Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Uvod

V zadevah, povezanih z evropskim plačilnim nalogom, se uporabljajo pravila za izračun in plačilo kolkovine iz odstavkov 1 do 3 člena ... kodeksa o civilnem postopku Republike Litve.

V skladu z Resolucijo št. 1240 Vlade Republike Litve z dne 27. oktobra 2011 o odobritvi pravil za izračun, plačilo, izravnavo in izplačilo kolkovine je to takso mogoče plačati tudi prek elektronskih sredstev.

Katere sodne takse je treba plačati?

Znesek kolkovine je opredeljen v naslednjem odstavku.

Koliko moram plačati?

Pri vlogi za sodno odločbo je kolkovina enaka četrtini zneska, ki se plača za pravdni postopek na sodišču, vendar ne nižja od desetih evrov, razen kadar je oseba zakonsko ali s sodno odločbo v celoti ali delno oproščena plačila kolkovine ali kadar se plačilo kolkovine odloži.

Če dolžnik po tem, ko je sodišče izdalo odločbo, predloži pripombe in upnik vloži tožbo v okviru standardnega postopka, se navedena kolkovina izravna z zneskom kolkovine, ki se plača za vlogo.

Če se šteje, da v primeru iz člena 439(6) kodeksa o civilnem postopku upnikova vloga ni bila vložena, se kolkovina vložniku ne vrne.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Vlogi je treba priložiti dokumente in druga dokazila, na katerih temelji vložnikova tožba, ter dokazilo o plačani kolkovini.

Če se kolkovina ne plača, sodišče izda nalog, v katerem opredeli potrebni rok za izpolnitev te obveznosti, ki ne sme biti krajši od sedmih dni. Nalog se pošlje najpozneje naslednji delovni dan po njegovi izdaji.

Če stranka v postopku, ki vloži procesni akt, v opredeljenem roku upošteva navodila sodišča, se šteje, da je bil procesni akt vložen na dan, ko je bil prvič vložen na sodišču. V nasprotnem primeru se šteje, da procesni akt ni bil vložen, sodnik pa najpozneje v petih delovnih dneh od zaključka roka za izpolnitev obveznosti izda nalog za vrnitev procesnega akta skupaj z vsemi spremnimi listinami osebi, ki ga je vložila.

Kako lahko plačam sodne takse?

Kolkovina se plača na račun za proračunske prihodke državnega davčnega inšpektorata v okviru ministrstva za finance, in sicer na način, ki ga izbere zadevna oseba (e-bančništvo, gotovinsko plačilo, bančno nakazilo itd.).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazilo o plačilu kolkovine je lahko nalog za plačilo ali drug dokument, ki potrjuje plačilo, vsebovati pa mora naslednje podatke:

  1. plačnikovo ime, priimek in osebno identifikacijsko številko (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja);
  2. ime, priimek in osebno identifikacijsko številko druge stranke (obtoženec, dolžnik itd.) (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja);
  3. datum plačila;
  4. kodo plačila;
  5. znesek plačila;
  6. namen plačila (naveden kot „kolkovina“, in ime sodišča, pri katerem je bil sprožen sodni postopek).

Kadar kolkovino plača zastopnik stranke v postopku (odvetnik, pravni pomočnik ali druga oseba, ki zastopa interese stranke), mora plačilni nalog ali drugi dokument, ki potrjuje plačilo, poleg zgoraj navedenih podatkov vsebovati še ime, priimek in osebno identifikacijsko številko (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja) zastopane stranke.

Če se kolkovina plača prek elektronskih sredstev, plačila kolkovine ni treba dokazovati z dodatnimi dokumenti.

Zadnja posodobitev: 23/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.