Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Uvod

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

Koliko znašajo stroški postopka?

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Kako se lahko izvede plačilo?

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Uvod

Stroški postopka v zadevah civilnega prava, ki zajemajo tudi evropski plačilni nalog oziroma postopek za evropski plačilni nalog, se plačajo državi na začetku postopka in na podlagi zahtevka ene od strank. Te stroške ureja zakon št. 10/2012 z dne 20. novembra 2012 o pravilih, ki urejajo določene stroške na področju pravosodja in nacionalnega instituta za toksikologijo in sodno medicino (spremenjen s kraljevo uredbo-zakonom št. 3/2013 z dne 22. februarja 2013) in odločba HAP/2662/2012 z dne 13. decembra 2012 (spremenjena z odločbo HAP/490/2013 z dne 27. marca 2013).

Te stroške ureja tudi kraljeva uredba-zakon št. 1/2015 z dne 27. februarja 2015 glede mehanizmov druge priložnosti, zmanjšanja finančnih stroškov in drugih socialnih ukrepov, ki je nadaljnje spremenila navedeni zakon št. 10/2012.

Plačilo stroškov se izvede prek davčne agencije Agencia Tributaria, in sicer z obrazcem, ki ga je mogoče prenesti s spleta in ki ga je treba izpolniti na naslednji način (kliknite tukaj), ali z aplikacijo, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (kliknite tukaj), in ki sprejme spletno plačilo, čeprav je ta trenutno na voljo le za velika podjetja.

Plačilo se mora izvesti ob predložitvi obrazca A. Plačilo stroškov lahko izvede pravni zastopnik ali odvetnik, ki deluje v imenu in za račun zavezanca, zlasti če ta ne biva v Španiji, pri čemer mu pred samoocenitvijo ni treba predložiti davčne identifikacijske številke. Pravni zastopnik oziroma odvetnik ne nosi davčne odgovornosti za navedeno plačilo.

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog so zavezanci za plačilo stroškov tisti, ki povzročijo začetek postopka, na podlagi katerega nastanejo stroški, t.j. tisti, ki na podlagi obrazca A vložijo tožbo ali nasprotno tožbo, vendar le če tožbeni zahtevek v okviru tega postopka temelji na dokumentu, ki velja za izvensodni izvršilni naslov v skladu z določbami člena 517 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 v zvezi s civilnim zakonikom, in presega 2 000 EUR, medtem ko so postopki, ki temeljijo na sodnih izvršilnih naslovih, plačila oproščeni. Poleg tega so plačila oproščene tudi vse fizične osebe in vse pravne osebe, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči in ki predložijo dokaze, da še vedno izpolnjujejo pogoje za dodelitev takšne pomoči.

Koliko znašajo stroški postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog se plača fiksni znesek v višini 100 EUR in variabilni znesek, ki je odvisen od višine tožbenega zahtevka in ki se izračuna tako, da se davčna osnova pomnoži z davčno stopnjo glede na naslednjo preglednico:

Davčna osnova

Zavezanec

Davčna stopnja

Zgornja meja variabilnega zneska stroškov

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna oseba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR dalje

Pravna oseba

0,25 %

10 000 EUR

Davčna osnova ustreza vrednosti postopka. Za evropski plačilni nalog in postopek za evropski plačilni nalog vrednost postopka ustreza višini glavnega tožbenega zahtevka, ki se mu prištejejo obresti in pogodbene kazni.

Za evropski plačilni nalog ali postopek za evropski plačilni nalog bi stroški za pravno osebo z davčno osnovo 9 000 EUR znašali 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Če zavezanec ne predloži potrdila o plačilu stroškov, ga tajnik sodišča (Letrado de la Administración de Justicia) pozove, naj mu potrdilo predloži, in s postopkom ne nadaljuje, dokler takšnega potrdila ne prejme. Nepredložitev potrdila, povezanega s samoocenitvijo, ne vpliva na roke, določene v procesnih pravilih, kar pomeni, da če zavezanec po pozivu tajnika sodišča v danem roku potrdila ne predloži, bo za postopek teklo zastaranje, zato bo postopek bodisi končan bodisi se bo nadaljeval, kot je v zadevnem primeru ustrezno.

Kako se lahko izvede plačilo?

Plačilo stroškov mora biti izvedeno s postopkom samoocenjevanja, preden zadevna stranka začne s pravnim postopkom. Plačilo stroškov postopka se izvede z uporabo uradnega obrazca 696 za samoocenitev stroškov sodnega postopka, ki se izpolni na naslednji način (kliknite tukaj), ali prek aplikacije, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (kliknite tukaj). Plačilo se lahko izvede tudi osebno v eni od pooblaščenih finančnih institucij; model je na voljo v španščini in angleščini.

Spletno plačilo je zaenkrat na voljo le za velika podjetja, medtem ko zaradi nedavnih sprememb zakonodaje v zvezi s stroški ni možno izvesti bančnega nakazila, plačati s kartico ali z bančnim trajnikom, saj tehnične rešitve za takšna plačila še niso vzpostavljene.

Stroški postopka so vključeni v brezplačno pravno pomoč, ki jo ureja zakon št. 1/1996 z dne 10. januarja 1996 o brezplačni pravni pomoči (za to področje glej zlasti člene 1 do 8 in 46 do 51).

Informacije v zvezi z brezplačno pravno pomočjo so na voljo na spletni strani https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kjer lahko zaprosite za dodelitev te pravice, tako da izberete odvetniško zbornico v kraju sodišča, ki bo obravnavalo zadevo.

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Potrdilo o plačilu stroškov, ki je v skladu z uradnim obrazcem (v papirni ali elektronski obliki) in ustrezno potrjeno, se priloži obrazcu A.

Trenutno Španija ne dopušča elektronskega pošiljanja obrazcev v zvezi z evropskim plačilnim nalogom ali postopkom za evropski plačilni nalog. Zato mora biti potrdilo o plačilu (v papirni ali elektronski obliki) predloženo v papirni obliki ali natisnjeno ter priloženo k drugim zahtevanim dokumentom.

Ko bo dokumente mogoče predložiti prek spleta, bo za uporabo te možnosti predviden popust v višini 10 % zneska stroškov. Zakon določa povračilo 60 % zneska stroškov v primeru dogovora ali strinjanja s tožbenim zahtevkom, ki vodi do zaključka postopka.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.