Uvod

Če ste fizična oseba in pri sodišču vložite vlogo za evropski plačilni nalog (obrazec A Uredbe (ES) št. 1896/2006) ali to za vas stori odvetnik, ki vas zastopa, morate plačati ustrezne sodne stroške, določene v nacionalni zakonodaji. Če vlogo vložite osebno brez odvetnika, ste oproščeni plačila predujma za odvetniške stroške (glej uvodno izjavo 26 Uredbe). Če sodišče sprejme vašo vlogo in izda evropski plačilni nalog (obrazec E Uredbe), nato pa se ne vloži noben ugovor in je nalog razglašen za izvršljivega (obrazec G), boste prejeli nalog za izvršbo in morali plačati takso za overjeno kopijo (télos apográfou), ki je odvisna od vrste zahtevka (v skladu z zakonom o kolkovinah (Kódika Telón Chartosímou)).

Katere sodne takse je treba plačati?

Kadar predložite obrazec A, morate plačati kolkovino (télos chartosímou – kolek se pritrdi na vlogo; glej zakon o kolkovinah) in sodno kolkovino (télos dikastikoú ensímou – kupiti morate sodni kolek ali, v primeru elektronske različice, predložiti potrdilo B davčnega urada (DOY), ki mora biti vključeno v spis zadeve; glej zakon 3978/1912, kakor je bil spremenjen s členom 1(IC1) zakona 4093/2012: osem tisočic zahtevanega zneska plus parafiskalne dajatve, kadar zahtevani znesek presega 200 evrov). Poleg tega se zneski, ki se izračunajo glede na znesek terjatve, plačajo nacionalnim organom.

Koliko moram plačati?

Znesek sodnih stroškov se izračuna na podlagi zneska, za katerega se zahteva nalog v skladu z zgoraj navedeno zakonodajo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodišče ne bo obravnavalo vaše vloge za evropski plačilni nalog ali za izvršbo evropskega plačilnega naloga, ki je bil razglašen za izvršljivega.

Kako lahko plačam sodne takse?

Samo osebno pri sodišču, ki se mu predloži obrazec A ali od katerega se zahteva nalog za izvršbo na podlagi obrazca G. Trenutno ni predvideno elektronsko plačilo sodnih stroškov.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Pri sodišču morate vložiti vlogo.

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.