Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Belgija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

To področje urejajo členi 1017 do 1022 belgijskega sodnega zakonika (Code judiciaire) in člen 953 tega zakonika, ki se nanaša na plačilo stroškov za priče. Ureja ga tudi belgijski zakonik o pristojbinah za registracijo, hipoteke in storitve sodnega tajništva (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), zlasti člen 142 in naslednji ter člen 268 in naslednji, ki se nanašajo na pristojbine za registracijo.

Katere sodne takse je treba plačati?

Člen 1018 belgijskega sodnega zakonika določa naravo stroškov:

1.° Pristojbine za storitve sodnega tajništva in registracijo ter druge pristojbine. Pristojbine za storitve sodnega tajništva vključujejo pristojbine za uvrstitev na seznam zadev, sestavo dokumentov in izdajanje overjenih kopij (glej člen 268 in naslednje belgijskega zakonika o pristojbinah za registracijo, hipoteke in storitve sodnega tajništva). Pristojbina za uvrstitev na seznam zadev znaša od 30 EUR do 100 EUR, odvisno od sodišča. Pristojbina za sestavo dokumentov znaša 35 EUR.

Pristojbine za registracijo se plačajo za odločbe v zadevah, v katerih je znesek glavnice višji od 12 500 EUR (brez sodnih taks). Znašajo 3% tega zneska.

2.° Stroški sodnih postopkov ter s tem povezane plače in nagrade.

3.° Strošek izdaje overjene kopije sodbe: od 0,85 EUR do 5,75 EUR na stran.

4.° Stroški sredstev za dokazovanje ali pridobivanje dokazov, vključno z nagradami za izvedence in stroški za druge priče. S kraljevim odlokom z dne 27. julija 1972 je bil ta znesek določen na 200 BEF na pričo, kar danes ustreza znesku v višini približno 5 EUR.  Temu znesku se dodajo potni stroški (0,0868 EUR na kilometer).

Če se k pričanju pozove izvedenec, lahko sam določi znesek svojih stroškov in nagrad. Vendar mora biti metoda izračuna jasno navedena, sodišče pa lahko znesek, če je potrebno (na primer, kadar so stroški nastali po nepotrebnem), zniža v podrobni oceni sodnih taks.

5.° Potni stroški in dnevnice sodnikov, sodnih tajnikov in strank v zadevi, kadar je njihovo potovanje odredilo sodišče, in stroški za listine, če so bile sestavljene izključno za namene sojenja.

6.° Taksa za pripravo zadeve (člen 1022 belgijskega sodnega zakonika). To plača stranka, ki v zadevi ne uspe, gre pa za fiksni prispevek k pravnim stroškom in taksam stranke, ki je v zadevi uspela. Zneski temeljijo na indeksu cen življenjskih potrebščin ter se povečajo ali zmanjšajo za 10%, če se indeks poveča ali zmanjša za 10 odstotnih točk.

Znesek terjatve

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

od 750,01 EUR do 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR ali več

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nedenarne terjatve

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12.000,00 EUR

Sodišče za delovne spore (posebna pravila)

Znesek terjatve

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ali manj

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR ali manj

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR ali več

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nedenarne terjatve

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Pristojbine, nagrade in stroški varuha človekovih pravic, imenovanega v skladu s členom 1734 belgijskega sodnega zakonika.

Koliko moram plačati?

Glede na zgoraj navedeno je znesek, ki ga je treba plačati, v celoti odvisen od vsakega posameznega primera, to je od tega, ali ste uspeli ali ne, ali so bili pozvani izvedenci, ali so bile pozvane druge priče, ali so morali sodniki potovati v tujino, ali je bil v zadevo vključen varuh človekovih pravic itd.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Pristojbine za storitve sodnega tajništva se morajo plačati vnaprej, sicer se zadeva ne uvrsti na seznam.

Izvedenci pred začetkom dela vedno zahtevajo predujem.

Če zahtevate zaslišanje priče, morate najprej pri sodnem tajniku plačati zahtevani znesek. Če tega zneska ne plačate, se domneva, da zaslišanja priče več ne zahtevate.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo se lahko izvede s kreditnim plačilom ali plačilnim nalogom, elektronskim prenosom, gotovino ali čekom, ki se plača sodnemu tajništvu (ta možnost je rezervirana za delavce v pravosodju in sodne izvršitelje).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Vsa dokazila o plačilu morajo biti varno shranjena, da jih je mogoče na zahtevo takoj predložiti.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Bolgarija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Določbe o plačilu sodnih taks in stroškov v civilnem postopku, vključno s postopkom za evropski plačilni nalog, so določene v zakoniku o civilnem postopku oziroma tarifi o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku.

Zakonik o civilnem postopku:

„Osmo poglavje. Takse in stroški, oddelek I – Stroški sodnega postopka

Stroški sodnega postopka
Člen 68. Stroški sodnega postopka so denarna vrednost predmeta zadeve.

Stroški sodnega postopka
Člen 69. (1) Znesek stroškov sodnega postopka je:
1. v sodnih postopkih, ki zadevajo denarne terjatve: zahtevani znesek;

Določitev stroškov sodnega postopka
Člen 70. (1) Stroške sodnega postopka določi tožnik. Stroške sodnega postopka lahko toženec ali sodišče na lastno pobudo izpodbija najpozneje na prvem zaslišanju v okviru obravnave zadeve. V primeru neskladij med navedenimi in dejanskimi stroški določi stroške sodnega postopka sodišče.
(2) Povišanje stroškov sodnega postopka zaradi izdaje sodne odločbe se lahko izpodbija s pritožbo.
(3) Če je stroške sodnega postopka v času sprožitve sodnega postopka težko oceniti, sodišče določi približne stroške, pozneje pa se zaračuna dodatna taksa ali pa se presežna taksa povrne glede na stroške, ki jih sodišče opredeli pri odločitvi z odločbo.

Oddelek II. Državne takse in stroški

Prevzem taks in stroškov
Člen 71. (1) Za obravnavo zadeve se pobirajo državne takse za stroške sodnega postopka in sodni stroški. Kadar sodnega postopka ni mogoče oceniti, določi znesek državnih taks sodišče.
Državne takse
Člen 73. (3) Državne takse se v skladu s tarifo, ki jo sprejme ministrski svet, pobirajo, kadar se predloži vloga za varstvo ali pomoč ter kadar se izda dokument, za katerega se zaračunava taksa.

Priloge k vlogi
Člen 128. Vlogi se priloži naslednje:
1. pisno pooblastilo, kadar vlogo predloži pooblaščeni zastopnik;
2. dokazilo o plačilu državnih taks in stroškov, kadar se ti dolgujejo;
3. kopije vloge in njenih prilog v skladu s številom tožencev.

Preverjanje vloge
Člen 129. (1) Sodišče preveri skladnost vloge.
(2) Če vloga ni skladna z zahtevami iz člena 127(1) in člena 128, se tožniku naroči, naj v enem tednu odpravi neskladja, in se ga obvesti o možnosti pravne pomoči, če jo potrebuje in je upravičen do nje. Če tožnikov naslov ni naveden in sodišču ni znan, se to sporoči tako, da se na mestu, posebej namenjenem temu na sodišču, en teden pusti obvestilo.
(3) Če tožnik ne odpravi neskladij, se mu vloga in priloge vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa vloga ostane na voljo tožniku v uradu sodišča. Zoper vrnitev vloge brez kopije za vročitev se lahko vloži pritožba.“

Tarifa o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku
„Oddelek I
Takse, ki se zbirajo v sodnih postopkih
Člen 1. Za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo, ki jo vloži tretja oseba s samostojnimi pravicami, se pobira taksa v višini 4 % stroškov sodnega postopka, vendar ne manj kot 50 BGN.

13. Za izdajo potrdila se pobirajo takse v naslednjih zneskih:
2. potrdilo o izdaji evropskega plačilnega naloga in razglasitev izvršljivosti: 40 BGN;“

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državne takse se pobirajo za sprožitev sodnega postopka. Tožnik mora vlogi priložiti dokazilo o plačilu morebitnih državnih taks in stroškov, kadar se ti dolgujejo.

Koliko moram plačati?

Za vlogo za evropski plačilni nalog in vlogo za razglasitev izvršljivosti: 40 BGN.
Sodna taksa za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo, ki jo vloži tretja oseba s samostojnimi pravicami, v običajnih civilnih postopkih znaša 4 % stroškov sodnega postopka, vendar ne manj kot 50 BGN. Znesek stroškov sodnega postopka v sodnih postopkih z denarnimi zahtevki je zahtevani znesek. V primeru ugovora zoper vlogo za nalog za plačilo in izrecne privolitve za prehod na standardni sodni postopek mora tožnik nakazati sodišču preostanek takse za standardni sodni postopek.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožnik vlogi pri sprožitvi sodnega postopka ne priloži dokazila o plačilu državnih taks, ki se dolgujejo, se vloga šteje za nepravilno. V takem primeru sodišče tožniku pošlje sporočilo, v katerem mu naroči, naj v enem tednu plača državne takse. Če tožnikov naslov ni naveden in sodišču ni znan, se to sporoči tako, da se na mestu, posebej namenjenem temu na sodišču, en teden pusti obvestilo.
Če tožnik v enem tednu ne plača sodnih taks, se mu vloga in priloge vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa vloga ostane na voljo tožniku v sodnem tajništvu. V takem primeru se zadeva zavrne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, izplačilni dokument pa je treba prek tajništva sodišča predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo. Sodne takse ni mogoče plačati v gotovini na blagajni sodišča. Vsako sodišče ima sklenjeno pogodbo z banko, ki zagotavlja storitve sodišču. Bančni računi so navedeni na uradnem spletišču sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, izplačilni dokument pa je treba prek tajništva sodišča predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnava/-jo zadevo.

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Češka

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse ureja zakon št. 549/1991 o sodnih taksah. Taksna tarifa je priloga k navedenemu zakonu. Takse so prihodek državnega proračuna.

Takse se plačajo na račun, odprt za pristojno sodišče pri češki nacionalni banki. Takse v višini do 5 000 CZK se lahko plačajo tudi s kolki.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse v postopku za evropski plačilni nalog so urejene s splošnim predpisom. Uporabljajo se enaka pravila kot za druge civilnopravne postopke.

Koliko moram plačati?

Višine taks za sodne postopke so določene kot fiksni znesek ali kot odstotek, kadar je osnova za izračun takse izražena v denarnem znesku. Odstotek takse je zmnožek osnove za izračun takse in stopnje takse. Posamezne stopnje so določene v taksni tarifi, ki je priloga k zakonu št. 549/1991 o sodnih taksah.

Z vidika postopka za evropski plačilni nalog je relevantno osnovno pravilo, ki temelji na merilu denarnega plačila. Za vlogo za začetek civilnega sodnega postopka, katerega predmet je denarno plačilo, se taksa določi na naslednji način:

 • pri zneskih do 20 000 CZK se uporabi fiksna taksa v višini 1 000 CZK;
 • pri zneskih nad 20 000 CZK in do vključno 40 000 000 CZK znaša taksa 5 % zadevnega zneska;
 • pri zneskih nad 40 000 000 CZK znaša taksa 2 000 000 CZK plus 1 % od vrednosti zneska, ki presega 40 000 000 CZK; zneski nad 250 000 000 CZK se ne upoštevajo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obveznost plačila takse nastane z vložitvijo tožbe ali, v primeru pritožbe, z vložitvijo pritožbe; obveznost plačila takse lahko naloži tudi sodišče ali druga institucija. Taksa se plača ob nastanku taksne obveznosti.

Če taksa ni plačana ob vložitvi tožbe ali pritožbe, sodišče vložnika pozove, naj jo plača v roku, ki mu ga za to določi; če taksa v tem roku ni plačana, sodišče postopek ustavi (razen v nekaterih posebnih primerih, določenih v zakonu). Plačilo takse po izteku roka se ne upošteva.

Če postane sklep o ustavitvi postopka zaradi neplačila takse pravnomočen, obveznost plačila takse ugasne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Bančni podatki so na voljo na spletiščih posameznih sodišč, ki so dostopna prek spletnega portala Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/. Takse v višini do 5 000 CZK se lahko plačajo tudi s kolki.

O vprašanjih glede takse za postopek odloča sodišče, ki je stvarno in krajevno pristojno za obravnavo zadeve in odločanje o njej na prvi stopnji. O vprašanjih glede takse za postopek pred pritožbenim sodiščem ali pritožbenim sodiščem zadnje stopnje odloča sodišče, ki je o zadevi odločalo na prvi stopnji, razen če je v nadaljevanju navedeno drugače.

Če mora oseba plačati takso v zvezi z odločbo pritožbenega sodišča ali pritožbenega sodišča zadnje stopnje, ki se nanaša na vsebino zadeve, ali v zvezi z odločbo pritožbenega sodišča ali pritožbenega sodišča zadnje stopnje, s katero se postopek konča, o sodni taksi odloča prvostopenjsko sodišče, če o tem ni odločilo pritožbeno sodišče ali pritožbeno sodišče zadnje stopnje.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Obveznosti zavezanca za plačilo sodne takse so izpolnjene, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro bančnega računa pristojnega sodišča ali ko so pristojnemu sodišču predloženi kolki. Zavezancu za plačilo sodne takse ni treba predložiti nobenih drugih dokazil.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Nemčija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse v postopku za evropski plačilni nalog so urejene z zakonom o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz – GKG).

Sodni stroški se lahko plačajo ob vložitvi vloge ali s plačilom računa za sodne stroške. S tehničnega vidika se plačilo izvede z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

V členu 12(3) in (4) zakona o sodnih stroških je določeno, da se evropski plačilni nalog izda šele po plačilu določene takse.

Točni zneski taks so navedeni v prilogi k zakonu o sodnih stroških (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Točka 1100 KV-GKG za postopek za evropski plačilni nalog določa tarifo 0,5.

Znesek takse se določi na podlagi vrednosti spora, ki je običajno enaka znesku terjatve. Če so poleg glavne terjatve vključene tudi stranske terjatve v obliki obresti ali stroškov, se vrednost teh stranskih terjatev ne upošteva.

Koliko moram plačati?

Sodna taksa, ki jo je treba plačati v postopku za evropski plačilni nalog, znaša:

Vrednost spora do Znesek takse v EUR Vrednost spora do Znesek takse v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če se predujem sodnih stroškov ne plača, sodišče ne izda plačilnega naloga in postopek se ne nadaljuje.

Da lahko sodišče vplačilo poveže z ustrezno številko spisa, mora vložnik pri bančnem nakazilu navesti tudi številko spisa.

Kako lahko plačam sodne takse?

Predujem sodnih stroškov se lahko plača neposredno ob vložitvi vloge. Če še ni bil plačan, sodišče vložniku pošlje račun za sodne stroške.

(a) Bančno nakazilo

Plačilo z bančnim nakazilom je mogoče.

(b) Kreditna kartica

Plačilo s kreditno kartico ni mogoče.

(c) Bremenitev bančnega računa vložnika s strani sodišča

Plačilo z bremenitvijo bančnega računa vložnika ni mogoče.

(d) Brezplačna pravna pomoč

Če je bila vložniku odobrena brezplačna pravna pomoč, mu ni treba plačati nobenih sodnih stroškov ali predujmov. Prošnja za pravno pomoč se lahko vloži pri istem sodišču kot vloga za evropski plačilni nalog.

(e) Drugo

Drugih načinov plačila ni.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po izvršenem plačilu sodišče plačilo poveže z vlogo in vlogo obravnava.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Estonija

Uvod

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišču v Estoniji boste morali plačati državno takso v isti višini, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Državne takse in druge stroške postopka urejata kodeks o civilnem postopku in zakon o državnih taksah.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ob vložitvi vloge boste morali plačati državno takso, ki zajema stroške postopka. Poleg tega boste morda nosili stroške vročitve procesnih aktov med postopkom (stroški v višini 40–70 EUR za storitev sodnega uradnika, če se dokumenti vročijo v Estoniji, ali stroški prevajanja, če se vročijo v tujini). Drugih stroškov ni.

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišču v Estoniji boste morali plačati državno takso v isti višini, kot če bi vložili nacionalno vlogo, tj. v višini 3 % celotne terjatve (znesek zahtevanega denarja, tj. znesek glavne in stranske terjatve), vendar ne manj kot 65 EUR.

Za spremembo skrajšanega postopka za plačilni nalog v standardni sodni postopek boste morali plačati dodatno državno takso v višini, ki ni zajeta v državni taksi, ki ste jo plačali ob vložitvi vloge za skrajšani postopek za plačilni nalog. Višina državne takse, ki jo boste plačali za sodni postopek, je odvisna od zneska, ki ga terjate. Na primer, za terjatev do 350 EUR v sodnem postopku boste morali plačati državno takso v višini 100 EUR, za terjatev od 351 do 500 EUR državno takso v višini 140 EUR, za terjatev od 501 do 750 EUR državno takso v višini 175 EUR itd. (stopnje, veljavne od 16. maja 2022).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Državno takso morate plačati pred vložitvijo vloge. Če državne takse niste plačali, vam bo sodišče dalo možnost, da jo plačate v roku, ki ga bo določilo. Če državne takse v tem roku ne plačate, bo sodišče vašo vlogo zavrnilo.

Če vložite vlogo za spremembo skrajšanega postopka za plačilni nalog v sodni postopek, ta ne bo odobrena, dokler ne boste plačali dodatne državne takse za sodni postopek.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državne takse je mogoče plačati samo z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni mogoče. Pri vseh nakazilih sodiščem je prejemnik plačila ministrstvo za finance.

Na plačilnih nalogih, namenjenih državnemu organu ali fundaciji, ki jo je ustanovila država, mora biti kot prejemnik plačila navedeno ministrstvo za finance, navedena pa mora biti tudi številka tekočega računa.

Vsak organ ima svojo referenčno številko, na podlagi katere bo državna blagajna prejeti znesek prek e-državne blagajne nakazala na račun ustreznega organa.

Več informacij o računih za nakazilo državnih taks in referenčnih številkah sodišč najdete na Povezava se odpre v novem oknuspletišču estonskih sodišč.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišču morate predložiti potrdilo o plačilu državne takse, s katerim lahko preveri prejem državne takse. Na njem morajo biti naslednji podatki: ime osebe, ki je plačala državno takso, podatki o banki in računu, na katerega je bila nakazana državna taksa, plačani znesek in datum plačila. Sodišče lahko elektronsko potrdi prejem plačila, kar pomeni, da vam ni treba predložiti naloga za plačilo, ki potrjuje plačilo državne takse, vendar ga lahko sodišče od vas po potrebi zahteva.

Zadnja posodobitev: 24/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Irska

Nacionalni predpisi, ki se uporabljajo za plačilo sodnih taks:

Povezava se odpre v novem oknuzakonski instrument (S.I.) št. 22 iz leta 2014,

Povezava se odpre v novem oknuzakonski instrument (S.I.) št. 23 iz leta 2014,

Povezava se odpre v novem oknuzakonski instrument (S.I.) št. 24 iz leta 2014.

Irski nalogi za plačilo sodnih taks trenutno ne določajo nobene takse za vloge za evropski plačilni nalog. Vlogo lahko zato vložite brez kakršne koli takse.

Zadnja posodobitev: 11/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Grčija

Uvod

Če ste fizična oseba in pri sodišču vložite vlogo za evropski plačilni nalog (obrazec A Uredbe (ES) št. 1896/2006) ali to za vas stori odvetnik, ki vas zastopa, morate plačati ustrezne sodne stroške, določene v nacionalni zakonodaji. Če vlogo vložite osebno brez odvetnika, ste oproščeni plačila predujma za odvetniške stroške (glej uvodno izjavo 26 Uredbe). Če sodišče sprejme vašo vlogo in izda evropski plačilni nalog (obrazec E Uredbe), nato pa se ne vloži noben ugovor in je nalog razglašen za izvršljivega (obrazec G), boste prejeli nalog za izvršbo in morali plačati takso za overjeno kopijo (télos apográfou), ki je odvisna od vrste zahtevka (v skladu z zakonom o kolkovinah (Kódika Telón Chartosímou)).

Katere sodne takse je treba plačati?

Kadar predložite obrazec A, morate plačati kolkovino (télos chartosímou – kolek se pritrdi na vlogo; glej zakon o kolkovinah) in sodno kolkovino (télos dikastikoú ensímou – kupiti morate sodni kolek ali, v primeru elektronske različice, predložiti potrdilo B davčnega urada (DOY), ki mora biti vključeno v spis zadeve; glej zakon 3978/1912, kakor je bil spremenjen s členom 1(IC1) zakona 4093/2012: osem tisočic zahtevanega zneska plus parafiskalne dajatve, kadar zahtevani znesek presega 200 evrov). Poleg tega se zneski, ki se izračunajo glede na znesek terjatve, plačajo nacionalnim organom.

Koliko moram plačati?

Znesek sodnih stroškov se izračuna na podlagi zneska, za katerega se zahteva nalog v skladu z zgoraj navedeno zakonodajo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodišče ne bo obravnavalo vaše vloge za evropski plačilni nalog ali za izvršbo evropskega plačilnega naloga, ki je bil razglašen za izvršljivega.

Kako lahko plačam sodne takse?

Samo osebno pri sodišču, ki se mu predloži obrazec A ali od katerega se zahteva nalog za izvršbo na podlagi obrazca G. Trenutno ni predvideno elektronsko plačilo sodnih stroškov.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Pri sodišču morate vložiti vlogo.

Zadnja posodobitev: 21/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Španija

Uvod

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

Koliko znašajo stroški postopka?

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Kako se lahko izvede plačilo?

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Uvod

Stroški postopka v zadevah civilnega prava, ki zajemajo tudi evropski plačilni nalog oziroma postopek za evropski plačilni nalog, se plačajo državi na začetku postopka in na podlagi zahtevka ene od strank. Te stroške ureja Povezava se odpre v novem oknuzakon št. 10/2012 z dne 20. novembra 2012 o pravilih, ki urejajo določene stroške na področju pravosodja in nacionalnega instituta za toksikologijo in sodno medicino (spremenjen s Povezava se odpre v novem oknukraljevo uredbo-zakonom št. 3/2013 z dne 22. februarja 2013) in Povezava se odpre v novem oknuodločba HAP/2662/2012 z dne 13. decembra 2012 (spremenjena z Povezava se odpre v novem oknuodločbo HAP/490/2013 z dne 27. marca 2013).

Te stroške ureja tudi Povezava se odpre v novem oknukraljeva uredba-zakon št. 1/2015 z dne 27. februarja 2015 glede mehanizmov druge priložnosti, zmanjšanja finančnih stroškov in drugih socialnih ukrepov, ki je nadaljnje spremenila navedeni zakon št. 10/2012.

Povezava se odpre v novem oknuPlačilo stroškov se izvede prek davčne agencije Povezava se odpre v novem oknuAgencia Tributaria, in sicer Povezava se odpre v novem oknuz obrazcem, ki ga je mogoče prenesti s spleta in ki ga je treba izpolniti na naslednji način (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), ali z aplikacijo, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), in ki sprejme Povezava se odpre v novem oknuspletno plačilo, čeprav je ta trenutno na voljo le za velika podjetja.

Plačilo se mora izvesti ob predložitvi obrazca A. Plačilo stroškov lahko izvede pravni zastopnik ali odvetnik, ki deluje v imenu in za račun zavezanca, zlasti če ta ne biva v Španiji, pri čemer mu pred samoocenitvijo ni treba predložiti davčne identifikacijske številke. Pravni zastopnik oziroma odvetnik ne nosi davčne odgovornosti za navedeno plačilo.

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog so zavezanci za plačilo stroškov tisti, ki povzročijo začetek postopka, na podlagi katerega nastanejo stroški, t.j. tisti, ki na podlagi obrazca A vložijo tožbo ali nasprotno tožbo, vendar le če tožbeni zahtevek v okviru tega postopka temelji na dokumentu, ki velja za izvensodni izvršilni naslov v skladu z določbami Povezava se odpre v novem oknučlena 517 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 v zvezi s civilnim zakonikom, in presega 2 000 EUR, medtem ko so postopki, ki temeljijo na sodnih izvršilnih naslovih, plačila oproščeni. Poleg tega so plačila oproščene tudi vse fizične osebe in vse pravne osebe, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči in ki predložijo dokaze, da še vedno izpolnjujejo pogoje za dodelitev takšne pomoči.

Koliko znašajo stroški postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog se plača fiksni znesek v višini 100 EUR in variabilni znesek, ki je odvisen od višine tožbenega zahtevka in ki se izračuna tako, da se davčna osnova pomnoži z davčno stopnjo glede na naslednjo preglednico:

Davčna osnova

Zavezanec

Davčna stopnja

Zgornja meja variabilnega zneska stroškov

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna oseba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR dalje

Pravna oseba

0,25 %

10 000 EUR

Davčna osnova ustreza vrednosti postopka. Za evropski plačilni nalog in postopek za evropski plačilni nalog vrednost postopka ustreza višini glavnega tožbenega zahtevka, ki se mu prištejejo obresti in pogodbene kazni.

Za evropski plačilni nalog ali postopek za evropski plačilni nalog bi stroški za pravno osebo z davčno osnovo 9 000 EUR znašali 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Če zavezanec ne predloži potrdila o plačilu stroškov, ga tajnik sodišča (Letrado de la Administración de Justicia) pozove, naj mu potrdilo predloži, in s postopkom ne nadaljuje, dokler takšnega potrdila ne prejme. Nepredložitev potrdila, povezanega s samoocenitvijo, ne vpliva na roke, določene v procesnih pravilih, kar pomeni, da če zavezanec po pozivu tajnika sodišča v danem roku potrdila ne predloži, bo za postopek teklo zastaranje, zato bo postopek bodisi končan bodisi se bo nadaljeval, kot je v zadevnem primeru ustrezno.

Kako se lahko izvede plačilo?

Plačilo stroškov mora biti izvedeno s postopkom samoocenjevanja, preden zadevna stranka začne s pravnim postopkom. Plačilo stroškov postopka se izvede z uporabo Povezava se odpre v novem oknuuradnega obrazca 696 za samoocenitev stroškov sodnega postopka, ki se izpolni na naslednji način (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), ali prek aplikacije, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj). Plačilo se lahko izvede tudi osebno v eni od Povezava se odpre v novem oknupooblaščenih finančnih institucij; model je na voljo v Povezava se odpre v novem oknušpanščini in Povezava se odpre v novem oknuangleščini.

Spletno plačilo je zaenkrat na voljo le za velika podjetja, medtem ko zaradi nedavnih sprememb zakonodaje v zvezi s stroški ni možno izvesti bančnega nakazila, plačati s kartico ali z bančnim trajnikom, saj tehnične rešitve za takšna plačila še niso vzpostavljene.

Stroški postopka so vključeni v brezplačno pravno pomoč, ki jo ureja Povezava se odpre v novem oknuzakon št. 1/1996 z dne 10. januarja 1996 o brezplačni pravni pomoči (za to področje glej zlasti člene 1 do 8 in 46 do 51).

Informacije v zvezi z brezplačno pravno pomočjo so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kjer lahko zaprosite za dodelitev te pravice, tako da izberete odvetniško zbornico v kraju sodišča, ki bo obravnavalo zadevo.

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Potrdilo o plačilu stroškov, ki je v skladu z uradnim obrazcem (v papirni ali elektronski obliki) in ustrezno potrjeno, se priloži obrazcu A.

Trenutno Španija ne dopušča elektronskega pošiljanja obrazcev v zvezi z evropskim plačilnim nalogom ali postopkom za evropski plačilni nalog. Zato mora biti potrdilo o plačilu (v papirni ali elektronski obliki) predloženo v papirni obliki ali natisnjeno ter priloženo k drugim zahtevanim dokumentom.

Ko bo dokumente mogoče predložiti prek spleta, bo za uporabo te možnosti predviden popust v višini 10 % zneska stroškov. Zakon določa povračilo 60 % zneska stroškov v primeru dogovora ali strinjanja s tožbenim zahtevkom, ki vodi do zaključka postopka.

Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Hrvaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse so v Republiki Hrvaški določene v zakonu o sodnih taksah (Zakon o sudskim pristojbama, Narodne novine, št. 118/18) in uredbi o tarifi sodnih taks (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), ki jo predpiše vlada Republike Hrvaške.

V skladu s členom 5 zakona o sodnih taksah se takse, predpisane s tarifo, plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko. Za vloge, ki se vložijo v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se taksa plača ob vložitvi. Plačani znesek znaša polovico takse, določene s tarifo. Za odločbe, ki jih sodišče vroči v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se plača polovica takse, določene s tarifo, če se plača v treh dneh od elektronske vročitve odločbe.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih in gospodarskih sodnih postopkih. V skladu s členom 11 zakona o sodnih taksah so plačila sodnih taks oproščeni:

 1. Republika Hrvaška in organi državne oblasti;
 2. osebe in organi, ki izvajajo javna pooblastila, v postopkih, ki izhajajo iz izvajanja teh pooblastil;
 3. delavci v sporih in drugih postopkih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz delovnega razmerja;
 4. uradniki in uslužbenci v upravnih sporih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz uradniškega razmerja;
 5. invalidni vojni veterani iz hrvaške osamosvojitvene vojne na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status, in invalidne osebe na podlagi ustreznih dokumentov zavoda za izvedenstvo, poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 6. zakonci, otroci in starši vojakov, ki so umrli, izginili ali so bili ujeti in zaprti v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 7. zakonci, otroci in starši oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 8. begunci, razseljene osebe in osebe v postopku vračanja na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 9. prejemniki socialne podpore, ki prejemajo zajamčeno minimalno nadomestilo;
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito družin oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte pri opravljanju humanitarnih dejavnosti, in invalidske organizacije;
 11. otroci kot stranke v postopkih za preživljanje otrok ali postopkih v zvezi s terjatvami na podlagi te pravice;
 12. stranke, ki začnejo postopek za določitev materinstva ali očetovstva in postopek v zvezi s stroški, nastalimi z nosečnostjo in rojstvom zunajzakonskega otroka;
 13. stranke, ki zahtevajo vrnitev poslovne sposobnosti;
 14. mladoletne osebe v postopkih za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze;
 15. stranke v postopkih za izročitev otroka in uresničevanje osebnih stikov z otrokom;
 16. stranke, ki začnejo postopke v zvezi s pravicami iz obveznega pokojninskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravicami brezposelnih oseb na podlagi predpisov o zaposlovanju in pravicami s področja socialnega varstva;
 17. stranke, ki začnejo postopke za varstvo ustavno zajamčenih človekovih pravic in svoboščin proti končnim posamičnim aktom;
 18. stranke v postopkih za odškodnino zaradi onesnaženja okolja;
 19. sindikati in združenja sindikatov višje ravni v pravdnih postopkih za nadomestno sodno soglasje in kolektivnih delovnih sporih ter sindikalni zastopniki v pravdnih postopkih pri izvajanju pooblastil delavskega sveta;
 20. potrošniki kot stečajni dolžniki;
 21. druge osebe in organi, če je to določeno s posebnim zakonom.

Tuja država je oproščena plačila taks, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, sodišče zaprosi za pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

Oprostitev iz točke 10 se uporablja za tiste humanitarne organizacije, za katere minister, pristojen za zadeve socialnega varstva, izda ustrezno odločbo.

Oprostitev plačila sodnih taks se ne uporablja za organe občin in mest, razen če je bilo nanje s posebnim zakonom preneseno izvajanje javnih pooblastil.

V postopku za evropski plačilni nalog (EPN) se plačajo naslednje takse:

 • za predlog za EPN – plača tožnik;
 • za odločbo o EPN – plača tožnik;
 • za ugovor zoper EPN – plača toženec;

če postopek preide v pravdni postopek:

 • za sodbo – plača tožnik;
 • za pritožbo – plača pritožnik;
 • za odgovor na pritožbo – plača vložnik odgovora (odgovor na pritožbo ni obvezen);
 • izredno pravno sredstvo – revizija je dovoljena zoper odločbo sodišča druge stopnje, če vrednost spornega predmeta presega 200 000,00 HRK;
 • sodno takso plača vlagatelj revizije in oseba, ki poda odgovor na revizijo (odgovor ni obvezen).

Koliko moram plačati?

I. Za tožbo, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se plača sodna taksa glede na vrednost spornega predmeta (upošteva se samo vrednost glavnega zahtevka brez obresti in stroškov), in sicer:

od (HRK)

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Za zneske nad 15 000,00 HRK se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % na razliko nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

II. Za predlog za EPN, odločbo o EPN, odgovor na pritožbo in za revizijo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Za pritožbo zoper sodbo in za revizijo se plača dvakratni znesek sodne takse iz točke I.

IV. Če se med sodnim postopkom sklene sodna poravnava, se sodna taksa ne plača.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če stranka ne plača takse v predpisanem roku ali sodišča ne obvesti o tem, sodišče v nadaljnjem 15-dnevnem roku sklep o sodni taksi ali sklep o ugovoru opremi s potrdilom o izvršljivosti ter ga pošlje finančni agenciji za izvršbo na denarnih sredstvih stranke v skladu z določbami zakona, ki ureja izvršbo na denarnih sredstvih.

V skladu s členom 28 zakona o sodnih taksah mora sodišče stranko, ki je navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, vendar je ni plačala takoj, najprej opozoriti, da mora to storiti v treh dneh. Če stranka ne ravna v skladu z opozorilom ali če ni bila navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, in takse ni plačala, sodišče izda sklep o taksi, za katerega se plača dodatna taksa v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko.

Taksa se lahko v gotovini plača v računovodstvu sodišča, pri čemer mora sodišče v petih dneh od dneva plačila ta sredstva vplačati v proračunske prihodke od sodnih taks.

Takse se lahko plačajo s kolki, če taksa znaša manj kot 100 HRK.

Informacije o načinu plačila sodne takse se objavijo na spletišču e-Oglasna deska, spletiščih sodišč in v sodnih uradih.

Sodne takse se lahko plačajo pri kateri koli banki ali pošti na račun državnega proračuna Republike Hrvaške.

Za plačilo sodnih taks iz tujine je treba navesti naslednje podatke:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tekoči račun (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Sklic: 5045-20735-PIN (ali druga osebna identifikacijska številka plačnika)

Prejemnik: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške v imenu gospodarskega sodišča v Zagrebu

V opisu plačila se navede sodna taksa za zadevo ________ (številka sodnega spisa oziroma opis plačila, npr. sodna taksa za predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu sodne takse je treba dokazilo o plačilu poslati sodišču, ki obravnava zadevo, za katero se plača sodna taksa, vključno s sklicem na številko zadeve, ki se obravnava (če je številka zadeve znana), če pa se vlaga predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga, je treba dokazilo o bančnem plačilu priložiti predlogu.

Stranke pisanja sodišču pošiljajo po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko) ali v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč.

Zadnja posodobitev: 18/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Italija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila o stroških postopka so določena v prečiščenem besedilu zakona o sodnih stroških (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) iz predsedniškega odloka št. 115 z dne 30. maja 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Katere sodne takse je treba plačati?

V civilnih tožbah vsaka stranka pokrije stroške svojih dokumentov in dokumentov, potrebnih za sodni postopek, če zakon ali sodišče zahteva, da jih mora stranka plačati (člen 8 prečiščenega besedila zakona o sodnih stroških, predsedniški odlok št. 115/2002).

V civilnih tožbah so plačljive naslednje takse:

 • standardna taksa za sprožitev sodnega postopka
 • taksa za vročitev
 • taksa za kopije

Koliko moram plačati?

Zneski za plačilo so določeni v členih 13 in 30 predsedniškega odloka št. 115/2002 o standardni taksi oziroma predplačilu za pokritje stroškov vročitve na zahtevo sodišča.

Takse za kopije urejajo člen 267 in naslednji predsedniškega odloka št. 115/2002 ter so navedene v tabelah 6, 7 in 8, priloženih temu odloku.

Na podlagi člena 46 zakona št. 374/1991 o ustanovitvi urada mediatorja (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Italiji so mediatorji pravno usposobljeni] se za dokumente in sodbe v zneskih do 1 033 EUR plača standardna taksa.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru neplačila sodišče ali družba za izterjavo dolgov (sporazum z družbo Equitalia Giustizia SpA) vroči plačilni nalog z navodili, kako izvesti plačilo standardne takse (člen 248 predsedniškega odloka št. 115/2002).

V primeru neplačila taks za kopije in zneska, navedenega v členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002, lahko sodišče zavrne prejem dokumenta (člen 285 predsedniškega odloka št. 115/2002).

Kako lahko plačam sodne takse?

Če se plačilo izvede v Italiji prek poštnega računa, je treba uporabiti obrazec F23 ali kolke, kupljene pri pooblaščenem prodajalcu tobačnih izdelkov.

Plačila iz tujine z bančnim nakazilom je treba izvesti na naslednji račun:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba sodišču predložiti ustrezno potrdilo, ki dokazuje izvedbo plačila.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Ciper

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Postopkovna uredba, ki ureja uporabo postopka za evropski plačilni nalog na Cipru, je postopkovna uredba iz leta 2008 o postopku za evropski plačilni nalog (7/2008), ki je začela veljati 12. junija 2008.

Katere sodne takse je treba plačati?

Člen 25 navedene postopkovne uredbe določa, da sodne takse ne smejo biti višje od sodnih taks, ki se zaračunajo za redni civilni postopek v skladu z ustreznim cenikom, kakor je določen v obrazcu H iz Priloge VIII (naveden spodaj).

Koliko moram plačati?

Glej odgovor na vprašanje 2.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodne takse niso plačane, vaša vloga za evropski plačilni nalog ne bo obravnavana.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo prek ciprske centralne banke.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ko centralna banka okrožnemu sodišču potrdi, da je prejela nakazilo dobropisa, se zadeva predloži pristojnemu sodniku, ki, če so pogoji izpolnjeni, odredi izvršitev evropskega plačilnega naloga.

PRILOGA VIII

SODNE TAKSE

Obrazec H

Člen 25(2)

postopkovne uredbe iz leta 2008 o postopku za evropski plačilni nalog

Postavka

Upravna taksa (EUR)

(a) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 100 EUR, vendar ne presega 500 EUR

17,00

(b) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 500 EUR, vendar ne presega 2 000 EUR

31,00

(c) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 2 000 EUR, vendar ne presega 10 000 EUR

48,00

(d) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 10 000 EUR, vendar ne presega 50 000 EUR

94,00

(e) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 50 000 EUR, vendar ne presega 100 000 EUR

154,00

(f) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 100 000 EUR, vendar ne presega 500 000 EUR

256,00

(g) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 500 000 EUR, vendar ne presega 2 000 000 EUR

342,00

(h) kadar zahtevani znesek ali vrednost spora

presega 2 000 000 EUR

427,00

Če se znesek, ki ga vložnik zahteva, po vložitvi tožbe poveča, se plača razlika v taksah.

Če se vrednost spora poveča zaradi vložitve nasprotne tožbe, razliko v taksah plača toženec (stranka, ki je vložila nasprotno tožbo).

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Latvija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi Povezava se odpre v novem oknučlena 33(2) zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums) sodne stroške (tiesas izdevumi) sestavljajo:

 • državna taksa (valsts nodeva),
 • upravna taksa (kancelejas nodeva) in
 • stroški, ki nujno nastanejo pri obravnavi zadeve.

Državna taksa se plača za vsako tožbo, ki se predloži sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe glede ločenega zahtevka v zvezi s predmetom spora, če se je postopek že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, kot določa Povezava se odpre v novem oknučlen 34 zakona o civilnem postopkuPovezava se odpre v novem oknuČlen 43 zakona o civilnem postopku določa osebe, ki so izvzete iz plačila sodnih stroškov (vključno z državno takso).

Sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, naloži plačilo vseh sodnih stroškov, ki jih je utrpela stranka, ki je v postopku uspela. Če je bilo tožbi delno ugodeno, sodišče odredi, da se sodni stroški tožniku povrnejo sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba uspešna, tožencu pa sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba zavrnjena. Državna taksa za stransko pritožbo (blakus sudzība) v zvezi s sodno odločbo se ne povrne, prav tako se državna taksa ne povrne za obnovo sodnega postopka po izdaji zamudne sodbe.

Če tožnik odstopi od tožbe, mora povrniti sodne stroške, ki jih je utrpel toženec. V takem primeru tožencu ni treba povrniti sodnih stroškov tožnika. Če pa tožnik odstopi od tožbe, ker je toženec zahtevke prostovoljno izpolnil po vložitvi tožbe, sodišče na predlog tožnika tožencu naloži povrnitev sodnih stroškov, ki jih je plačal tožnik.

Če sodišče odloči, da zadeve ne bo obravnavalo, na predlog toženca tožniku naloži povračilo sodnih stroškov, ki jih je plačal toženec.

Če je tožnik izvzet iz plačila sodnih stroškov, se tožencu naloži plačilo tožnikovih sodnih stroškov v državni proračun sorazmerno z deležem uspešnosti tožbe.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga v skladu z Povezava se odpre v novem oknuUredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog se plača državna taksa.

Stranka bo morala v postopku morda plačati tudi druge sodne stroške, kot so upravna taksa (npr. za izdajo prepisov ali kopij listin v zvezi s postopkom) in stroški, povezani z obravnavo zadeve (npr. stroški, ki nastanejo zaradi iskanja toženca na predlog tožnika, ali stroški vročitve, izdaje in prevoda vabil in drugih sodnih pisanj).

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog morate plačati državno takso v znesku 2% celotnega dolga; taksa ne sme presegati 498,01 EUR. Znesek upravne takse se določi v skladu s Povezava se odpre v novem oknučlenom 38 zakona o civilnem postopku. Znesek stroškov zaradi obravnave zadeve je odvisen od več dejavnikov (npr. od načina vročanja pisanj, tj. po pošti ali elektronski pošti).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožbi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ga določa zakon, sodišče v skladu s Povezava se odpre v novem oknučlenom 133 zakona o civilnem postopku zadeve ne začne obravnavati in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila tožba vložena na dan predložitve tožbe sodišču.

Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da tožba ni bila vložena, in se vrne tožniku.

Vrnitev tožbe tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve, v skladu z rednim postopkom na podlagi zakona.

Če je treba za vročitev pisanj plačati sodne stroške, sodišče pisanja ne vroči, dokler zadevna taksa ni plačana. Če pa stroški za obravnavo zadeve niso prostovoljno plačani v državni proračun pred začetkom obravnave zadeve, se izterjajo v skladu s splošnimi pravili za izvrševanje sodb.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državna taksa se plača na račun državne blagajne (Valsts kase). Državna taksa (Povezava se odpre v novem oknučlen 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova se plača na račun državne blagajne. Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbiali drugega izvršilnega naslova (Povezava se odpre v novem oknušesti odstavek člena 34 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV71TREL1060190911300

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Upravna taksa se plača na račun državne blagajne. Upravna taksa (Povezava se odpre v novem oknučlen 38 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija). Stroški v zvezi z obravnavo zadeve (Povezava se odpre v novem oknučlen 39 zakonika o civilnem postopku) in stroški v zvezi z izvrševanjem obveznosti na podlagi obvestila (Povezava se odpre v novem oknučlen 406(3) zakona o civilnem postopku):

Okrožna (mestna) sodišča in regionalna sodišča:

Prejemnik: Tiesu administrācija

Identifikacijska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti informacije o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in identifikacijsko številko.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ob vložitvi tožbe pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot to določa zakon. Upravno takso je treba plačati, preden se opravi posamezna storitev. Vse stroške v zvezi z obravnavo zadeve je treba plačati pred obravnavo zadeve.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Litva

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

V zadevah, povezanih z evropskim plačilnim nalogom, se uporabljajo pravila za izračun in plačilo kolkovine iz odstavkov 1 do 3 člena ... kodeksa o civilnem postopku Republike Litve.

V skladu z Resolucijo št. 1240 Vlade Republike Litve z dne 27. oktobra 2011 o odobritvi pravil za izračun, plačilo, izravnavo in izplačilo kolkovine je to takso mogoče plačati tudi prek elektronskih sredstev.

Katere sodne takse je treba plačati?

Znesek kolkovine je opredeljen v naslednjem odstavku.

Koliko moram plačati?

Pri vlogi za sodno odločbo je kolkovina enaka četrtini zneska, ki se plača za pravdni postopek na sodišču, vendar ne nižja od desetih litasov, razen kadar je oseba zakonsko ali s sodno odločbo v celoti ali delno oproščena plačila kolkovine ali kadar se plačilo kolkovine odloži.

Če dolžnik po tem, ko je sodišče izdalo odločbo, predloži pripombe in upnik vloži tožbo v okviru standardnega postopka, se navedena kolkovina izravna z zneskom kolkovine, ki se plača za vlogo.

Če se šteje, da v primeru iz člena 439(6) kodeksa o civilnem postopku upnikova vloga ni bila vložena, se kolkovina vložniku ne vrne.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Vlogi je treba priložiti dokumente in druga dokazila, na katerih temelji vložnikova tožba, ter dokazilo o plačani kolkovini.

Če se kolkovina ne plača, sodišče izda nalog, v katerem opredeli potrebni rok za izpolnitev te obveznosti, ki ne sme biti krajši od sedmih dni. Nalog se pošlje najpozneje naslednji delovni dan po njegovi izdaji.

Če stranka v postopku, ki vloži procesni akt, v opredeljenem roku upošteva navodila sodišča, se šteje, da je bil procesni akt vložen na dan, ko je bil prvič vložen na sodišču. V nasprotnem primeru se šteje, da procesni akt ni bil vložen, sodnik pa najpozneje v petih delovnih dneh od zaključka roka za izpolnitev obveznosti izda nalog za vrnitev procesnega akta skupaj z vsemi spremnimi listinami osebi, ki ga je vložila.

Kako lahko plačam sodne takse?

Kolkovina se plača na račun za proračunske prihodke državnega davčnega inšpektorata v okviru ministrstva za finance, in sicer na način, ki ga izbere zadevna oseba (e-bančništvo, gotovinsko plačilo, bančno nakazilo itd.).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazilo o plačilu kolkovine je lahko nalog za plačilo ali drug dokument, ki potrjuje plačilo, vsebovati pa mora naslednje podatke:

 1. plačnikovo ime, priimek in osebno identifikacijsko številko (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja);
 2. ime, priimek in osebno identifikacijsko številko druge stranke (obtoženec, dolžnik itd.) (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja);
 3. datum plačila;
 4. kodo plačila;
 5. znesek plačila;
 6. namen plačila (naveden kot „kolkovina“, in ime sodišča, pri katerem je bil sprožen sodni postopek).

Kadar kolkovino plača zastopnik stranke v postopku (odvetnik, pravni pomočnik ali druga oseba, ki zastopa interese stranke), mora plačilni nalog ali drugi dokument, ki potrjuje plačilo, poleg zgoraj navedenih podatkov vsebovati še ime, priimek in osebno identifikacijsko številko (pri pravnih osebah: ime in registracijsko številko podjetja) zastopane stranke.

Če se kolkovina plača prek elektronskih sredstev, plačila kolkovine ni treba dokazovati z dodatnimi dokumenti.

Zadnja posodobitev: 31/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Luksemburg

Vložitev tožbe pri civilnem sodniku ( la saisine du juge civil) je povezana samo s fiksnimi stroški sodnega izvršitelja in stroški odvetnika. Načeloma  na ravni civilnih sodišč ni sodnih stroškov. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršbo odločbe in na zahtevo stranke, ki je v zadevi uspela.
Zadnja posodobitev: 20/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Madžarska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

V postopkih za evropski plačilni nalog, ki se začnejo za izvršbo nespornega denarnega zahtevka v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog, je treba plačati notarsko pristojbino, katere višina je določena z zakonom L iz leta 2009 o postopkih v zvezi s plačilnimi nalogi in odlokom ministra za pravosodje št. 14/1991 z dne 26. novembra 1991 o notarskih pristojbinah. V skladu s temi predpisi je treba ob začetku postopka plačati notarsko pristojbino, ki ustreza 3 % vrednosti zahtevka. Tožeča stranka lahko notarsko pristojbino plača pri notarju v gotovini ali s kreditno/debetno kartico, ali pa z nakazilom na bančni račun notarja ali s poštnim nalogom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ob začetku postopka je treba plačati notarsko pristojbino.

Koliko moram plačati?

Notarska pristojbina znaša 3 % neto vrednosti (tj. brez stroškov ali obresti) denarnega zahtevka oz. pri več zahtevkih 3 % vsote neto vrednosti zahtevkov, pri čemer znaša najmanj 5 000 HUF in največ 300 000 HUF. Če je v postopek vpletenih več kot pet oseb, je minimalna pristojbina 1 000 HUF, pomnoženo s številom strank v postopku. Če je denarni zahtevek izražen v drugi valuti kot HUF, se pristojbina plača glede na protivrednost zahtevka v HUF, izračunano po uradnem deviznem tečaju centralne banke na dan vložitve vloge.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ob začetku postopka ne plača notarske pristojbine, jo notar, ki vodi postopek, pozove k plačilu. Če tožeča stranka tega ne stori v za to določenem roku, notar zavrže vlogo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Tožeča stranka lahko notarsko pristojbino plača na enega od naslednjih načinov:

 1. z gotovinskim plačilom pri notarju, ki vodi postopek;
 2. s plačilom na plačilni račun notarja, ki vodi postopek, na katerem koli poštnem uradu z uporabo poštne nakaznice, ki jo je pripravil zadevni notar;
 3. z nakazilom na bančni račun notarja;
 4. s plačilom s kreditno/debetno kartico, če je ta možnost na voljo v uradu notarja, ki vodi postopek.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača pri notarju v gotovini ali s kreditno/debetno kartico, ji ni treba predložiti dokazila o izvedenem plačilu.

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača s poštno nakaznico, mora vlogi za evropski plačilni nalog priložiti potrdilo o vplačilu poštne nakaznice.

Če tožeča stranka notarsko pristojbino plača z nakazilom na bančni račun notarja, mora vlogi za evropski plačilni nalog priložiti dnevni izpisek stanja na računu ali kopijo takega izpiska, ki potrjuje, da je bil znesek knjižen v breme računa tožeče stranke.

Zadnja posodobitev: 07/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Malta

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Takse, ki se uporabljajo za postopek za evropski plačilni nalog, so določene v členu 1(2), členu 2 in členu 13(1) tarife B poglavja 12 Zakonodaje Malte, Zakonika o organizaciji sodišč in civilnem postopku.

Sodne takse ni mogoče plačati z elektronskimi sredstvi.

Katere sodne takse je treba plačati?

Plačilo takse je potrebno v zvezi z naslednjimi obrazci:

Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog

Obrazec D – Odločitev o zavrnitvi vloge za evropski plačilni nalog

Obrazec E – Evropski plačilni nalog

Obrazec F – Ugovor zoper evropski plačilni nalog

Obrazec G – Potrdilo o izvršljivosti

Koliko moram plačati?

Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog: vpisna taksa v višini 30,00 EUR in taksa v višini 7,20 EUR za vsako obvestilo tožencu in tožeči stranki z uporabo obrazca D ali E

Obrazec F – Ugovor zoper evropski plačilni nalog: vpisna taksa v višini 30,00 EUR in taksa v višini 7,20 EUR za vsako obvestilo tožeči stranki

Obrazec G – Potrdilo o izvršljivosti: taksa v višini 20,00 EUR

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obrazec se ne obdela, dokler plačilo ni izvedeno.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo na naslednji bančni račun:

Ime/naziv imetnika računa

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (mednarodna številka bančnega računa)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalna oznaka banke

IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA 01100

Številka računa

40001EUR-CMG5-001-H

Koda BIC/SWIFT

MALTMTMT

Ime banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Naslov banke

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Valuta računa

EURO

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložiti morate potrdilo o plačilu, ki ga je izdala banka, prek katere je bilo plačilo izvedeno.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Nizozemska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

V okviru postopka za evropski plačilni nalog (Uredba (ES) št. Povezava se odpre v novem oknu1896/2006, ki se je začela uporabljati 12. decembra 2008) lahko upniki izterjajo nesporne zahtevke v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah po enotnem postopku, ki deluje na podlagi standardnih obrazcev. Navzočnost strank v postopku pred sodiščem ni potrebna. Uredba se uporablja za vse države članice EU razen Danske.

Sodni svet (Raad voor de rechtspraak) je imenoval Okrožno sodišče v Haagu (Rechtbank Den Haag) kot edino okrožno sodišče, pristojno za obravnavo zadev v zvezi z evropskim plačilnim nalogom. Če je vložen ugovor, se lahko postopek nadaljuje v skladu z običajnimi pravili krajevne pristojnosti.

Za vložitev vloge v postopku za evropski plačilni nalog je treba uporabiti obrazec A. Obrazec je na voljo v vseh jezikih Evropske unije na spletišču Evropske komisije.

Obrazec

Vloge pri Okrožnem sodišču v Haagu se lahko vložijo samo v nizozemskem jeziku.

Vloge v okviru postopka za evropski plačilni nalog se lahko pošljejo na naslov:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Za več informacij lahko pokličete tajništvo za splošne zadeve pri Okrožnem sodišču v Haagu (griffie Algemene Zaken) na naslednjo telefonsko številko: +31 703812264.

Katere sodne takse je treba plačati?

Takse so odvisne od zneska glavnega zahtevka. Glej tudi vprašanje: Koliko moram plačati?

Koliko moram plačati?

Pregled Povezava se odpre v novem oknuveljavnih taks za leto 2019 je prikazan spodaj.

Narava/znesek zahtevka ali vloge

Sodna taksa za osebe, ki niso fizične osebe

Sodna taksa za fizične osebe

Sodna taksa za osebe z omejenimi finančnimi sredstvi

Sodna taksa za zadeve, ki jih obravnava kantonski oddelek sodišča

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo:

nedoločenega zneska ali

zneska, ki ne presega 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 500 EUR, vendar ne presega 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Sodna taksa za zadeve, ki jih obravnava civilnopravni oddelek sodišča

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo:

nedoločenega zneska

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki ne presega 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Zadeve v zvezi z zahtevkom ali vlogo v znesku, ki presega 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Več informacij je na voljo na spletiščih Povezava se odpre v novem oknuRechtspraak.nl in Povezava se odpre v novem oknuRaad voor Rechtsbijstand.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodne takse niso plačane pravočasno, se vloga morda ne bo obravnavala in bo zavržena.

Kako lahko plačam sodne takse?

Vložnik prejme račun za plačilo sodne takse. Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu sodne takse počakajte na nadaljnje informacije od Okrožnega sodišča v Haagu.

Uredba o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog določa, da sodišče izda evropski plačilni nalog, kakor hitro je to mogoče in načeloma v 30 dneh od vložitve vloge.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuVeljavne takse za leto 2019

Povezava se odpre v novem oknuRechtspraak.nl

Povezava se odpre v novem oknuRaad voor Rechtsbijstand

Povezava se odpre v novem oknuUredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

Zadnja posodobitev: 25/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Avstrija

Na tej strani so informacije o sodnih taksah v Avstriji.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog določa, da skupni znesek sodnih taks postopka za evropski plačilni nalog in rednega civilnega postopka, do katerega pride v primeru ugovora zoper evropski plačilni nalog v državi članici, ne presega zneska sodnih taks rednega civilnega postopka brez predhodnega postopka za evropski plačilni nalog v tej državi članici. Za postopke v zvezi z vlogami za evropski plačilni nalog torej velja pavšalna taksa na podlagi tarifne postavke 1 (Tarifpost 1) zakona o sodnih taksah (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ki se plača v vseh nacionalnih postopkih za izdajo plačilnega naloga in civilnih postopkih.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopke v zvezi z vlogami za evropski plačilni nalog se na prvi stopnji uporablja tarifna postavka 1 zakona o sodnih taksah v skladu z opombo 1 k tarifni postavki 1 navedenega zakona. Ta pavšalna taksa se plača ne glede na to, ali je postopek končan ali ne. Znižanja se uporabijo samo, če je vloga takoj umaknjena ali zavrnjena, preden je vročena nasprotni stranki (taksa se zniža na eno četrtino; opomba 3 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah), ali če se postopek na prvi obravnavi konča s poravnavo (taksa se zniža na polovico; opomba 2 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah). V avstrijskem sistemu sodnih taks se taksa v civilnem postopku na prvi stopnji plača samo za vlogo, s katero se začne postopek (v tem primeru za vlogo za evropski plačilni nalog). Za nadaljnje postopke na prvi stopnji ni dodatnih sodnih taks.

V skladu s členom 2(1)(a) zakona o sodnih taksah obveznost plačila takse nastane z vložitvijo vloge za evropski plačilni nalog pri sodišču. Takso je treba plačati ob vložitvi. Najpozneje do tega trenutka je treba vložiti tudi vloge za oprostitev plačila sodnih taks na podlagi pravne pomoči (Verfahrenshilfe), če so izpolnjeni pogoji za to.

Zahteva za ponovno preučitev na podlagi člena 20 Uredbe je brezplačna (ne glede na to, ali je njen namen doseči pravno sredstvo, podobno restitutio in integrum (odstavek 1), ali vsebinsko presojo (odstavek 2)).

Koliko moram plačati?

Izračun sodnih taks za postopek na prvi stopnji je odvisen od vrednosti predmeta zahtevka (vrednost spornega predmeta = višina zahtevka, ki se uveljavlja) in števila strank. Za ponazoritev je v nadaljevanju prikazana celotna preglednica tarif na podlagi tarifne postavke 1 Povezava se odpre v novem oknuzakona o sodnih taksah (stanje od 1. avgusta 2017; kliknite tukaj za veljavno besedilo zakona o sodnih taksah):

Tarifna postavka 1

Vrednost spornega predmeta

Višina takse

ne presega

150 EUR

23 EUR

presega

150 EUR, vendar ne presega

300 EUR

45 EUR

presega

300 EUR, vendar ne presega

700 EUR

64 EUR

presega

700 EUR, vendar ne presega

2 000 EUR

107 EUR

presega

2 000 EUR, vendar ne presega

3 500 EUR

171 EUR

presega

3 500 EUR, vendar ne presega

7 000 EUR

314 EUR

presega

7 000 EUR, vendar ne presega

35 000 EUR

743 EUR

presega

35 000 EUR, vendar ne presega

70 000 EUR

1 459 EUR

presega

70 000 EUR, vendar ne presega

140 000 EUR

2 919 EUR

presega

140 000 EUR, vendar ne presega

210 000 EUR

4 380 EUR

presega

210 000 EUR, vendar ne presega

280 000 EUR

5 840 EUR

presega

280 000 EUR, vendar ne presega

350 000 EUR

7 299 EUR

presega

350 000 EUR

1,2 % vrednosti spornega predmeta plus 3 488 EUR

Če sta več kot dve stranki, se lahko v skladu s členom 19a zakona o sodnih taksah uporabi dodatek za večje število strank v višini 10–50 %.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru zamude pri plačilu je treba v skladu s členom 31 zakona o sodnih taksah plačati fiksno denarno kazen v višini 22 EUR (stanje od 1. avgusta 2017). Vendar zamuda pri plačilu sodne takse ne vpliva na izvedbo samega civilnega postopka. Sodni postopki niso odvisni od plačila sodnih taks, ampak potekajo popolnoma neodvisno.

Izterjava sodnih taks s strani sodnega organa je urejena z zakonom o izterjavi sodnih plačil (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). Če mora sodni organ zaradi neplačila izdati plačilni nalog (izvršilni naslov za izterjavo sodnih taks) na podlagi člena 6a zakona o izterjavi sodnih plačil, se zaračuna dodatna taksa za izterjavo v višini 8 EUR (stanje od 1. januarja 2014).

Kako lahko plačam sodne takse?

Načini plačila so določeni v členu 4 zakona o sodnih taksah. V skladu s členom 4 se lahko takse plačajo z bančno kartico z bankomatno funkcijo ali kreditno kartico, z vplačilom ali bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z gotovinskim plačilom pri tem sodišču. Bančni podatki sodišča so na voljo na spletišču zveznega ministrstva za pravosodje (Bundesministerium für Justiz) na naslovu Povezava se odpre v novem oknuPovezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/ pod zavihkom „Sodišča“ (Gerichte).

Poleg tega se lahko vse takse plačajo tudi z direktno obremenitvijo, če je bilo sodišče (ali avstrijsko sodstvo na splošno) pooblaščeno, da z računa, ki ga sporoči stranka, ki dolguje takse, poravna sodne takse in jih položi na račun sodišča. V tem primeru morata biti v vlogi (za evropski plačilni nalog) navedena račun, s katerega je treba poravnati takse, in pooblastilo za poravnavo taks z računa, na primer z vključitvijo sklica „Gebühreneinzug!“ („Izterjava taks!“) ali „AEV!“ („Uredba o direktni obremenitvi!“). Pri omejenem pooblastilu je lahko v vlogi naveden tudi najvišji znesek, s katerim je mogoče bremeniti račun (člena 5 in 6 uredbe o direktni obremenitvi (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Če je vloga za evropski plačilni nalog vložena z uporabo avstrijskega sistema e-pravosodja (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), je treba takse plačati z direktno obremenitvijo. V tem primeru ni mogoče določiti najvišjega zneska, s katerim se lahko bremeni račun.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če imajo zvezni organi pravico zahtevati plačilo sodnih taks ob vložitvi vloge (vloge za evropski plačilni nalog) in ne obstaja dovoljenje za direktno obremenitev, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu taks (dokazilo o nakazilu) (člen 4 zakona o sodnih taksah). Če je plačilo opravljeno z bančno kartico, kreditno kartico, vplačilom ali nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z direktno obremenitvijo računa stranke, avstrijska zvezna računovodska agencija (Buchhaltungsagentur des Bundes) sodni organ šele pozneje obvesti o knjiženju plačil na račun sodišča. Postopek v zvezi s predpisovanjem sodnih taks se konča, ko je predloženo dokazilo o (celotnem) plačilu.

V primeru preplačila se lahko v petih letih vloži zahtevek za povračilo preplačanih sodnih taks (člen 6c zakona o izterjavi sodnih plačil).

Sorodna povezava

Povezava se odpre v novem oknuZakon o sodnih taksah

Zadnja posodobitev: 22/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Poljska

Uvod

Katere sodne takse moram plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Takse v civilnih postopkih ureja zakon o sodnih stroških (civilne zadeve) z dne 28. julija 2005 (prečiščeno besedilo: Uradni list 2014, zadeva 1025). Taksa se praviloma plača za vsak vloženi tožbeni zahtevek, vključno z zahtevki, vloženimi kot del postopkov, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog. Poljsko pravo z zgoraj navedenim zakonom (naslov IV – Oprostitev plačila sodnih stroškov) omogoča vložitev vloge za oprostitev teh stroškov.

Katere sodne takse moram plačati?

V primeru postopka za evropski plačilni nalog se uporablja taksa, izračunana glede na vrednost spornega predmeta.

Koliko moram plačati?

Taksa, izračunana glede na vrednost spornega predmeta, se pobira v zadevah, ki zadevajo lastninske pravice in zneske v višini do 5% zneska spora (tj. zneska, opredeljenega v tožbenem zahtevku), vendar ne sme biti nižja od 30 PLN ali višja od 100 000 PLN. Če se vloga za evropski plačilni nalog razveljavi, se pobere pol takse.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu s členom 1262(1) kodeksa o civilnem postopku z dne 17. novembra 1964 (Uradni list št. 43, zadeva 269, kakor je bil spremenjen) sodišče ne bo ukrepalo po prejemu procesnega akta, za katerega ni bila plačana zahtevana taksa. Z drugimi besedami, kadar se na ustrezno pristojnem sodišču vloži procesni akt (tožbeni zahtevek), je treba plačati takso ali vložiti vlogo za oprostitev sodnih stroškov.

Postopkovne posledice neplačila taks za procesni akt so med drugim določene v Povezava se odpre v novem oknučlenih 130 in Povezava se odpre v novem oknu1302 kodeksa o civilnem postopku.

V skladu s členom 130 kodeksa o civilnem postopku predsedujoči sodnik, če procesnega akta (vključno s tožbenim zahtevkom) ni mogoče obdelati zaradi neplačila takse, pozove stranko, naj izvede plačilo v enem tednu; če tega ne naredi, se ji procesni akt vrne. Če procesni akt vloži oseba, ki živi v tujini in nima pooblaščenega zastopnika na Poljskem, predsedujoči sodnik določi rok za plačilo takse, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Če se taksa v tem roku ne plača, se procesni akt vrne stranki. Če se taksa v tem roku plača, ima procesni akt pravne učinke od datuma, ko je bil vložen.

V skladu s členom 1302 zakonika o civilnem postopku se procesni akt, ki ga je vložil odvetnik ali patentni zastopnik ter ni bil plačan, vrne brez poziva k plačilu, če je taksa fiksna ali sorazmerna z zneskom spora, kakor ga je določila stranka. Če se taksa za procesni akt plača v enem tednu od vročitve odločitve o vračilu akta, pa ima akt pravne učinke od datuma, ko je bil vložen.

Kako lahko plačam sodne takse?

Ureditev plačila sodnih taks v civilnih zadevah je določena z Povezava se odpre v novem oknuOdlokom ministra za pravosodje z dne 31. januarja 2006 o ureditvi plačila sodnih taks v civilnih zadevah (Uradni list št. 27, zadeva 199), ki je izvedbeni akt za zgoraj navedeni zakon o sodnih stroških (civilne zadeve).

Sodne takse v civilnih zadevah se lahko plačajo v negotovinski obliki na tekoči račun pristojnega sodišča (informacije o računu se lahko pridobijo neposredno na sodišču, na spletišču sodišča ali na spletišču ministrstva za pravosodje), neposredno v plačilnem uradu sodišča ali v obliki sodnih kolkov, ki so na voljo v plačilnem uradu sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu taks in odpravi morebitnih nepravilnosti bo sodišče izdalo evropski plačilni nalog.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Romunija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski plačilni nalog ureja Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog.

Sistem kolkovin je urejen z izredno uredbo št. 80/2013, ki velja od 26. junija 2013. Ta zakonodajni akt je bil sprejet po spremembi pravnega okvira za civilne postopke s sprejetjem zakonika o civilnem postopku in uveljavljanjem novih institucij, uvedenih s civilnim zakonikom.

Kolkovino morajo plačati vse fizične in pravne osebe za storitve, ki jih opravijo sodišča, pravosodno ministrstvo (Ministerul Justiției) in tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Možnost plačevanja kolkovine prek spleta je urejena z zakonom, vendar elektronski plačilni sistem do danes še ni operativen.

Katere sodne takse je treba plačati?

Kolkovino je treba plačati za postopke na prvi stopnji in pritožbene postopke, pod pogoji, ki jih določa zakon.

Fizične osebe lahko zaprosijo za znižanje, oprostitev ali obročno plačilo kolkovine na podlagi izredne vladne uredbe št. 51/2008 o državni pravni pomoči v civilnih zadevah, kakor je bila odobrena ter spremenjena in dopolnjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil naknadno spremenjen in dopolnjen. Pravnim osebam se lahko odobri olajšava za plačilo kolkovine v skladu s členom 42(2) izredne vladne uredbe št. 80/2013.

Koliko moram plačati?

V skladu s trenutno veljavno zakonodajo je višina kolkovine za vložitev vloge za evropski plačilni nalog določena v členu 3(1) izredne vladne uredbe št. 80/2013, kot sledi:

 1. pri vrednosti do 500 RON znaša kolkovina 8%, vendar ne manj kot 20 RON;
 2. pri vrednosti od 501 RON do 5 000 RON znaša kolkovina 40 RON + 7% za vrednosti, ki presegajo 500 RON;
 3. pri vrednosti od 5 001 do 25 000 RON znaša kolkovina 355 RON + 5% za vrednosti, ki presegajo 5 000 RON;
 4. pri vrednosti od 25 001 do 50 000 RON znaša kolkovina 1 355 RON + 3% za vrednosti, ki presegajo 25 000 RON;
 5. pri vrednosti od 50 001 do 250 000 RON znaša kolkovina 2 105 RON + 2% za vrednosti, ki presegajo 50 000 RON;
 6. pri vrednosti nad 250 000 RON znaša kolkovina 6 105 RON + 1% za vrednosti, ki presegajo 250 000 RON.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu z izredno vladno uredbo št. 80/2013 se kolkovina plača vnaprej. Če tožeča stranka ne izpolni svoje obveznosti plačila kolkovine do roka, ki je določen v zakonu ali ga je določilo sodišče, se vloga zavrže, ker ni kolkovana, ali, kjer je to primerno, se bo obravnavala v mejah zakonsko plačane kolkovine. Poleg tega, če je bila vloga za olajšavo za plačilo kolkovine zavrnjena in tožeča stranka ni plačala zahtevane kolkovine v roku, ki ga je določilo sodišče, ter v spis ni predložila nobenega dokazila o plačilu, sodišče vlogo zavrže, ker ni kolkovana.

Kako lahko plačam sodne takse?

Zavezanec za plačilo kolkovine lahko kolkovino plača v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na posebni račun za lokalne proračunske prihodke, t. i. „sodne in druge pristojbine“ („Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru“) ozemeljske upravne enote, v kateri ima fizična oseba prebivališče ali stalno prebivališče oz. kjer ima pravna oseba registrirani sedež. Stroške prenosa zneskov iz naslova kolkovine nosi zavezanec za plačilo kolkovine.

Če zavezanec za plačilo kolkovine nima prebivališča niti stalnega prebivališča oz. registriranega sedeža v Romuniji, se kolkovina plača na račun lokalnega proračuna ozemeljske upravne enote, v kateri je sedež sodišča, pri katerem je bila vložena tožba ali vloga.

Kolkovina se plača v gotovini pri davčnih in dajatvenih uradih ozemeljskih upravnih enot, v katerih ima fizična oseba prebivališče ali stalno prebivališče oz. ima pravna oseba registrirani sedež.

Poleg tega se lahko kolkovina plača z bančnim nakazilom in prek spleta.

V Romuniji do danes še ni bil uveden elektronski sistem za plačilo kolkovin, čeprav je ta način plačevanja določen v zakonu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Potrdilo o plačilu kolkovine, ki se izda za plačilo v gotovini, ali plačilni nalog se predloži ob začetku sodnega postopka.

Potrdila o plačilu v gotovini ali, če je primerno, plačilni nalogi za kolkovino nimajo standardne oblike; izdajo se v obliki, ki jo sprejme enota, v kateri se opravi plačilo.

Če tožeča stranka plača kolkovino po tem, ko ji je sodišče vročilo obvestilo v zvezi s tem, mora v spis predložiti dokazilo o plačilu kolkovine v desetih dneh od vročitve obvestila.

Dokazilo o plačilu kolkovine se lahko predloži osebno na sedežu sodišča ali po pošti, pri čemer se navede referenčna številka zadeve, za katero je bilo opravljeno plačilo, to je številka zadeve, ki je navedena na obvestilu, ki ga zadevni stranki vroči sodišče.

Zadnja posodobitev: 21/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Slovenija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se plačujejo v postopku za evropski plačilni nalog, so določene v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, Povezava se odpre v novem oknu58/14 – odl. US, Povezava se odpre v novem oknu19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E; v nadaljevanju: ZST-1) kot splošnem predpisu, ki ureja sodne takse.

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks v postopku za evropski plačilni nalog. V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank.

Katere sodne takse je treba plačati?

V postopku za evropski plačilni nalog je treba plačati enkratno sodno takso za celotni postopek. Zavezanec za plačilo te sodne takse je tožeča stranka, plačati pa jo mora ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišče.

Koliko moram plačati?

Višina sodne takse za postopek za evropski plačilni nalog, ki jo mora plačati tožeča stranka ob vložitvi vloge na sodišče, je odvisna od vrednosti predmeta postopka.

Količnik za odmero te takse znaša 1,2 (tarifna številka 1301 taksne tarife ZST-1), taksa pa se odmerja po tabeli iz 16. člena ZST-1. Ker je vrednostnih razredov veliko, jih na tem mestu ni mogoče natančno navesti.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ne plača sodne takse pravočasno, sodišče kljub temu izvede postopek, sodna taksa pa se po potrebi prisilno izterja.

Kako lahko plačam sodne takse?

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks za postopek za evropski plačilni nalog.

V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank, plačati pa jih je mogoče tudi neposredno pri ponudnikih plačilnih storitev ali na blagajnah sodišč (z gotovino ali preko POS terminala).

Za namen elektronskega plačevanja ima vsaka posamezna banka svoj spletni plačilni servis.

Sodno takso lahko taksni zavezanec plača vnaprej , t. j. ob vložitvi vloge za začetek postopka na sodišče, lahko pa vloži vlogo na sodišče in počaka, da mu sodišče pošlje plačilni nalog, na katerem so poleg zneska dolžne sodne takse navedeni še ostali podatki, potrebni za izvedbo plačila.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je sodna taksa plačana z navedbo ustrezne reference (ki jo taksnemu zavezancu sporoči sodišče v nalogu za plačilo sodne takse), taksni zavezanec ni dolžan dostaviti sodišču nikakršnih dokazil o plačilu. V tem primeru je namreč sodišče o izvršenem plačilu obveščeno preko posebnega sistema elektronskega bančništva (UJPnet), kjer je odločilnega pomena pri prepoznavanju konkretnega plačila pravilna referenca.

Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Za veljavnost navedenega potrdila niso predpisani nobeni posebni formalni pogoji. Na podlagi tega potrdila sodišče po potrebi preveri plačilo sodne takse v aplikaciji UJPnet (zlasti v primerih, ko sodna taksa ni plačana na blagajni sodišča).

Zadnja posodobitev: 02/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Slovaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Slovaškem so sodne takse urejene z zakonom št. 71/1992 o sodnih taksah in taksah za potrdila iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen.

Sodne takse se lahko plačajo z debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke.

Katere sodne takse je treba plačati?

V skladu s členom 1 zakona št. 71/1992 o sodnih taksah in taksah za potrdila iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen, se sodna taksa plača za posamezna dejanja ali sodne postopke, ki se izvedejo na podlagi predloga in kot dejanja državnih organov sodne uprave in tožilcev, navedena v taksni tarifi, ki je priloga k prej navedenemu zakonu.

Takse se plačajo tudi za postopke in dejanja, ki se v korist plačnika takse izvedejo brez vložitve predloga, če je to izrecno navedeno v taksni tarifi.

Koliko moram plačati?

Višina takse je navedena v taksni tarifi kot odstotek osnove za izračun takse ali kot fiksni znesek. Višina takse, ki je določena za posamezni postopek, se nanaša na postopek na eni stopnji. Taksa v enaki višini se plača tudi v pritožbenem postopku v isti zadevi.

Za vlogo za začetek postopka za evropski plačilni nalog se, če ni določena posebna tarifa, plača 6% vrednosti (zneska plačila) predmeta postopka ali vrednosti spornega predmeta, vendar ne manj kot 16,50 EUR. Enako velja za vložitev ugovora.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa ob vložitvi tožbe, zahtevka za začetek postopka, pritožbe ali pravnega sredstva pri kasacijskem sodišču ni bila plačana, sodišče zavezanca za plačilo takse pozove, da slednjo plača v določenem roku, praviloma v desetih dneh od prejema poziva. Če taksa kljub pozivu v tem roku ni plačana, sodišče ustavi postopek. Zavezanec za plačilo takse mora biti v pozivu obveščen o posledicah neplačila takse.

Sodišče postopka ne ustavi zaradi neplačila takse v naslednjih primerih:

 1. če je postopek že začelo;
 2. če se je razširilo področje tožbe ali zahtevka ali pa je bila vložena nasprotna tožba ali nasprotni zahtevek v isti zadevi po tem, ko se je postopek začel;
 3. če je zahtevalo plačilo takse v znesku, ki je v nasprotju z besedilom zadevnega zakona;
 4. če je obveznost plačila zavezanca za plačilo takse nastala zaradi vložitve zahtevka za odreditev izrednih ukrepov;
 5. če je bila vloga za oprostitev plačila takse vložena v roku za plačilo sodne takse in ji je sodišče ugodilo; če je sodišče odobrilo le delno oprostitev plačila takse, bo zavezanca za plačilo takse pozvalo k plačilu takse v znesku, ki ni zajet z oprostitvijo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse, ki jih zaračunajo sodišča, državni organi sodne uprave in tožilci, se lahko plačajo v gotovini, z debetno ali kreditno kartico, poštno nakaznico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke. Takse se lahko plačajo v gotovini, z debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke z uporabo tehnične opreme pravnega subjekta, ki je v 100-odstotni državni lasti in je upravljavec sistema, če je zadevni organ vzpostavil pogoje za to. Takse se lahko plačajo v gotovini, če so sodišča, državni organi sodne uprave in tožilci vzpostavili pogoje za ta način plačila in če taksa za posamezno zadevo ne presega 300 EUR, razen takse iz tarifne številke 17 (zadeve, ki se nanašajo na poslovni register), ki se lahko plača v gotovini, tudi če presega 300 EUR. Če je sodišče, državni organ sodne uprave ali tožilec vključen v centralni sistem evidenc o taksah, se takse, plačane s poštno nakaznico, debetno ali kreditno kartico, bančnim nakazilom ali v podružnici tuje banke, plačajo na račun upravljavca sistema.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Plačilo takse se lahko dokaže s standardnimi dokazili o plačilu, ki se uporabljajo pri običajnih transakcijah (odvisno od načina plačila), tj. s potrdilom o gotovinskem plačilu, potrdilom o vplačilu poštne nakaznice, izpiskom računa itd.

Zadnja posodobitev: 10/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Švedska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila, ki se na Švedskem uporabljajo v zvezi s takso za vložitev vloge za evropski plačilni nalog, vključujejo:

5. člen zakona (2008:879) o evropskem plačilnem nalogu: Vložnik vloge za evropski plačilni nalog mora plačati takso za vlogo. Vlada lahko sprejme predpise o znesku takse.

Takso je treba plačati vnaprej.

Če vložnik ne izpolni obveznosti plačila takse za vlogo, se vloga zavrže.

3. člen Uredbe (2008:892) o evropskem plačilnem nalogu: Vložnik mora pri plačilu takse za vlogo navesti osebno identifikacijsko številko tožene stranke oz. matično številko pravne osebe, ki je tožena stranka.

Plačilo je mogoče izvesti elektronsko z uporabo podatkov o računu, ki jih zagotovi švedski izvršilni organ (Kronofogdemyndigheten).

Katere sodne takse je treba plačati?

Če vlagate vlogo za evropski plačilni nalog na Švedskem, morate plačati takso za vlogo. Takso je treba plačati vnaprej. To pomeni, da bo švedski izvršilni organ začel obravnavati vlogo za evropski plačilni nalog šele, ko je bila taksa za vlogo plačana. Plačilo se izvrši v okviru vložitve vloge na obrazcu A. Po vložitvi vloge boste prejeli nalog švedskega izvršilnega organa, ki vsebuje informacije o tem, kako plačati takso za vlogo. Plačilnega naloga pa ne boste prejeli, če ste vlogi že priložili dokazila, da je bila taksa za vlogo plačana na račun švedskega izvršilnega organa.

Koliko moram plačati?

Taksa za vlogo trenutno znaša 300 SEK.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa za vlogo ni pravočasno plačana, se vloga zavrže, še preden bi se začela obravnavati.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takso za vlogo za evropski plačilni nalog lahko plačate z uporabo spodaj navedenih podatkov o računu. Pri plačilu v polju za sporočilo navedite številko zadeve, osebno identifikacijsko številko tožene stranke oz. matično številko pravne osebe, ki je tožena stranka:

 • Plus giro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če ste pravočasno plačali takso za vlogo, vam ni treba storiti ničesar več. Švedski izvršilni organ spremlja prejeta plačila; ko bo plačilo vknjiženo, bo začel obravnavati vašo vlogo za evropski plačilni nalog.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Anglija in Wales

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski plačilni nalog je poenostavljeni postopek za pridobivanje sodnih odločb o nespornih zahtevkih v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah. V čezmejnih zadevah ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica sodišča, kjer je vložena tožba.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vložitev vloge za evropski plačilni nalog je treba plačati sodno takso. Če želite takso plačati z debetno/kreditno kartico, morate ustrezne podatke o kartici navesti v dodatku k obrazcu A „Vloga za evropski plačilni nalog“.

Če je potrebna izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno sodno takso. Več podrobnosti o vrstah razpoložljivih postopkov je na voljo na strani Postopki za izvrševanje sodnih odločb – Anglija in Wales.

Koliko moram plačati?

Sodne takse v Angliji in Walesu so na voljo v zloženki Povezava se odpre v novem oknuEX50 – Sodne takse v civilnopravnih in družinskih zadevah.

Taksa temelji na vrednosti zahtevka.

Takse v spodnji tabeli veljajo od 17. novembra 2016. Sodne takse se lahko spremenijo, zato preverite pri sodišču, pravnem zastopniku ali kateri koli drugi fizični ali pravni osebi, vpleteni v postopek, ali ti zneski še vedno veljajo. Te takse so v britanskih funtih (GBP), za izračun protivrednosti v EUR se uporabi preračun na dan vložitve vloge.

1.1 Na začetku postopka (vključno s postopki, ki se začnejo po pridobitvi dovoljenja za začetek postopka) za izterjavo denarnega zneska v naslednjih vrednostih:

Plačljiva taksa (v GBP)

(a) ne presega 300 GBP

35 GBP

(b) presega 300 GBP, vendar ne presega 500 GBP

50 GBP

(c) presega 500 GBP, vendar ne presega 1 000 GBP

70 GBP

(d) presega 1 000 GBP, vendar ne presega 1 500 GBP

80 GBP

(e) presega 1 500 GBP, vendar ne presega 3 000 GBP

115 GBP

(f) presega 3 000 GBP, vendar ne presega 5 000 GBP

205 GBP

(g) presega 5 000 GBP, vendar ne presega 10 000 GBP

455 GBP

(h) presega 10 000 GBP, vendar ne presega 200 000 GBP

5 % vrednosti zahtevka

(i) presega 200 000 GBP

10 000 GBP

Če se zahteva izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno takso.

Sodna taksa se plača za vložitev vloge pri sodišču in nato na različnih stopnjah postopka v zadevi. Lahko ste upravičeni do oprostitve plačila sodne takse (odvisno od vaših osebnih okoliščin), kar pomeni, da vam ni treba plačati sodne takse ali pa jo morate plačati le delno. Vendar pa morate posebej zaprositi za oprostitev plačila za vsako posamezno takso, ki jo je treba plačati v sodnem postopku. Če na primer zaprosite za oprostitev plačila takse ob prvi vlogi, velja morebitna oprostitev samo za plačilo te prve takse za začetek postopka. To pa zato, ker se lahko vaše osebne okoliščine med postopkom spremenijo in tako morda pozneje niste več upravičeni do oprostitve. Lahko pa se zgodi, da postanete upravičeni do oprostitve med samim postopkom.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če ne izpolnite pravilno podatkov o kreditni kartici ali če plačilo iz katerega drugega razloga ne more biti izvedeno, bo sodišče, ki obravnava zadevo, z obrazcem B „Poziv tožeči stranki za dopolnitev in/ali popravek vloge za evropski plačilni nalog“ od vas zahtevalo predložitev podatkov o veljavni kreditni kartici, da se omogoči plačilo sodnih taks. Če pravilno plačilo ni prejeto, se vloga ne bo nadalje obravnavala.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo sodne takse se opravi tako, da se sodišču zagotovijo pravilni plačilni podatki. To se stori z navedbo potrebnih podatkov na obrazcu A „Vloga za evropski plačilni nalog“.

Plačilo se običajno izvede z debetno/kreditno kartico. Ni nujno, da so na sodišču, pri katerem se vloga vloži, na voljo vse metode plačila iz obrazca A. Tožeča stranka se mora obrniti na sodišče in preveriti, kateri način plačila se lahko uporabi.

Plačilo s kreditno kartico je mogoče tudi prek telefona. Številna sodišča imajo opremo za sprejemanje plačil s karticami na ta način, vendar je treba najprej pri ustreznem sodišču preveriti, ali je tak način plačila mogoč.

Možnost elektronskega plačila je na voljo samo za osebe, ki imajo naslov v Združenem kraljestvu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je bila vloga pravilno vložena, sodišče toženi stranki izda evropski plačilni nalog (obrazec E). Istočasno se tožeči stranki pošlje obvestilo o izdaji evropskega plačilnega naloga, skupaj s potrdilom o prejemu plačila.

Potrdilo o prejemu plačila je običajno velikosti 8 x 12 cm. Na vrhu sta navedena ime sodišča in njegov poštni naslov, na dnu pa so navedeni plačani znesek ter datum in čas plačila.

Za več informacij glej Povezava se odpre v novem oknučezmejni zahtevki v Evropski uniji.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Severna Irska

Trenutno ni sodnih taks.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Škotska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Škotskem so sodne takse za evropski plačilni nalog urejene s

 • pravnim predpisom iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Order 2018), kakor je bil spremenjen s pravnim predpisom iz leta 2018 o spremembi sodnih taks za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018).

Priloga 2, del II, odstavek 6 se uporablja za evropske plačilne naloge od 1. aprila 2019.

Priloga 3, del II, odstavek 6 se uporablja za evropske plačilne naloge od 1. aprila 2020.

Elektronsko plačevanje taks ni možno.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za vložitev vloge na sodišču za evropski plačilni nalog na obrazcu A izUredbe(ES) št. 1896/2006 je treba plačati enkratno sodno takso, ki zajema vse sodne postopke.

Zastopanje po pravnem svetovalcu (solicitor) se običajno ne zahteva, sodna taksa pa ne vključuje nagrad pravnega svetovalca ali stroškov vročanja pisanj toženi stranki.

Za vložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog na obrazcu F se taksa ne plača.

Koliko moram plačati?

Taksa za vložitev vloge za evropski plačilni nalog na sodišču je 129 GBP.

V skladu s členom 8 Sheriff Court Fees Order 2018, škotskega pravnega predpisa 2018/481, kakor je bil spremenjen, je lahko stranka upravičena do oprostitve plačila takse, če je na primer upravičena do nekaterih državnih ugodnosti ali do brezplačne pravne pomoči.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če sodna taksa ni plačana, sodišče v skladu s členom 3 Sheriff Court Fees Order 2018, škotskega pravnega predpisa 2018/481, kakor je bil spremenjen, vloge ne sprejme in mu ni treba storiti ničesar.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo:

 • s čekom, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba);
 • z debetno ali kreditno kartico – preverite, katere vrste plačilnih kartic so sprejemljive pri pristojnem sodišču in ali je plačilo mogoče izvesti po telefonu;
 • s poštno nakaznico, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska sodna služba);
 • z gotovino; v primeru plačila prek pošte se plačilo v gotovini ne priporoča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišče sprejme vložitev vloge na obrazcu A Uredbe (ES) št. 1896/2006 skupaj s plačilom. Vloga in plačilo morata biti sodišču predana ali poslana istočasno. Sodišče nato v naslednji fazi postopka izda ali pošlje obrazec B, C, D ali E. Dokazila o plačilu ni treba predložiti.

Zadnja posodobitev: 03/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.