Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se plačujejo v postopku za evropski plačilni nalog, so določene v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E; v nadaljevanju: ZST-1) kot splošnem predpisu, ki ureja sodne takse.

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks v postopku za evropski plačilni nalog. V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank.

Katere sodne takse je treba plačati?

V postopku za evropski plačilni nalog je treba plačati enkratno sodno takso za celotni postopek. Zavezanec za plačilo te sodne takse je tožeča stranka, plačati pa jo mora ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišče.

Koliko moram plačati?

Višina sodne takse za postopek za evropski plačilni nalog, ki jo mora plačati tožeča stranka ob vložitvi vloge na sodišče, je odvisna od vrednosti predmeta postopka.

Količnik za odmero te takse znaša 1,2 (tarifna številka 1301 taksne tarife ZST-1), taksa pa se odmerja po tabeli iz 16. člena ZST-1. Ker je vrednostnih razredov veliko, jih na tem mestu ni mogoče natančno navesti.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ne plača sodne takse pravočasno, sodišče kljub temu izvede postopek, sodna taksa pa se po potrebi prisilno izterja.

Kako lahko plačam sodne takse?

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks za postopek za evropski plačilni nalog.

V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank, plačati pa jih je mogoče tudi neposredno pri ponudnikih plačilnih storitev ali na blagajnah sodišč (z gotovino ali preko POS terminala).

Za namen elektronskega plačevanja ima vsaka posamezna banka svoj spletni plačilni servis.

Sodno takso lahko taksni zavezanec plača vnaprej , t. j. ob vložitvi vloge za začetek postopka na sodišče, lahko pa vloži vlogo na sodišče in počaka, da mu sodišče pošlje plačilni nalog, na katerem so poleg zneska dolžne sodne takse navedeni še ostali podatki, potrebni za izvedbo plačila.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je sodna taksa plačana z navedbo ustrezne reference (ki jo taksnemu zavezancu sporoči sodišče v nalogu za plačilo sodne takse), taksni zavezanec ni dolžan dostaviti sodišču nikakršnih dokazil o plačilu. V tem primeru je namreč sodišče o izvršenem plačilu obveščeno preko posebnega sistema elektronskega bančništva (UJPnet), kjer je odločilnega pomena pri prepoznavanju konkretnega plačila pravilna referenca.

Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Za veljavnost navedenega potrdila niso predpisani nobeni posebni formalni pogoji. Na podlagi tega potrdila sodišče po potrebi preveri plačilo sodne takse v aplikaciji UJPnet (zlasti v primerih, ko sodna taksa ni plačana na blagajni sodišča).

Zadnja posodobitev: 02/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.