Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski plačilni nalog ureja Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog.

Sistem kolkovin je urejen z izredno uredbo št. 80/2013, ki velja od 26. junija 2013. Ta zakonodajni akt je bil sprejet po spremembi pravnega okvira za civilne postopke s sprejetjem zakonika o civilnem postopku in uveljavljanjem novih institucij, uvedenih s civilnim zakonikom.

Kolkovino morajo plačati vse fizične in pravne osebe za storitve, ki jih opravijo sodišča, pravosodno ministrstvo (Ministerul Justiției) in tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Možnost plačevanja kolkovine prek spleta je urejena z zakonom, vendar elektronski plačilni sistem do danes še ni operativen.

Katere sodne takse je treba plačati?

Kolkovino je treba plačati za postopke na prvi stopnji in pritožbene postopke, pod pogoji, ki jih določa zakon.

Fizične osebe lahko zaprosijo za znižanje, oprostitev ali obročno plačilo kolkovine na podlagi izredne vladne uredbe št. 51/2008 o državni pravni pomoči v civilnih zadevah, kakor je bila odobrena ter spremenjena in dopolnjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil naknadno spremenjen in dopolnjen. Pravnim osebam se lahko odobri olajšava za plačilo kolkovine v skladu s členom 42(2) izredne vladne uredbe št. 80/2013.

Koliko moram plačati?

V skladu s trenutno veljavno zakonodajo je višina kolkovine za vložitev vloge za evropski plačilni nalog določena v členu 3(1) izredne vladne uredbe št. 80/2013, kot sledi:

  1. pri vrednosti do 500 RON znaša kolkovina 8%, vendar ne manj kot 20 RON;
  2. pri vrednosti od 501 RON do 5 000 RON znaša kolkovina 40 RON + 7% za vrednosti, ki presegajo 500 RON;
  3. pri vrednosti od 5 001 do 25 000 RON znaša kolkovina 355 RON + 5% za vrednosti, ki presegajo 5 000 RON;
  4. pri vrednosti od 25 001 do 50 000 RON znaša kolkovina 1 355 RON + 3% za vrednosti, ki presegajo 25 000 RON;
  5. pri vrednosti od 50 001 do 250 000 RON znaša kolkovina 2 105 RON + 2% za vrednosti, ki presegajo 50 000 RON;
  6. pri vrednosti nad 250 000 RON znaša kolkovina 6 105 RON + 1% za vrednosti, ki presegajo 250 000 RON.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu z izredno vladno uredbo št. 80/2013 se kolkovina plača vnaprej. Če tožeča stranka ne izpolni svoje obveznosti plačila kolkovine do roka, ki je določen v zakonu ali ga je določilo sodišče, se vloga zavrže, ker ni kolkovana, ali, kjer je to primerno, se bo obravnavala v mejah zakonsko plačane kolkovine. Poleg tega, če je bila vloga za olajšavo za plačilo kolkovine zavrnjena in tožeča stranka ni plačala zahtevane kolkovine v roku, ki ga je določilo sodišče, ter v spis ni predložila nobenega dokazila o plačilu, sodišče vlogo zavrže, ker ni kolkovana.

Kako lahko plačam sodne takse?

Zavezanec za plačilo kolkovine lahko kolkovino plača v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na posebni račun za lokalne proračunske prihodke, t. i. „sodne in druge pristojbine“ („Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru“) ozemeljske upravne enote, v kateri ima fizična oseba prebivališče ali stalno prebivališče oz. kjer ima pravna oseba registrirani sedež. Stroške prenosa zneskov iz naslova kolkovine nosi zavezanec za plačilo kolkovine.

Če zavezanec za plačilo kolkovine nima prebivališča niti stalnega prebivališča oz. registriranega sedeža v Romuniji, se kolkovina plača na račun lokalnega proračuna ozemeljske upravne enote, v kateri je sedež sodišča, pri katerem je bila vložena tožba ali vloga.

Kolkovina se plača v gotovini pri davčnih in dajatvenih uradih ozemeljskih upravnih enot, v katerih ima fizična oseba prebivališče ali stalno prebivališče oz. ima pravna oseba registrirani sedež.

Poleg tega se lahko kolkovina plača z bančnim nakazilom in prek spleta.

V Romuniji do danes še ni bil uveden elektronski sistem za plačilo kolkovin, čeprav je ta način plačevanja določen v zakonu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Potrdilo o plačilu kolkovine, ki se izda za plačilo v gotovini, ali plačilni nalog se predloži ob začetku sodnega postopka.

Potrdila o plačilu v gotovini ali, če je primerno, plačilni nalogi za kolkovino nimajo standardne oblike; izdajo se v obliki, ki jo sprejme enota, v kateri se opravi plačilo.

Če tožeča stranka plača kolkovino po tem, ko ji je sodišče vročilo obvestilo v zvezi s tem, mora v spis predložiti dokazilo o plačilu kolkovine v desetih dneh od vročitve obvestila.

Dokazilo o plačilu kolkovine se lahko predloži osebno na sedežu sodišča ali po pošti, pri čemer se navede referenčna številka zadeve, za katero je bilo opravljeno plačilo, to je številka zadeve, ki je navedena na obvestilu, ki ga zadevni stranki vroči sodišče.

Zadnja posodobitev: 21/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.