Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Bestämmelser om betalning av domstolsavgifter och kostnader i civilrättsliga förfaranden, inklusive förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande, anges i civilprocesslagen och i den tabell över statliga avgifter som tas ut av domstolarna enligt civilprocesslagen.

Civilprocesslagen:

”Kapitel åtta. Avgifter och kostnader, Avsnitt I – Kostnad för talan

Kostnad för talan
Artikel 68. Kostnaden för talan utgörs av tvisteföremålets värde.

Kostnad för talan
Artikel 69. 1) Kostnaden för talan är
1. vid penningfordringar: den summa som fordrans avser.

Fastställande av kostnaden för talan
Artikel 70. 1) Käranden ska specificera kostnaden. Kostnaden kan bestridas av svaranden eller av domstolen, på eget initiativ. Detta ska ske senast vid den första förhandlingen i målet. Om den kostnad som uppgetts och den faktiska kostnaden skiljer sig åt ska domstolen fastställa kostnaden för talan.
2) Domstolens beslut att öka kostnaden för talan kan överklagas.
3) Om kostnaden för en talan är svår att beräkna när talan väcks ska domstolen göra en uppskattning av kostnaden. Domstolen tar senare ut en kompletterande avgift eller betalar tillbaka det överskjutande beloppet, beroende på om den faktiska kostnaden är högre eller lägre än den uppskattade kostnaden.

Avsnitt II. Statliga avgifter och kostnader

Betalningsansvar för avgifter och kostnader
Artikel 71. 1) Statliga avgifter för att väcka talan och domstolskostnader ska tas ut för handläggning av målet. Om tvistebeloppet inte kan uppskattas ska domstolen fastställa storleken på den statliga avgiften.
Statliga avgifter
Artikel 73. 3) Statliga avgifter ska tas ut när en ansökan om skyddsåtgärder eller lättnader inges och när en avgiftsbelagd handling utfärdas. Avgifterna beräknas enligt en tabell som ministerrådet antagit.

Bilagor till ansökan
Artikel 128. Följande ska inges tillsammans med en ansökan:
1. En fullmakt, om käromålet inges av en fullmaktshavare.
2. Skriftliga bevis på att statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.
3. Lika många kopior av ansökan och dess bilagor som antalet svarande.

Kontroll av ansökan
Artikel 129. 1) Domstolen ska kontrollera att ansökan uppfyller de föreskrivna villkoren.
2. Om ansökan inte uppfyller villkoren i artikel 127.1 och artikel 128 ska käranden uppmanas att åtgärda bristerna inom en vecka. Käranden ska också underrättas om möjligheten till rättshjälp, om käranden behöver och har rätt till sådan hjälp. Om kärandens adress inte har angetts, och domstolen inte känner till adressen, ska informationen lämnas i ett meddelande som under en vecka anslås på en särskild plats i domstolens lokaler.
3. Om käranden underlåter att åtgärda bristerna i ansökan ska ansökan och dess bilagor returneras till käranden. Om kärandens adress är okänd ska ansökan förvaras på domstolens kansli, där käranden ska ha tillgång till den. Om ansökan returneras utan att en kopia för delgivning behålls kan ett sådant beslut överklagas genom ett interimistiskt överklagande.”

Tabell över statliga avgifter som domstolarna tar ut enligt civilprocesslagen:
”Avsnitt I
Avgifter som tas ut under domstolsprocesser
Artikel 1. En avgift på 4% av kostnaden för talan, dock inte mindre än 50 bulgariska lev (BGN), ska tas ut för en stämningsansökan, ett genkäromål eller en stämningsansökan från en tredje man med självständiga rättigheter.

13. Följande avgifter ska tas ut för utfärdande av ett intyg:
2. Ett intyg om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och en verkställbarhetsförklaring: 40 BGN.”

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto.

Vilka avgifter gäller?

Statliga avgifter tas ut när talan väcks. Käranden ska till ansökan bifoga skriftliga bevis på att alla statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.

Hur mycket ska jag betala?

För en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande och en verkställbarhetsförklaring: 40 BGN.
Domstolsavgiften för en stämningsansökan, ett genkäromål eller en stämningsansökan från en tredje man med självständiga rättigheter i ett vanligt tvistemål är 4% av kostnaden för talan, dock inte mindre än 50 BGN. Vid penningfordringar motsvarar kostnaden för talan den summa som fordran avser. Vid en invändning mot en ansökan om ett betalningsföreläggande, och ett snabbt byte till ett vanligt tvistemålsförfarande, måste käranden betala in en tilläggsavgift på domstolens konto.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om käranden inte till sin ansökan bifogar skriftliga bevis på betalning av de statliga avgifter som ska betalas för att väcka talan betraktas ansökan som ogiltig. I så fall uppmanar domstolen käranden att betala de statliga avgifterna inom en vecka. Om kärandens adress inte har angetts, och domstolen inte känner till adressen, ska informationen lämnas i ett meddelande som under en vecka anslås på en särskild plats i domstolens lokaler.
Om käranden inte har betalat domstolsavgifterna när fristen på en vecka har löpt ut returneras ansökan och dess bilagor. Om adressen är okänd förvaras ansökan på domstolens kansli, där käranden ska kunna få tillgång till den. I så fall avskrivs målet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet. Domstolsavgiften kan inte betalas i kontanter till domstolens kassa. Varje domstol har ingått ett avtal med en bank som tillhandahåller tjänster till domstolen. Uppgifter om bankkontona finns på domstolens officiella webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till ett domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet.

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.