Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Slovaškem so sodne takse urejene z zakonom št. 71/1992 o sodnih taksah in taksah za potrdila iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen.

Sodne takse se lahko plačajo z debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke.

Katere sodne takse je treba plačati?

V skladu s členom 1 zakona št. 71/1992 o sodnih taksah in taksah za potrdila iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen, se sodna taksa plača za posamezna dejanja ali sodne postopke, ki se izvedejo na podlagi predloga in kot dejanja državnih organov sodne uprave in tožilcev, navedena v taksni tarifi, ki je priloga k prej navedenemu zakonu.

Takse se plačajo tudi za postopke in dejanja, ki se v korist plačnika takse izvedejo brez vložitve predloga, če je to izrecno navedeno v taksni tarifi.

Koliko moram plačati?

Višina takse je navedena v taksni tarifi kot odstotek osnove za izračun takse ali kot fiksni znesek. Višina takse, ki je določena za posamezni postopek, se nanaša na postopek na eni stopnji. Taksa v enaki višini se plača tudi v pritožbenem postopku v isti zadevi.

Za vlogo za začetek postopka za evropski plačilni nalog se, če ni določena posebna tarifa, plača 6% vrednosti (zneska plačila) predmeta postopka ali vrednosti spornega predmeta, vendar ne manj kot 16,50 EUR. Enako velja za vložitev ugovora.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa ob vložitvi tožbe, zahtevka za začetek postopka, pritožbe ali pravnega sredstva pri kasacijskem sodišču ni bila plačana, sodišče zavezanca za plačilo takse pozove, da slednjo plača v določenem roku, praviloma v desetih dneh od prejema poziva. Če taksa kljub pozivu v tem roku ni plačana, sodišče ustavi postopek. Zavezanec za plačilo takse mora biti v pozivu obveščen o posledicah neplačila takse.

Sodišče postopka ne ustavi zaradi neplačila takse v naslednjih primerih:

  1. če je postopek že začelo;
  2. če se je razširilo področje tožbe ali zahtevka ali pa je bila vložena nasprotna tožba ali nasprotni zahtevek v isti zadevi po tem, ko se je postopek začel;
  3. če je zahtevalo plačilo takse v znesku, ki je v nasprotju z besedilom zadevnega zakona;
  4. če je obveznost plačila zavezanca za plačilo takse nastala zaradi vložitve zahtevka za odreditev izrednih ukrepov;
  5. če je bila vloga za oprostitev plačila takse vložena v roku za plačilo sodne takse in ji je sodišče ugodilo; če je sodišče odobrilo le delno oprostitev plačila takse, bo zavezanca za plačilo takse pozvalo k plačilu takse v znesku, ki ni zajet z oprostitvijo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse, ki jih zaračunajo sodišča, državni organi sodne uprave in tožilci, se lahko plačajo v gotovini, z debetno ali kreditno kartico, poštno nakaznico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke. Takse se lahko plačajo v gotovini, z debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke z uporabo tehnične opreme pravnega subjekta, ki je v 100-odstotni državni lasti in je upravljavec sistema, če je zadevni organ vzpostavil pogoje za to. Takse se lahko plačajo v gotovini, če so sodišča, državni organi sodne uprave in tožilci vzpostavili pogoje za ta način plačila in če taksa za posamezno zadevo ne presega 300 EUR, razen takse iz tarifne številke 17 (zadeve, ki se nanašajo na poslovni register), ki se lahko plača v gotovini, tudi če presega 300 EUR. Če je sodišče, državni organ sodne uprave ali tožilec vključen v centralni sistem evidenc o taksah, se takse, plačane s poštno nakaznico, debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke, plačajo na račun upravljavca sistema.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Plačilo takse se lahko dokaže s standardnimi dokazili o plačilu, ki se uporabljajo pri običajnih transakcijah (odvisno od načina plačila), tj. s potrdilom o gotovinskem plačilu, potrdilom o vplačilu poštne nakaznice, izpiskom računa itd.

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.