Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila o stroških postopka so določena v prečiščenem besedilu zakona o sodnih stroških (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) iz predsedniškega odloka št. 115 z dne 30. maja 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Katere sodne takse je treba plačati?

V civilnih tožbah vsaka stranka pokrije stroške svojih dokumentov in dokumentov, potrebnih za sodni postopek, če zakon ali sodišče zahteva, da jih mora stranka plačati (člen 8 prečiščenega besedila zakona o sodnih stroških, predsedniški odlok št. 115/2002).

V civilnih tožbah so plačljive naslednje takse:

  • standardna taksa za sprožitev sodnega postopka
  • taksa za vročitev
  • taksa za kopije

Koliko moram plačati?

Zneski za plačilo so določeni v členih 13 in 30 predsedniškega odloka št. 115/2002 o standardni taksi oziroma predplačilu za pokritje stroškov vročitve na zahtevo sodišča.

Takse za kopije urejajo člen 267 in naslednji predsedniškega odloka št. 115/2002 ter so navedene v tabelah 6, 7 in 8, priloženih temu odloku.

Na podlagi člena 46 zakona št. 374/1991 o ustanovitvi urada mediatorja (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Italiji so mediatorji pravno usposobljeni] se za dokumente in sodbe v zneskih do 1 033 EUR plača standardna taksa.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru neplačila sodišče ali družba za izterjavo dolgov (sporazum z družbo Equitalia Giustizia SpA) vroči plačilni nalog z navodili, kako izvesti plačilo standardne takse (člen 248 predsedniškega odloka št. 115/2002).

V primeru neplačila taks za kopije in zneska, navedenega v členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002, lahko sodišče zavrne prejem dokumenta (člen 285 predsedniškega odloka št. 115/2002).

Kako lahko plačam sodne takse?

Če se plačilo izvede v Italiji prek poštnega računa, je treba uporabiti obrazec F23 ali kolke, kupljene pri pooblaščenem prodajalcu tobačnih izdelkov.

Plačila iz tujine z bančnim nakazilom je treba izvesti na naslednji račun:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba sodišču predložiti ustrezno potrdilo, ki dokazuje izvedbo plačila.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.