Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Österrike

Den här sidan innehåller information om österrikiska domstolsavgifter.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.
Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I artikel 25 i förordning (EG) 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande föreskrivs att de totala domstolsavgifterna för denna typ av förfarande och det ordinarie civilrättsliga förfarande som följer på detta vid ett bestridande av ett europeiskt betalningsföreläggande i en medlemsstat inte får överstiga de för ordinarie civilrättsliga förfaranden utan föregående europeiska förfaranden i den medlemsstaten. Ansökningar om europeiskt betalningsföreläggande är därför belagda med den fasta avgiften enligt tariffpost 1 (Tarifpost 1) i lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz – GGG), som ska betalas vid alla nationella betalningsförelägganden och civilrättsliga förfaranden.

Vilka avgifter gäller?

I förfaranden som gäller ansökningar om europeiskt betalningsföreläggande i första instans tillämpas tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter i enlighet med anmärkning 1 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter. Denna fasta avgift ska betalas även om förfarandet inte slutförs. Avgiftssänkningar tillämpas endast om ansökan genast dras tillbaka eller avslås innan motparten har delgivits den (avgiften sänks till en fjärdedel; anmärkning 3 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter) eller om målet avskrivs på ett juridiskt giltigt sätt vid den första förhandlingen (avgiften sänks till hälften; anmärkning 2 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter). Enligt det österrikiska systemet för domstolsavgifter är det bara ansökan om att inleda ett förfarande (i detta fall ansökan om europeiskt betalningsföreläggande) som är avgiftsbelagd vid civilrättsliga förfaranden i första instans. Därutöver tas inga ytterligare domstolsavgifter ut för det fortsatta förfarandet i första instans.

Enligt ยง 2.1 a i lagen om domstolsavgifter uppstår skyldigheten att betala avgifter när ansökan om europeiskt betalningsföreläggande inges till domstolen. Avgiften ska betalas vid detta tillfälle. En ansökan om befrielse från domstolsavgiften genom rättshjälp (Verfahrenshilfe) måste lämnas in senast vid detta tillfälle, förutsatt att villkoren är uppfyllda.

Ansökan om prövning enligt artikel 20 i förordningen är kostnadsfri (oavsett om dess syfte är att erhålla ett rättsmedel liknande restitutio in integrum (punkt 1) eller en prövning av talan i sak (punkt 2)).

Hur mycket måste jag betala?

Beräkningen av domstolsavgifter för förfaranden i första instans beror på värdet på fordran (det belopp tvisten gäller = den nivå på fordran som görs gällande) och antalet parter. Det hela illustreras nedan i den fullständiga tabellen över taxor enligt tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter (per den 1 augusti 2017; klicka här för att se den aktuella formuleringen i lagen om domstolsavgifter):

Tariffpost 1

Värdet av fordran

Avgift att betala

upp till

150 euro

23 euro

mellan

150 euro och

300 euro

45 euro

mellan

300 euro och

700 euro

64 euro

mellan

700 euro och

2 000 euro

107 euro

mellan

2 000 euro och

3 500 euro

171 euro

mellan

3 500 euro och

7 000 euro

314 euro

mellan

7 000 euro och

35 000 euro

743 euro

mellan

35 000 euro och

70 000 euro

1 459 euro

mellan

70 000 euro och

140 000 euro

2 919 euro

mellan

140 000 euro och

210 000 euro

4 380 euro

mellan

210 000 euro och

280 000 euro

5 840 euro

mellan

280 000 euro och

350 000 euro

7 299 euro

över

350 000 euro

1,2 % av fordrans värde plus 3 488 euro

Om det finns fler än två parter kan ett flerpartstillägg mellan 10 och 50 % tillkomma enligt avsnitt 19a i lagen om domstolsavgifter.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I händelse av försenad betalning ska en fast avgift på 22 euro (per den 1 augusti 2017) betalas enligt ยง 31 i lagen om domstolsavgifter. En betalningsförsening påverkar inte genomförandet av civilrättsliga förfaranden i sig. Domstolsförfaranden är inte beroende av att domstolsavgifter betalats – de genomförs på ett fullständigt oberoende sätt.

Domstolsväsendets inkassering av domstolsavgifter styrs av lagen om betalning till domstol (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). Om ett betalningsföreläggande (ett verkställighetsbeslut om indrivning av domstolsavgifter) till följd av utebliven betalning måste utfärdas av domstolsmyndigheten enligt ยง 6a i lagen om inbetalningar till domstolar, tillkommer en indrivningsavgift på 8 euro (per den 1 januari 2014).

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Betalningsmetoderna fastställs i avsnitt 4 i lagen om domstolsavgifter. Där anges att avgifterna kan betalas med bankkort med kontantkortsfunktion eller med kreditkort, genom inbetalning eller överföring till den ansvariga domstolens konto, eller genom kontant betalning till domstolen i fråga. Domstolens bankuppgifter finns på det österrikiska federala justitieministeriets webbplats (Bundesministerium für Justiz) på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/ under fliken Domstolar (Gerichte).

Alla avgifter kan också betalas med direktdebitering om domstolen (eller det österrikiska rättsväsendet i allmänhet) har bemyndigats att inkassera domstolsavgifterna från ett konto som anmälts av den betalningsskyldiga parten och sätta in medlen på ett konto tillhörande domstolen. I detta fall måste det i ansökan (ansökan om europeiskt betalningsföreläggande) ingå en uppgift om konto som avgifterna ska inkasseras från och ett bemyndigande att inkassera dem, till exempel genom inkludering av referensen ”Gebühreneinzug!” (”inkassering av avgifter!”) eller ”AEV!” (”förordning om direktdebitering!”). När ett begränsat bemyndigande ges kan ansökan också innehålla det maxbelopp som ska debiteras (avsnitt 5 och 6 i förordningen om direktdebitering (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Om ansökan om europeiskt betalningsföreläggande lämnas in genom den österrikiska e-rättssystemet (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) måste avgifterna betalas genom direktdebitering. I det fallet går det inte att specificera maxbeloppet som ska debiteras.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om de federala österrikiska myndigheterna har rätt att ta ut domstolsavgifter vid ansökan (ansökan om europeiskt betalningsföreläggande) och det inte finns något bemyndigande för direktdebitering, måste bevis på att avgifterna betalats (bevis för överföring) bifogas ansökan (ยง 4 i lagen om domstolsavgifter). Om betalningen görs med bankkort, kreditkort, inbetalning/överföring till domstolens konto, eller genom direktdebitering från partens konto, informerar det federala redovisningskontoret (Buchhaltungsagentur des Bundes) domstolsmyndigheten om krediteringen av betalningar till domstolens konto först i ett senare skede. Förfarandet om inbetalning av domstolsavgifter avslutas mot uppvisande av betalningsbevis (för hela avgiften).

Om en för stor inbetalning har gjorts, kan rätten till återbetalning av domstolsavgifter (avsnitt 6c i lagen om betalning till domstol) åberopas. Detta måste göras inom fem år.

Relaterad länk

Lagen om domstolsavgifter

Senaste uppdatering: 22/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.