Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi člena 33(2) zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums) sodne stroške (tiesas izdevumi) sestavljajo:

  • državna taksa (valsts nodeva),
  • upravna taksa (kancelejas nodeva) in
  • stroški, ki nujno nastanejo pri obravnavi zadeve.

Državna taksa se plača za vsako tožbo, ki se predloži sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe glede ločenega zahtevka v zvezi s predmetom spora, če se je postopek že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, kot določa člen 34 zakona o civilnem postopkuČlen 43 zakona o civilnem postopku določa osebe, ki so izvzete iz plačila sodnih stroškov (vključno z državno takso).

Sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, naloži plačilo vseh sodnih stroškov, ki jih je utrpela stranka, ki je v postopku uspela. Če je bilo tožbi delno ugodeno, sodišče odredi, da se sodni stroški tožniku povrnejo sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba uspešna, tožencu pa sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba zavrnjena. Državna taksa za stransko pritožbo (blakus sudzība) v zvezi s sodno odločbo se ne povrne, prav tako se državna taksa ne povrne za obnovo sodnega postopka po izdaji zamudne sodbe.

Če tožnik odstopi od tožbe, mora povrniti sodne stroške, ki jih je utrpel toženec. V takem primeru tožencu ni treba povrniti sodnih stroškov tožnika. Če pa tožnik odstopi od tožbe, ker je toženec zahtevke prostovoljno izpolnil po vložitvi tožbe, sodišče na predlog tožnika tožencu naloži povrnitev sodnih stroškov, ki jih je plačal tožnik.

Če sodišče odloči, da zadeve ne bo obravnavalo, na predlog toženca tožniku naloži povračilo sodnih stroškov, ki jih je plačal toženec.

Če je tožnik izvzet iz plačila sodnih stroškov, se tožencu naloži plačilo tožnikovih sodnih stroškov v državni proračun sorazmerno z deležem uspešnosti tožbe.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog se plača državna taksa.

Stranka bo morala v postopku morda plačati tudi druge sodne stroške, kot so upravna taksa (npr. za izdajo prepisov ali kopij listin v zvezi s postopkom) in stroški, povezani z obravnavo zadeve (npr. stroški, ki nastanejo zaradi iskanja toženca na predlog tožnika, ali stroški vročitve, izdaje in prevoda vabil in drugih sodnih pisanj).

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog morate plačati državno takso v znesku 2% celotnega dolga; taksa ne sme presegati 498,01 EUR. Znesek upravne takse se določi v skladu s členom 38 zakona o civilnem postopku. Znesek stroškov zaradi obravnave zadeve je odvisen od več dejavnikov (npr. od načina vročanja pisanj, tj. po pošti ali elektronski pošti).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožbi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ga določa zakon, sodišče v skladu s členom 133 zakona o civilnem postopku zadeve ne začne obravnavati in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila tožba vložena na dan predložitve tožbe sodišču.

Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da tožba ni bila vložena, in se vrne tožniku.

Vrnitev tožbe tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve, v skladu z rednim postopkom na podlagi zakona.

Če je treba za vročitev pisanj plačati sodne stroške, sodišče pisanja ne vroči, dokler zadevna taksa ni plačana. Če pa stroški za obravnavo zadeve niso prostovoljno plačani v državni proračun pred začetkom obravnave zadeve, se izterjajo v skladu s splošnimi pravili za izvrševanje sodb.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državna taksa se plača na račun državne blagajne (Valsts kase). Državna taksa (člen 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova se plača na račun državne blagajne. Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbiali drugega izvršilnega naslova (šesti odstavek člena 34 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV71TREL1060190911300

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Upravna taksa se plača na račun državne blagajne. Upravna taksa (člen 38 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija). Stroški v zvezi z obravnavo zadeve (člen 39 zakonika o civilnem postopku) in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila (člen 406(3) zakona o civilnem postopku):

Okrožna (mestna) sodišča in regionalna sodišča:

Prejemnik: Tiesu administrācija

Identifikacijska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ob vložitvi tožbe pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot to določa zakon. Upravno takso je treba plačati, preden se opravi posamezna storitev. Vse stroške v zvezi z obravnavo zadeve je treba plačati pred obravnavo zadeve.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.