Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter regleras i artiklarna 1017–1022 i den belgiska civillagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) och betalningen av vittnesavgifter i artikel 953 i samma lag. Avgifterna regleras också av den belgiska lagen om registrerings-, intecknings- och kansliavgifter (Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), särskilt artiklarna 142 ff. och 268 ff. om registreringsavgifter.

Vilka avgifter gäller?

Kostnaderna specificeras i artikel 1018 i den belgiska civillagen:

1° Kansliavgifter, registreringsavgifter och andra avgifter. Kansliavgifter inbegriper ansökningsavgifter, avgifter för upprättande av handlingar och avgifter för bestyrkta kopior (se artikel 268 ff. i den belgiska lagen om registrerings-, intecknings- och kansliavgifter). Ansökningsavgiften är 30–100 euro, beroende på domstol. Avgiften för att upprätta en handling är 35 euro.

Registreringsavgifter ska betalas för beslut i mål där huvudbeloppet överstiger 12 500 euro (exklusive domstolsavgifter). Avgiften är 3 % av detta belopp.

2° Kostnad för domstolsförfaranden och tillhörande arvoden och ersättningar.

3° Kostnad för en bestyrkt kopia av domen: 0,85–5,75 euro per sida.

4° Kostnader för att lägga fram eller ta upp bevis, inklusive avgifter för sakkunniga och andra vittnen. I kunglig förordning av den 27 juli 1972 fastställs detta belopp till 200 belgiska franc per vittne, vilket motsvarar ungefär 5 euro.  Till detta kommer reseersättning (0,0868 euro per kilometer).

Om ett sakkunnigvittne kallas står det honom eller henne fritt ange sina egna kostnader och avgifter. Beräkningsmetoden måste dock tydligt framgå och beloppet får vid behov (t.ex. vid onödiga kostnader) sättas ned av domstolen i samband med dess närmare granskning av domstolsavgifterna.

5° Reseersättning och traktamenten för domare, registratorer och parter i målet, om resan har förordnats av domstolen, och kostnader för handlingar, om dessa har framställts enkom för rättegången.

6° Avgift för att förbereda målet (Artikel 1022 i den belgiska civillagen). Denna avgift betalas av den förlorande parten och utgörs av ett fast belopp som läggs till den vinnande partens rättegångskostnader och avgifter. Beloppen baseras på konsumentprisindex och ökas eller minskas med 10 % om index stiger eller sjunker med 10 procentenheter.

Fordrans värde

Grund-
belopp

Lägsta
belopp

Högsta
belopp

250,00 euro eller mindre

180,00 euro

90,00 euro

360,00 euro

250,01–750,00 euro

240,00 euro

150,00 euro

600,00 euro

750,01–2 500,00 euro

480,00 euro

240,00 euro

1 200,00 euro

750,01–5 000,00 euro

785,00 euro

450,00 euro

1 800,00 euro

5 000,01–10 000,00 euro

1 080,00 euro

600,00 euro

2 400,00 euro

10 000,01–20 000,00 euro

1 320,00 euro

750,00 euro

3 000,00 euro

20 000,01–40 000,00 euro

2 400,00 euro

1 200,00 euro

4 800,00 euro

40 000,01–60 000,00 euro

3 000,00 euro

1 200,00 euro

6 000,00 euro

60 000,01–100 000,00 euro

3 600,00 euro

1 200,00 euro

7 200,00 euro

100 000,01–250 000,00 euro

600,00 euro

1 200,00 euro

12 000,00 euro

250 000,01–500 000,00 euro

8 400,00 euro

1 200,00 euro

16 800,00 euro

500 000,01–1 000 000,00 euro

12 000,00 euro

1 200,00 euro

24 000,00 euro

1 000 000,01 euro eller mer

18 000,00 euro

1 200,00 euro

36 000,00 euro

Icke-monetära fordringar

1 440,00 euro

90,00 euro

12 000,00 euro

Arbetsdomstolen (särskilda regler)

Fordrans värde

Grund-
belopp

Lägsta
belopp

Högsta
belopp

250,00 euro eller mindre

43,75 euro

31,75 euro

55,75 euro

620,00 euro eller mindre

87,43 euro

69,43 euro

105,43 euro

2 500,00 euro eller mindre

131,18 euro

107,18 euro

155,18 euro

2 500,01 euro eller mer

262,37 euro

226,37 euro

298,37 euro

Icke-monetära fordringar

131,18 euro

107,18 euro

155,18 euro

7° Avgifter, ersättningar och utgifter för den ombudsman som utnämnts i enlighet med artikel 1734 i den belgiska civillagen.

Hur mycket ska jag betala?

Mot bakgrund av ovanstående beror det belopp som ska betalas helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet, om du vinner eller förlorar målet, om sakkunnigvittnen kallades, om andra vittnen kallades, om domarna var tvungna att resa utomlands, om ombudsmannen involverades osv.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Kansliavgifter måste betalas i förskott, annars tas målet inte upp i förteckningen över mål.

Sakkunnigvittnen kräver alltid förskottsbetalning innan de börjar arbeta.

Om du begär att ett vittne ska höras måste du först betala det belopp som tas ut för detta till domstolens kansli. Om du inte betalar detta belopp antas du inte längre ha behov av att vittnet hörs.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning kan göras via banköverföring eller betalningsorder, elektronisk överföring, med kontanter eller en check utställd till domstolens kansli (det sista alternativet är förbehållet rättstillämpare och exekutionstjänstemän).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Ett kvitto på betalningen ska förvaras på en säker plats och på begäran direkt kunna uppvisas.

Senaste uppdatering: 26/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.