Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

V postopkih za evropski plačilni nalog, ki se začnejo za izvršbo nespornega denarnega zahtevka v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog, je treba plačati notarsko pristojbino, katere višina je določena z zakonom L iz leta 2009 o postopkih v zvezi s plačilnimi nalogi in odlokom ministra za pravosodje št. 14/1991 z dne 26. novembra 1991 o notarskih pristojbinah. V skladu s temi predpisi je treba ob začetku postopka plačati notarsko pristojbino, ki ustreza 3 % vrednosti zahtevka. Tožeča stranka lahko notarsko pristojbino plača pri notarju v gotovini ali s kreditno/debetno kartico, ali pa z nakazilom na bančni račun notarja ali s poštnim nalogom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ob začetku postopka je treba plačati notarsko pristojbino.

Koliko moram plačati?

Notarska pristojbina znaša 3 % neto vrednosti (tj. brez stroškov ali obresti) denarnega zahtevka oz. pri več zahtevkih 3 % vsote neto vrednosti zahtevkov, pri čemer znaša najmanj 5 000 HUF in največ 300 000 HUF. Če je v postopek vpletenih več kot pet oseb, je minimalna pristojbina 1 000 HUF, pomnoženo s številom strank v postopku. Če je denarni zahtevek izražen v drugi valuti kot HUF, se pristojbina plača glede na protivrednost zahtevka v HUF, izračunano po uradnem deviznem tečaju centralne banke na dan vložitve vloge.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ob začetku postopka ne plača notarske pristojbine, jo notar, ki vodi postopek, pozove k plačilu. Če tožeča stranka tega ne stori v za to določenem roku, notar zavrže vlogo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Tožeča stranka lahko notarsko pristojbino plača na enega od naslednjih načinov:

  1. z gotovinskim plačilom pri notarju, ki vodi postopek;
  2. s plačilom na plačilni račun notarja, ki vodi postopek, na katerem koli poštnem uradu z uporabo poštne nakaznice, ki jo je pripravil zadevni notar;
  3. z nakazilom na bančni račun notarja;
  4. s plačilom s kreditno/debetno kartico, če je ta možnost na voljo v uradu notarja, ki vodi postopek.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača pri notarju v gotovini ali s kreditno/debetno kartico, ji ni treba predložiti dokazila o izvedenem plačilu.

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača s poštno nakaznico, mora vlogi za evropski plačilni nalog priložiti potrdilo o vplačilu poštne nakaznice.

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača z nakazilom na bančni račun notarja, mora vlogi za evropski plačilni nalog priložiti dnevni izpisek stanja na računu ali kopijo takega izpiska, ki potrjuje, da je bil znesek knjižen v breme računa tožeče stranke.

Zadnja posodobitev: 07/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.